(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ne­rin­ga PAU­LAUS­KIE­NĖ, UAB „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ sta­ty­bos in­ži­nie­rė
Gamink ir BALSUOK
Ne­rin­ga PAU­LAUS­KIE­NĖ, UAB „Rad­vi­liš­kio būs­tas“ sta­ty­bos in­ži­nie­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Vers­lo di­ri­gen­tui – Le­li­jos gar­bės ženk­las

2015 m. kovo 6 d.
Ko­vo 4-ąją, Šv. Ka­zi­mie­ro die­ną, Šiau­lių mies­to vers­lo švie­suo­liui, bu­vu­siam il­ga­me­čiam UAB „Rū­ta“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Al­gir­dui Gluo­dui įteik­tas ka­ra­liš­ko­jo Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Le­li­jos gar­bės ženk­las. Pir­ma­sis šiuo ženk­lu per­nai bu­vo įver­tin­tas Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis.Tre­čia­die­nio va­ka­rą į Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kon­fe­ren­ci­jų sa­lę kvie­tė pu­čia­mų­jų mu­zi­ka. Skam­bant Juo­zo Nau­ja­lio ir Mai­ro­nio dai­nai...

Nuostoliai Savivaldybei – kas sumokės? (31)

2015 m. kovo 5 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė sei­kės mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus už kar­tu su bend­ro­ve „Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas“ pra­loš­tą teis­mą dėl at­lie­kų ve­ži­mo kon­kur­so. Pir­mą kar­tą rei­ka­lau­ja­ma, kad pi­ni­gus klo­tų po­li­ti­kas – bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas. Bet už jį jau sto­ja­ma mū­ru – esą jis ne „bau­dos, o pre­mi­jos“ ver­tas.
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (AT) už­bai­gė prieš dve­jus me­tus pra­si­dė­ju­sį teis­mų ma­ra­to­ną dėl Sa­vi­val­dy­bės su­reng­to at­lie­kų ve­žė­jų...

Mokyklų naujienosDaugiau

Vik­to­ri­no­je da­ly­va­vo Ge­gu­žių ir „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jų, Lie­po­rių gim­na­zi­jos ir Šiau­lių ra­jo­no Ši­lė­nų mo­kyk­los...

Dau­giau nei dvi va­lan­das tru­kęs pa­si­ro­dy­mas su­ža­vė­jo ir ori­gi­na­lu­mu, ir vai­dy­ba. Čia bu­vo ga­li­ma...

Bu­vo ne­pa­mirš­ti ir žiū­ro­vai, jų lau­kė pa­slap­tin­gas gaub­tas su pri­zais, po ku­riuo slė­pė­si Lie­tu­vos vė­lia­va bei ki­ti...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Dar dvi sa­vai­tes gy­ven­sim rin­ki­mų te­mo­mis. Pir­ma­sis tu­ras sa­ko – li­be­ra­lai ant ban­gos. Ne­ga­li su tuo...

Kur srau­tas jau­nų žmo­nių stai­ga din­go? Ir ne tik iš Šiau­lių.
Tūks­tant­me­čio (Mil­len­nial) kar­tos, gi­mu­sios 1982–2005...

Tuš­čiai kal­bė­ti – ne vien po­li­ti­kų po­lin­kis, bet ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Nors ir vie­ni, ir ki­ti tu­ri pa­rei­gą ne­slėp­ti...

Eu­ro­pos čem­pio­nas
Nuo se­no Ža­ga­rė gar­sė­jo žir­gais. Vi­si pri­si­mins žir­gy­ną. Bet apie tai gal pa­pa­sa­kos...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Dviese valtyje: ką pasirinks Šiauliai?

Budintis reporteris
2015 m. kovo 6 d.
Vil­niu­je dir­ban­tis šiau­lie­tis is­to­ri­kas, moks­lų dak­ta­ras Dan­gi­ras Ma­čiu­lis tie­siai sa­ko, jog Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro rin­ki­muo­se ne­tu­rė­jo pa­si­rin­ki­mo.
– Bet, vie­naip ar ki­taip, šiau­lie­čiai me­rą tu­rės iš­rink­ti – kaip ver­ti­na­te li­ku­sius du kan­di­da­tus?– Dau­giau sim­pa­ti­jų yra Ar­tū­rui Vi­soc­kui. Jis tu­ri po­zi­ci­ją, im­po­nuo­ja jo vi­suo­me­niš­ku­mas. Bet ar jam už­teks po­li­ti­nės ir val­dy­mo pa­tir­ties? Jis ne­pa­na­šus į po­li­ti­ką, ku­ris mo­kė­tų ei­ti į komp­ro­mi­sus...

Medaliais pagerbti karo veteranai

Budintis reporteris
2015 m. kovo 6 d.
At­mi­ni­mo me­da­lius šiau­lie­čiams ka­ro da­ly­viams at­ve­žė ir tei­kė Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to vi­ce­kon­su­las Vla­di­mir Čert­kov. Paaiš­ki­no, jog vi­sus me­tus vyks­ta ren­gi­niai šiai da­tai pa­mi­nė­ti, to­dėl šiau­lie­čiams me­da­liai įtei­kia­mi ko­vo mė­ne­sį.
„Iki Per­ga­lės die­nos iš­kil­mių li­ko 65 die­nos, no­ri­me vi­sus ka­ro ve­te­ra­nus pa­gerb­ti, ap­do­va­no­ti, skir­ti dė­me­sio. Ap­do­va­no­tų­jų są­ra­šuo­se yra 60 žmo­nių, vi­siems įteik­si­me at­mi­ni­mo me­da­lius“, – sa­kė V. Čert­kov...

Šiaulių verslas kraujuoja

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 6 d.
Šiau­liai at­si­dū­rė tarp dau­giau­siai vers­lo ne­sėk­mių pa­ty­ru­sių sa­vi­val­dy­bių. Čia įmo­nes ypač re­ti­na bank­ro­tai ir tur­to areš­tai. Vers­li­nin­kai ne­sle­pia: kai per­ka­mo­ji ir dar­bo ga­lia iš­vyks­ta, o val­di­nin­kų pa­ra­ma men­ka, iš­lai­ky­ti įmo­nę nė­ra leng­va.si­mo­na.2014 me­tais Šiau­liuo­se veik­lą nu­trau­kė 131 įmo­nė, 85–ios bank­ru­ta­vo. Dar 525 įmo­nių tur­tas areš­tuo­tas. To­kius re­zul­ta­tus pa­skel­bė 60 sa­vi­val­dy­bių vers­lo ne­sėk­mes ty­rę „Cre­dit­re­form Lie­tu­va“ spe­cia­lis­tai.
Pa­gal šim­tui įmo­nių ten­kan­tį...

Vedėjų kėdės padalytos be konkursų

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 6 d.
Šiau­lių mies­to nuei­nan­ti val­džia spė­jo be kon­kur­so į lais­vas sky­rių ve­dė­jų kė­des per­so­din­ti dvi val­di­nin­kes. Nuo šian­dien Dai­na Kin­či­nai­tie­nė va­do­vaus Kul­tū­ros sky­riui, o Vik­to­ri­ja Pal­čiaus­kie­nė – Svei­ka­tos. Paaukš­tin­ti pa­rei­go­se iš vi­so 10 val­di­nin­kų, o al­gos pa­kel­tos kas ket­vir­tam kar­je­ros tar­nau­to­jui.
Abi nau­jo­sios ve­dė­jos kar­je­ros laip­te­liu pa­ki­lo iš lai­ki­nų­jų ve­dė­jų pa­rei­gų.
Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo kė­dė bu­vo lais­va tris mė­ne­sius, Svei­ka­tos sky­riaus – me­tus. Bet...

Tardymo izoliatoriuje ieškota nusikaltimo įrodymų

Teisėtvarka
2015 m. kovo 6 d.
Tre­čia­die­nį bend­ros Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos ir Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­jė­gos krė­tė Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių. Ieš­ko­ta įkal­čių, nu­kreip­tų prieš pro­ku­ro­rus, tei­sė­jus, ant­sto­lius, me­rus, taip pat „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tus.Kra­to­je iš vi­so da­ly­va­vo apie 270 pa­rei­gū­nų, ku­rių už­duo­tis, sie­kiant iš­veng­ti ga­li­mų in­ci­den­tų, bu­vo už­tik­rin­ti tvar­ką bei rim­tį įka­li­ni­mo įstai­go­je ir, ka­li­na­muo­sius iš­ve­dus į ko­ri­do­rių, de­ta­liai pa­tik­rin­ti 105 ka­me­ras.
Ke­le­tą...

Kūrėjų pokalbiuose ir nuoskaudų šešėliai

Kultūra
2015 m. kovo 6 d.
„Tai mū­sų kul­tū­ros švie­sa, Lie­tu­vos tur­tas“, – sa­kė žur­na­lis­tas, ra­šy­to­jas Sva­jū­nas Sa­ba­liaus­kas-Ge­la­duo­nis pa­sa­ko­da­mas apie sa­vo pa­šne­ko­vus nau­jau­sio­je sa­vo kny­go­je „At­vi­ri po­kal­biai su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tais.“ Kal­bin­tas 21 kū­rė­jas ne­slė­pė nuo­skau­dų dėl gau­tos pre­mi­jos, kul­tū­ros bei po­li­tinės si­tua­ci­jos Lie­tu­vo­je, emig­ra­ci­jos.– Įam­žin­ti po­kal­bius su Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tais kny­go­je bu­vo bū­ti­ny­bė ar ge­ra idė­ja...

Rinkimuose „Moteris Saulė“ – ir pakruojietė

Krašto žinios
2015 m. kovo 6 d.
Šian­dien Šiau­liuo­se, „Sau­lės“ kon­cer­tų sa­lė­je, 18 va­lan­dą pra­si­dės rin­ki­mų "Mo­te­ris Sau­lė-2014" fi­na­las.„Pak­ruo­jo kraš­to“ re­dak­ci­ja šių rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riams –Šiaulių te­le­vi­zi­jai – pri­sta­tė dau­ge­liui pa­kruo­jie­čių ir ra­jo­no gy­ven­to­jų vi­suo­me­ni­ne ir lab­da­rin­ga veik­la pa­žįs­ta­mą, eks­po­zi­ci­jos „My­liu žir­gą“ įkū­rė­ją Ja­ni­ną Ja­ne­liū­nie­nę. Ji – vie­na iš de­vy­nių pre­ten­den­čių, de­le­guo­tų į šiuos rin­ki­mus iš vi­sų ap­skri­ties ra­jo­nų.
Už la­biau­siai pa­tin­kan­čią kan­di­da­tę iki fi­na­li­nio ren­gi­nio...

Prie žmonių eina tik sveikos gulbės

Krašto žinios
2015 m. kovo 6 d.
Vi­sai ša­lia Pak­ruo­jo cent­ri­nės gat­vės, įstai­gų kie­muo­se vaikš­ti­nė­jo gul­bė. Praei­viai ste­bė­jo­si paukš­čio drą­sa, o or­ni­to­lo­gas tei­gia, jog toks el­ge­sys – svei­kos gul­bės ženk­las.Paukš­tis ne­si­bai­mi­no praei­vių, kal­bi­na­mas at­si­liep­da­vo šnypš­da­mas. Gul­bė neat­ro­dė nei ser­gan­ti, nei su­žeis­ta – gat­ve kry­pa­vo ga­na grei­tai, dai­rė­si, mos­te­lė­da­vo spar­nais. Pak­ruo­jie­čiai ne­ti­kė­tą praei­vę fil­ma­vo ir fo­tog­ra­fa­vo mo­bi­liais te­le­fo­nais. Paukš­tis pa­su­ko ne­to­li ka­ban­čių­jų til­tų į mies­to par­ką, čia...

Naujasis biudžetas tebelaikomas įtemptu

Krašto žinios
2015 m. kovo 6 d.
Praė­ju­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je priim­tas šių me­tų ra­jo­no biu­dže­tas. Sa­ko­ma, kad jis nuo per­nykš­čio ski­ria­si tik va­liu­ta ir vi­sai ne­žy­miai di­des­nė­mis sa­va­ran­kiš­ko­mis pa­ja­mo­mis. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Ing­ri­dos Kos­tec­kie­nės žo­džiais, mi­nė­tos pa­ja­mos di­dė­ja to­dėl, kad vals­ty­bė pri­dė­jo sa­vi­val­dy­bėms dar vie­ną sa­va­ran­kiš­ką funk­ci­ją – kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą mo­kė­ji­mą, o jai vyk­dy­ti pa­di­di­no sa­vi­val­dy­bėms pa­lie­ka­mą gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) da­lį...

Polinkis grožiui išsiliejo siuvinėtais paveikslais

Krašto žinios
2015 m. kovo 6 d.
Šie­me­ti­nė­je tau­to­dai­lės pa­ro­do­je Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re da­lį pa­veiks­lams skir­tos sie­nos užė­mė pir­mą kar­tą čia eks­po­nuo­ja­mi Ire­nos Liu­ci­jos Mai­žiu­vie­nės iš Ūde­kų siu­vi­nė­ti dar­bai.Va­sa­riš­ki ir žie­miš­ki pei­za­žai, Ma­do­na su kū­di­kiu, švie­są sklei­džian­tis lai­mi­nan­tis Kris­tus, žmo­nių ir gy­vū­nų fi­gū­ros... Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi aš­tuo­ni kry­že­liu siu­vi­nė­ti ūde­kie­tės pa­veiks­lai – tik da­lis jos dar­bų. Ire­na skai­čiuo­ja iš vi­so iš­siu­vi­nė­ju­si dau­giau kaip tris de­šim­tis įvai­rios te­ma­ti­kos pa­veiks­lų...

Svečiavosi poetė Zita Gaižauskaitė

Krašto žinios
2015 m. kovo 6 d.
Pak­ruo­jo bib­lio­te­kos vai­kų li­te­ra­tū­ros sek­to­riu­je lan­kė­si ir su ma­žai­siais skai­ty­to­jais bend­ra­vo poe­tė Zi­ta Gai­žaus­kai­tė.
„Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pir­mo­kė­lius ir ,„Sau­lu­tės“ bei „Var­pe­lio“ vai­kų dar­že­lių vy­res­nių­jų gru­pių auk­lė­ti­nius kū­rė­ja suint­ri­ga­vo, per­si­ren­gu­si pa­sa­kų bo­bu­te. O iš­trau­ku­si iš krep­šio įvai­rių žvė­re­lių kau­kes, ma­žuo­sius lan­ky­to­jus pa­kvie­tė juos su­vai­din­ti. Vai­kai drau­ge su poe­te dek­la­ma­vo jos ei­lė­raš­čius, „ra­šė laiš­ką žiemai‘, „kal­bi­no ge­nį“, „ke­pė...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2015 m. kovo 6 d.
Pir­mą­sias rung­ty­nes dėl Ma­žo­sios tau­rės 3–4 vie­tų žai­dęs „Alytukas” įvei­kė „Bar­diš­kius“ re­zul­ta­tu 72:62.
Re­zul­ta­ty­viau­si „Alytuko” ko­man­do­je bu­vo T. Ged­mi­nas ir J. Pas­la­vi­čius, pel­nę po 15, o L. Pliū­ra ir A. Ado­mai­tis – po 10 taš­kų. „Bardiškių” eki­pos žai­dė­jai T. Ki­zi­nis įme­tė 12, M. Ru­dzins­kas 18, A. Ma­ce­vi­čius 13 taš­kų.
Pir­mą­sias var­žy­bas dėl 1–2 vie­tų lai­mė­jo „Se­ne­lių prie­glau­da“, įvei­ku­si „Aigimą” re­zul­ta­tu 76:43.
„Se­ne­lių prie­glau­dos“ krep­ši­nin­kų A. Ra­ma­naus­ko są­skai­to­je 14...

Kas yra liberalas savivaldybėje? (2)

Budintis reporteris
2015 m. kovo 5 d.
Dar dvi sa­vai­tes gy­ven­sim rin­ki­mų te­mo­mis. Pir­ma­sis tu­ras sa­ko – li­be­ra­lai ant ban­gos. Ne­ga­li su tuo ne­su­tik­ti. Štai Li­be­ra­lų są­jū­dis pa­dvi­gu­bi­no sa­vo at­sto­vų skai­čių sa­vi­val­dy­bė­se. Vil­niu­je ant­ra­me tu­re kau­sis ne koks ofi­cia­liai kai­ry­sis su de­ši­niuo­ju, o du li­be­ra­lai.
Kad ne­si­vel­tu­me į dis­ku­si­ją apie pa­va­di­ni­mus, pa­kal­bė­ki­me apie tu­ri­nį. Ko­kias ver­ty­bes puo­se­lė­jan­tis ir ko­kius pa­siū­ly­mus tei­kian­tis po­li­ti­kas sa­vi­val­do­je ga­lė­tų bū­ti...

Miestas pražysta per istoriją (2)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 5 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ame­ri­kos skai­tyk­los koor­di­na­to­rė, is­to­ri­kė Ro­ma Ba­ris­tai­tė nuo Šiau­lių plė­šia dar­bi­nin­kų, so­cial­de­mok­ra­tų, mez­gė­jų mies­to eti­ke­tę. Šiau­liai is­to­ri­kei – ka­ra­liš­kas mies­tas su įdo­mia is­to­ri­ja, kul­tū­ra, ku­rią kar­tu kū­rė įvai­riau­sių tau­tų žmo­nės.R. Ba­ris­tai­tė pris­ijun­gė prie fo­toak­ci­jos „Šyp­so­kis, Sau­lės mies­te“. Ji šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius kvie­čia Ko­vo 11-ąją atei­ti į Pri­si­kė­li­mo aikš­tę bend­rai nuo­trau­kai.
– Šiau­liai – jū­sų gim­ta­sis...

Medikų signalas – vaikai sparčiai tunka (2)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 5 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nėje Šiau­lių li­go­ni­nė­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie vai­kų en­dok­ri­ni­nes li­gas Šiau­lių bei Kau­no spe­cia­lis­tai ap­ta­rė vai­kų ser­ga­mu­mo en­dok­ri­ni­nė­mis li­go­mis si­tua­ci­ją.Pra­ne­ši­mą apie vai­kų en­dok­ri­no­lo­gi­ją Šiau­lių kraš­te skai­čiu­si Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Vi­da Mig­lė Liu­gai­tė pa­brė­žė, kad per de­šimt me­tų cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų pa­dau­gė­jo. Šiuo me­tu Šiau­lių ap­skri­ty­je skai­čiuo­ja­ma apie pu­sant­ro šim­to ser­gan­čių­jų.
„Di­džiau­sia pro­ble­ma – vai­kų...

Kalėjimas keliamas iš miesto

Teisėtvarka
2015 m. kovo 5 d.
Nau­jo­jo Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­sta­to, apie ku­rį kal­bė­ta ne vie­ne­rius me­tus, rei­ka­lai pa­ga­liau pa­ju­dė­jo – Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rius pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį su UAB „Pa­ne­vė­žio miestp­ro­jek­tas“ dėl šio pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mo dar­bų. Jei vis­kas ei­sis, kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, pa­sta­to tech­ni­nis pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti pa­reng­tas šie­met.Nu­ma­ty­ta, kad Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­sta­to pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti ana­lo­giš­kas Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to dar 1999 me­tais...

Bankroto administratorius ne pralobo, o įkliuvo (3)

Teisėtvarka
2015 m. kovo 5 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas va­kar kal­tu dėl ky­šio paė­mi­mo pri­pa­ži­no bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rių 58-erių Vi­tą Kel­me­lį.V. Kel­me­liui skir­ta pust­re­čių me­tų ka­lė­ji­mo baus­mė, ją at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Lais­vė­je teis­mo nuo­spren­džio lau­kęs vy­ras bus suim­tas šiam nuo­spren­džiui įsi­tei­sė­jus.
Kol ap­kal­ti­na­ma­sis teis­mo spren­di­mas neį­si­tei­sė­jo, šiau­lie­čiui pa­lik­tos ga­lio­ti pro­ce­so me­tu pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti ir be­veik 5800 eu­rų už­sta­tas...

Lietuvos dviračių sportą gaivins ir pakruojietė

Sportas
2015 m. kovo 5 d.
Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tį dvi­ra­čių spor­tą gar­sins nau­ja, Klai­pė­do­je su­si­kū­ru­si ko­man­da – „Va­sa­rė-Ma­da­ris team“. Jo­je – ir pa­kruo­jie­tė Ra­sa Už­ku­rai­ty­tė – Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­ja, bu­vu­si Lie­tu­vos mo­te­rų dvi­ra­čių spor­to rink­ti­nės na­rė.
Nau­jo­ji ko­man­da in­ten­sy­viai ruo­šia­si nau­jam se­zo­nui. Sau­sio pra­džio­je Klai­pė­do­je pa­sku­ti­nius pa­ra­šus ant su­tar­čių su­dė­jo ir są­jun­gą įtei­si­no Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to sen­bu­vė, ko­man­da...

Tautodailininkas surengė drožybos pamoką

Keturi kampai
2015 m. kovo 5 d.
Bri­duo­se (Šiau­lių raj.) bū­rys en­tu­zias­tų Kul­tū­ros cent­re su­si­rin­ko pa­si­mo­ky­ti iš me­die­nos pa­da­ry­ti ką nors gra­žaus. Jų mo­ky­to­ju su­ti­ko pa­bū­ti šiau­lie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Vac­lo­vas Ši­mai­tis, ne­ven­gian­tis apie kū­ry­bą pa­si­kal­bė­ti su mies­tų ir kai­mų žmo­nė­mis.
Šiau­lie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Vac­lo­vas Ši­mai­tis, at­vyk­da­mas į Bri­dus no­rin­čiuo­sius pa­mo­ky­ti da­ry­ti gra­žius da­ly­kė­lius, at­si­ve­žė jiems skir­tų iš­da­lin­ti len­te­lių. Tik pa­skui bu­vo su­si­grieb­ta, jog gal ir kiek per ma­žai...

Nėrinių ir rišimo technikos karalienė (1)

Keturi kampai
2015 m. kovo 5 d.
Stun­gių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Al­do­na Juod­pa­lie­nė, nuo vai­kys­tės pa­mė­gu­si rank­dar­bius, ir da­bar siū­lų iš ran­kų ne­pa­lei­džia net žiū­rė­da­ma te­le­vi­zo­rių. Mo­ters nė­ri­niais paaug­lys­tė­je iš­puoš­tos į šo­kius ei­da­vo jau­nes­nės se­se­rys, jos rank­dar­bių yra įsi­gi­ję ir vo­kie­čiai. Da­lį sa­vo kū­ry­bos ji pa­do­va­no­jo Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bui „Vyš­ne­lė“.
86-erių me­tų Al­do­na Juod­pa­lie­nė, ne­pai­sant gar­bin­go am­žiaus, vie­no­je vie­to­je ra­miai nu­sė­dė­ti ne­ga­li. Pak­laus­ta apie rank­dar­bius, ji ro­do ant...

Rin­ki­mai pa­ra­ly­žia­vo Rad­vi­liš­kio val­džią (2)

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Praū­žus pir­ma­jam sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų tu­rui, paaiš­kė­jo ne tik kan­di­da­tai, su­rem­sian­tys pe­čius ant­ro­jo tu­ro ko­vo­je. Sta­tis­ti­ka pa­ro­dė, kur ir ku­rie kan­di­da­tai su­lau­kė rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, o kur bu­vo vi­siš­kai „nu­ver­tin­ti“.Rin­ki­mų sta­tis­ti­ką, re­gis, rim­tai stu­di­juo­ja ir vi­sa Radviliškio ra­jo­no val­džia – jų dar­bot­var­kė šią sa­vai­tę – „nu­li­nė“.A. Če­po­no­nį la­biau­siai pa­lai­kė Mie­žai­čių ir Pa­šuš­vio rin­ki­mų apy­lin­kių bal­suo­to­jai, kur jis ati­tin­ka­mai ga­vo 58,68 ir 55,07 procento...

Krepšinio muziejų papildė policijos dovanos (5)

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Lie­tu­vos Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis, Per­so­na­lo val­dy­bos Fi­zi­nio ren­gi­mo ir spor­ti­nės veik­los po­sky­rio vir­ši­nin­kas Pet­ras Pranc­kū­nas bei vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Il­ge­vi­čius at­ve­žė tau­res, me­da­lius ir dip­lo­mus, ku­riuos ša­lies Po­li­ci­jos krep­ši­nio rink­ti­nė iš­ko­vo­jo Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tuo­se Bel­gi­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Kip­re, Olan­di­jo­je, Ita­li­jo­je.
Tarp mu­zie­jaus...

Narai ir keturkojai demonstravo sugebėjimus (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Šeš­ta­die­nį, pa­sku­ti­nę ka­len­do­ri­nę žie­mos die­ną, Ža­ga­rė­je prie Žvel­gai­čio tven­ki­nio vy­ko žie­mos pa­ly­dos su na­rų bei dre­suo­tų šu­nų pa­si­ro­dy­mais, spor­to rung­ti­mis, pa­kei­tu­sios po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas.
Na­rų mo­ky­maiTra­di­ci­nių po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bų, ku­rias kas­met or­ga­ni­zuo­da­vo Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja su ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja, te­ko at­si­sa­ky­ti dėl ypač plo­no ir pa­vo­jin­go le­do. Šil­tas oras jį šiais me­tais anks­ti iš­tirp­dė.
Kad ant to­kio le­do...

Mandatų gali atsisakyti (4)

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Iš Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vie­tas lai­mė­ju­sių po­li­ti­kų ma­žiau­siai ke­tu­ri ga­li at­si­sa­ky­ti rin­kė­jų pa­reikš­to pa­si­ti­kė­ji­mo. Įsta­ty­mai drau­džia bū­ti Ta­ry­bos na­riais biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams.Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se dau­giau­siai bal­suo­ta už so­cial­de­mok­ra­tus. Jų są­ra­še bu­vo 49, ta­ry­bo­je vie­tas ga­vo 9. Tai Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, Zo­fi­ja Pau­li­kie­nė, To­mas Mar­ti­nai­tis, Iri­na Mi­ku­le­vič, Ni­jo­lė Bart­ke­vi­čie­nė, Vai­das Va­na­gas...

Dailyraščio konkurse – būrys regiono atstovų (1)

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Ko­vo 6-ąją Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je vyk­sian­čia­me dai­ly­raš­čio kon­kur­so fi­na­le da­ly­vaus Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kas No­jus Jo­kū­bai­tis, Šiau­lių "Ro­mu­vos" pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vė Kar­me­la El­so­nai­tė, Ak­me­nės gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ži­vi­lė Na­gy­tė. Suau­gu­sių­jų gru­pė­je var­žy­sis rad­vi­liš­kie­tė Auš­ra Mic­ku­tė, o ori­gi­na­liau­sio­je gru­pė­je – 17-me­tė šiau­lie­tė Vai­va Stan­ku­tė.
Vi­si kon­kur­so fi­na­li­nin­kai bus ap­do­va­no­ti ra­šy­mo prie­mo­nė­mis „Par­ker“...

Gaisrus gesindavo moksleiviai ir jaunimas

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Penk­ta­die­nį, Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės gy­ny­bos die­nos iš­va­ka­rė­se, Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je pir­mą kar­tą su­reng­ta pa­ro­da ci­vi­li­nės sau­gos te­ma.Pa­ro­do­je – ir Kel­mės ug­nia­ge­sių is­to­ri­ja, ir ta­ry­bi­nių lai­kų, ir šiuo­lai­ki­nės mo­der­nios ci­vi­li­nės sau­gos prie­mo­nės.
Kel­mė­je su­reng­to­je pa­ro­do­je ci­vi­li­nės sau­gos te­ma Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kas Ri­man­tas Ser­va pa­sa­ko­jo, kas žmo­nių sau­gu­mu Kel­mė­je rū­pi­no­si prieš­ka­riu, iki 1931 me­tų.
„Ži­no­ma, kel­miš­kių sau­gu­mu...

Susirinko padėti vaikams (3)

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Šiau­lių ra­jo­no „Liū­tų“ klu­bas penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­kvie­tė į ren­gi­nį. Ja­me au­ko­tos lė­šos ski­ria­mos li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams.
De­šim­ties me­tų su­kak­tį šven­čian­čio Šiau­lių ra­jo­no „Lions“ ("Liū­tų") klu­bo pre­zi­den­tas Rai­mon­das Ber­no­tas, Kur­šė­nų miš­kų urė­di­jos Gul­bi­nų gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas, pil­nu­tė­lei Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­ro sa­lei sa­kė, kad skir­tin­gų pro­fe­si­jų ir po­mė­gių 23 klu­bo na­rius vie­ni­ja bend­ras tiks­las – pa­dė­ti li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms. Bet be ki­tų žmo­nių pa­gal­bos bū­tų ga­li­ma...

Namų darbus paskyrė sveikuolės

Krašto žinios
2015 m. kovo 5 d.
Lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Agins­kie­nė vieš­nias su­pa­žin­di­no su ja­me vyk­do­ma svei­kuo­liš­ka veik­la.
Svei­kuo­lių klu­bo va­do­vė Sta­sė Pan­ki­nie­nė vai­kams su­ren­gė sma­gią mankš­te­lę, su­pa­žin­di­no su už­duo­ti­mis, ku­rias svei­kuo­liai at­lie­ka var­žy­bo­se. Lai­mu­tė Čiu­py­lie­nė pa­si­rū­pi­no fut­bo­liu­ko var­žy­bo­mis tarp vai­kų ir svei­kuo­lių. Tei­sė­ja­vo svei­kuo­lės.
Ade­lė Čub­ko­vie­nė pa­dė­ko­jo vai­kams ir jų auk­lė­to­joms už at­lik­tas už­duo­tis ir kiek­vie­nai gru­pei...

Dienos populiariausi

Kronika

daugiausiai komentuotas

Sportas

Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tį dvi­ra­čių spor­tą gar­sins nau­ja, Klai­pė­do­je su­si­kū­ru­si ko­man­da – „Va­sa­rė...

Keturi kampai

Bri­duo­se (Šiau­lių raj.) bū­rys en­tu­zias­tų Kul­tū­ros cent­re su­si­rin­ko pa­si­mo­ky­ti iš me­die­nos pa­da­ry­ti ką nors gra­žaus. Jų...

Centas prie cento

Lie­tu­vių var­to­to­jų įpro­čiai ne­si­ski­ria nuo pa­sau­li­nio kon­teks­to – jie vis daž­niau per­ka in­ter­ne­tu, yra im­lūs...

Atolankos

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vo, Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rio...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pir­mą­ją pa­va­sa­rio die­ną Šiau­lių sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los kū­rė­jas ir il­ga­me­tis di­rek­to­rius Alek­sand­ras Jo­nai­tis švęs...

Mi­tas, jog kai­me gy­ve­ni­mas yra skur­des­nis ir ne toks pa­to­gus kaip mies­te, šian­dien sklai­do­si kaip dū­mas. Jau­nos...

„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Si­mo­na Si­mo­na­vi­čė skai­tė pa­skai­tą ir kvie­tė dis­ku­tuo­ti te­ma „Šiuo­lai­ki­niai mei­lės...

Da­bar jos la­ga­mi­nas stab­te­lė­jo Šiau­liuo­se. Bi­ru­tė So­dei­kai­tė yra šiuo me­tu sta­to­mo Šiau­lių dra­mos teat­ro...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

De­vyn­me­tė Šiau­lių 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los pia­nis­tė Ja­ni­na Bar­tu­ly­tė Ser­bi­jo­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai