(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-09-18

2014-09-17

2014-09-16

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Al­gi­man­tas BART­KUS, aist­rin­gas gry­bau­to­jas iš Ly­gu­mų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas)
Gamink ir balsuok
Al­gi­man­tas BART­KUS, aist­rin­gas gry­bau­to­jas iš Ly­gu­mų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas)
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Atidengtas paminklas didžiam Šiaulių vyrui

2014 m. rugsėjo 19 d.
Vakar Šiau­liuo­se pa­gerb­tas fab­ri­kan­tas, me­ce­na­tas Chai­mas Fren­ke­lis. Skve­re­ly­je prie­šais bu­vu­sį „El­nio“ fab­ri­ką ati­deng­ta jam skir­ta skulp­tū­ra. Ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sių proa­nū­kių ma­ny­mu, tai ir kartu Ch. Fren­ke­lio žmo­nos Do­ros, mi­ru­sios Šiau­lių ge­te, at­mi­ni­mas. Iš­kil­min­go­je Ch. Fren­ke­lio pa­mink­lo ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­ję sve­čiai pri­mi­nė gar­saus žy­dų pra­mo­ni­nin­ko, vie­no iš sėk­min­giau­sių vi­sų lai­kų Lie­tu­vos vers­li­nin­kų nuo­pel­nus ša­liai ir Šiau­lių mies­tui.
Ch...

Grąžinti permokų už šilumą neskubama

2014 m. rugsėjo 19 d.
Ši­lu­mos mo­kes­čiai ga­lė­tų ma­žė­ti dėl „Gazp­ro­mo“ pri­tai­ky­tos nuo­lai­dos du­jų kai­nai. Vy­riau­sy­bei apie tai ty­lint, pra­bi­lo ši­lu­mos tie­kė­jai. Var­to­to­jams rei­kia grą­žin­ti per 130 mi­li­jo­nų li­tų, bet pa­tys ši­lu­mi­nin­kai ne­ži­no, ar su­lauks per­mo­kė­tų du­ji­nin­kams su­mų.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja (LŠTA) šią sa­vai­tę pa­vie­ši­no, kad vals­ty­bė ne­sku­ba ši­lu­mos var­to­to­jams grą­žin­ti per­mo­kų už du­jas, nau­do­tas ši­lu­mos ga­my­bai.
Ru­si­jos kon­cer­nas „Gazp­rom“ po de­ry­bų su bend­ro­ve...

„Sty­gų“ kvailystės lai­min­to­jams pa­kvi­po pro­ku­ra­tū­ra

2014 m. rugsėjo 19 d.
Va­kar Šiau­liuo­se Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­siū­lė mies­to val­džiai pa­čiai nu­trauk­ti su­tar­tį su sty­gi­nio trans­por­to die­gė­ja „Rail Sky­way sys­tems“. Ki­taip su­tar­ties lai­min­to­jams teks aiš­kin­tis pro­ku­ro­rams. Dėl pa­ties in­ves­tuo­to­jo į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą jau krei­pė­si Lie­tu­vos ban­kas.
Į Ch. Fren­ke­lio pa­mink­lo ati­den­gi­mo šven­tę at­vy­kęs Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius neiš­ven­gė žur­na­lis­tų klau­si­mų dėl skan­da­lin­gos in­ves­ti­ci­nės su­tar­ties...

Milijonai dings tarp šiukšlių (7)

2014 m. rugsėjo 18 d.
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras gali prarasti milijonus litų paramos, jeigu nespės įgyvendinti atliekų rūšiavimo projekto pagal nustatytus terminus. Projekto vertė siekia 25 milijonus litų. Netekus paramos, pinigų tektų ieškoti regiono savivaldybėms, t.y. mokesčių mokėtojams.Jeigu Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) iki spalio pradžios negaus leidimo statybai ir vėluos pradėti statyti mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių pastatus, Aplinkos ministerija žada priimti sprendimą dėl ES paramos nutraukimo projekto...

Sutartis dėl styginio transporto bus nutraukta (16)

2014 m. rugsėjo 18 d.
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, remdamasis teisėsaugos institucijų ataskaitomis, pranešė, kad bendrovei „Rail Skyway Systems Ltd.“ styginių traukinių testavimo laboratorijos netoli Zoknių karinės aviacijos bazės nebus leista statyti.
Prašė mero neskubėti
Su šia galimai rusiško kapitalo bendrove Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė investavimo sutartį, pagal kurią Šiauliuose būtų sukurta styginiais bėgiais lekiančių traukinių laboratorija. Rugsėjo 11 dieną Šiaulių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) skyriaus taryba kreipėsi į Šiaulių merą Justiną...

Ch. Frenkelis jau žiūri į savo fabriką (11)

2014 m. rugsėjo 18 d.
Vakar skverelyje priešais buvusį „Elnio“ fabriką iškilo skulptūra fabriko įkūrėjui Chaimui Frenkeliui. Šiandien 13 valandą ji bus iškilmingai atidengta. Skulptūros įkurdinimu rūpinosi pats autorius – skulptorius Romualdas Kvintas.
Prieš prasidedant darbams pakalbinome skulptorių R. Kvintą, Vytauto Kernagio skulptūros Nidoje, dainininko Danieliaus Dolskio skulptūros Kaune, rašytojo Romain Gary skulptūros Vilniuje ir daugelio kitų darbų autorių.
Autorius visų savo „virtuvės“ paslapčių neišdavė, tačiau sakė, kad norint sukurti kuo panašesnį Ch. Frenkelio atvaizdą teko nemažai...

Dienos žiniosDaugiau

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Jekaterinburge sulaikytas žudikas iš Lietuvos Romas Zamolskis. Jo buvo ieškoma dešimt metų. R...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Tuo neabejoja klaipėdietis verslininkas Mindaugas Karalius, kartu su bendraminčiais finansavęs vardyno „Rinkis vardą lietuvišką“...

Rita ŽADEIKYTĖ

Antrajame „Padubysio kronikų“ numeryje, skirtingai nuo pirmojo, kuris buvo orientuotas grynai į...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Ukrainos karo akivaizdoje pasijaučiame dideliais patriotais, laisva ir nepriklausoma tauta, išsivadavusia iš Kremliaus...

Kad tai atsitiktinumas gali patikėti tik visiškai naivus pilietis. Juolab, kad ir įstaiga, kurioje dirbo Seimo pirmininkės vyras...


Kažkada buvome draugiškos broliškos respublikos: Lietuva, Gruzija ir Ukraina. Atrodė, po anos sąjungos griūties ir po...

Rūta JANKUVIENĖ

Šiaulių socialdemokratai, laikantys miesto vadžias, įtikėjo, jog Šiauliai – amžina jų tėvonija. Atsitokėti...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Sunkiasvoris pomidoras

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 19 d.
„Pir­ma­sis nu­no­kęs po­mi­do­ras bu­vo dar sun­kes­nis – apie ki­log­ra­mą. Bet jį su­val­gėm“, – sa­kė vy­ras.
Gin­kū­niš­kis pa­sa­ko­jo, kad šios veis­lės po­mi­do­rai, liau­dy­je va­di­na­mi "ar­mo­ni­ko­mis", vi­sa­da užau­ga ne­ma­ži. Šie­met Al­gir­do šilt­na­my­je už­de­rė­jo tiek po­mi­do­rų, kad ne tik val­gė, bet ir kon­ser­va­vo, ir kai­my­nams da­li­jo.
„Po­mi­do­rus pa­so­di­no žmo­na Al­do­na, tik štai vai­sių su­lauk­ti ne­bes­pė­jo“, – liūd­nai kal­bė­jo ne­se­niai naš­liu ta­pęs vy­ras.
A. Po­cius pa­sa­ko­jo...

Pamėgta veislė nenuvilia

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 19 d.
Moteris mano, kad jį reikėjo pasverti jau anksčiau: laikui bėgant, jis minkštėja ir lengvėja.
Stiebas prinokino tris didelius pomidorus ir vieną mažiuką. Tik didžiausiąjį ji nunešė į parduotuvę pasverti.
V. Aleknavičienės pamėgtieji auginti pomidorai yra 'Horizon' veislės. Juos, labai miltingus, augina ne pirmi metai. Nusiperka sėklos, daigus iš jų užsiaugina pati.
Juos pirkdamas turguje, anot kuršėniškės, „ko nori, to ir gausi“.
„Šiaulių krašto“ inf.

Šokoladinio Do­ne­lai­čio val­gy­ti ne­ža­da

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 19 d.
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­lių vys­ku­pi­jos pa­sto­ra­ci­nia­me cent­re bu­vo pri­sta­ty­tas bend­ras UAB „Rū­ta“ ir Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro pro­jek­tas, skir­tas Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Šo­ko­la­di­nis Do­ne­lai­tis – vie­nas iš pa­grin­di­nių šio pro­jek­to ak­cen­tų.
Pas­to­ra­ci­nio cent­ro sa­lė­je po stik­li­niu gaub­tu ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti iš juo­do­jo šo­ko­la­do pa­ga­min­tą K. Do­ne­lai­čio bius­tą ir bal­to­jo šo­ko­la­do kny­gą.
47 cen­ti­met­rų aukš­čio ir...

Ilgapirščiai atakuoja Kryžių kalno lankytojus

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 19 d.
Ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai, ra­gin­da­mi sau­go­tis nuo Kry­žių kal­ne įsi­su­ku­sių ki­šen­va­gių, tre­čia­die­nį dar kar­tą su­ren­gė ak­ci­ją „Sau­go­kis va­gies“. Jos me­tu lan­ky­to­jams bu­vo pa­sa­ko­ja­ma, kaip rei­kė­tų ap­sau­go­ti sa­vo daik­tus.
Ak­cen­tuo­ta, kad nuo ki­šen­va­gių ge­riau­siai gelbs­ti ati­du­mas ir bud­ru­mas. Ver­tin­ges­nius daik­tus – pi­ni­gi­nes, mo­bi­liojo ry­šio te­le­fo­nus – pa­tar­ta lai­ky­ti vi­di­nė­se ki­še­nė­se, ran­ki­nės gi­lu­mo­je ar san­da­riai...

Įkurta dar viena Saugios kaimynystės grupė

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 19 d.
Su Kry­mo gat­vės 4 na­mo sa­vi­nin­kų bend­ri­jos pir­mi­nin­ku An­ta­nu Ja­dan­ku­mi ant­ra­die­nį su­si­ti­ko Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Šium­be­re­vi­čius ir Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ta­ku­še­vi­čius ir bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai.
R. Šium­be­re­vi­čius su­si­ti­ki­mo me­tu pa­brė­žė sau­gios ap­lin­kos kū­ri­mo svar­bą, ap­ta­rė „Sau­gios kai­my­nys­tės“ tiks­lus, in­for­ma­vo, kad, pri­si­jun­gus prie pro­jek­to, gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je su­ma­žė­ja...

Šiauliečių triumfas Latvijos regbio turnyre

Sportas
2014 m. rugsėjo 19 d.
Tur­ny­re da­ly­va­vo 15 ko­man­dų (po pen­kias tri­jo­se gru­pė­se) iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties (Ru­si­ja). Ko­man­dos žai­dė ra­to sis­te­ma, tad kiek­vie­nai te­ko su­žais­ti po ke­tu­ris ma­čus.
U13 SM „Kle­vo“ rink­ti­nės žaidėjai, va­do­vau­ja­mi Žy­gi­man­to Ra­džiaus, bu­vo daug pa­jė­ges­ni nei var­žo­vai. Jie vi­suo­se ma­čuo­se įti­ki­na­mais re­zul­ta­tais triuš­ki­no prie­ši­nin­kus ir ta­po sa­vo gru­pės nu­ga­lė­to­jais.
Ri­man­to Ze­rin­gio auk­lė­ti­niai SM „Kle­vo“ U15...

„Šiaulių“ futbolininkai lankėsi NATO oro bazėje

Sportas
2014 m. rugsėjo 19 d.
Per dau­giau nei dvi va­lan­das tru­ku­sį apsilankymą po griež­tai sau­go­mą, ka­riš­kių kont­ro­liuo­ja­mą te­ri­to­ri­ją „Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai bu­vo su­pa­žin­din­ti su po­rtu­ga­lų pi­lo­tuo­ja­mais F-16 ir ka­na­die­čių F-18 nai­kin­tu­vais. Pi­lo­tai pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo įran­gą ir su kuo su­si­du­ria kas­die­ny­bė­je.
Su įdo­mu­mu klau­sę­sis pa­sa­ko­ji­mų apie akies mirks­niu val­do­mas ra­ke­tas bei la­ze­ri­nius tai­kik­lius re­zul­ta­ty­viau­sias A ly­gos fut­bo­li­nin­kas N. To­kič juo­ka­vo, kad ge­rai bū­tų...

Finalinėse seniūnijų varžybose kelmiškiai liko antri

Sportas
2014 m. rugsėjo 19 d.
Ge­riau­siai se­kė­si kel­miš­kiams pa­plū­di­mio tink­li­nin­kams ir sta­lo te­ni­si­nin­kams, lai­mė­ju­siems pir­mą­sias vie­tas, ant­ros – pa­plū­di­mio tink­li­nin­kės, penk­ta-aš­tun­ta vie­to­mis pa­si­da­li­jo krep­ši­nin­kai sen­jo­rai, penk­ti li­ko ir šach­ma­ti­nin­kai, šeš­ta – vir­vės trau­ki­mo ko­man­da.
Fi­na­li­nia­me eta­pe da­ly­va­vo 33 ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ko­man­dos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kaimas su užterštais šuliniais paliktas likimo valiai

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Kund­ro­čių kai­mo gy­ven­to­jai jau po­rą de­šimt­me­čių ne­ga­li ger­ti sa­vo šu­li­nių van­dens. Jis stip­riai už­terš­tas bu­vu­sio ko­lū­ki­nio trą­šų san­dė­lio. Žmo­nės sa­ko, jog pa­gal­bos pra­šė Sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau jiems bu­vę pa­siū­ly­ta „su­si­mes­ti gi­lu­mi­niam van­dens grę­ži­niui“. Tai žmo­nėms – ne pa­gal ki­še­nę.
Kund­ro­čių kai­mo pa­kraš­ty­je, ar­čiau ke­lio Šiau­liai – Pak­ruo­jis, Onos Šla­ma­še­vi­čie­nės so­dy­ba. Jo­je, kaip ir vi­so­se – se­nas šach­ti­nis šu­li­nys, iš ku­rio jau se­niai šei­mi­nin­kė van­dens ne­ge­ria.
„Ji...

Pakruojiečiai skaičiuoja pinigų reformas

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Apie ar­tė­jan­tį eu­rą pa­kruo­jie­čiai ži­no ne ma­žiau nei did­mies­čių gy­ven­to­jai, o su Eu­ro­pos vie­nin­gos va­liu­tos atė­ji­mu sie­ja pra­gy­ven­tą ne­be pir­mą pi­ni­gų kei­ti­mą.Prie cent­ri­nė­je Pak­ruo­jo aikš­tė­je įsi­kū­ru­sio „Eu­ro­bu­so“ po vie­ną ar po ke­le­tą priei­na įvai­raus am­žiaus žmo­nės. Šnek­te­lė­ję su at­vy­kė­liais, pa­siė­mę pluoš­tus in­for­ma­ci­nių lei­di­nių, skai­čiuok­les, pa­kruo­jie­čiai to­liau trau­kia sa­vais rei­ka­lais.
„Daž­niau­sias, be­veik vi­sa­da ir vi­sur už­duo­da­mas pa­ts pir­ma­sis klau­si­mas...

Pinigai sumokėti – užsakymai vėluoja

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Pak­ruo­jiš­kė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – red. past.) į „Pak­ruo­jo kraš­tą“ krei­pė­si no­rė­da­ma vie­šu­mu pa­ra­gin­ti pa­lan­gių ir du­rų par­da­vė­jus vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. Is­to­ri­ja su­si­do­mė­jus žur­na­lis­tams, komp­ro­mi­sas tarp par­da­vė­jo ir klien­tės su­ras­tas.Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖBir­že­lį įmo­nė­je GT pa­kruo­jiš­kė už­sa­kė bal­ko­no lan­gus bei įstik­li­ni­mą, de­ri­no lai­ką, ka­da dar­bai bus at­lik­ti.
„Iš pra­džių bend­ra­vo­me ge­ra­no­riš­kai, ta­rė­mės dėl ter­mi­nų. Bet jie bu­vo vis nu­ke­lia­mi. Lan­gus ir...

Medžių sąrašas – tik rekomendacijos

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ skai­ty­to­jas do­mė­jo­si, ar mies­te pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kai ga­li so­din­ti ko­kius no­ri me­džius – net jei šie yra lai­ko­mi miš­ko me­džiais ar ne­tin­ka­mais au­gin­ti mies­te.Paš­ne­ko­vas pik­ti­no­si, kad gre­ti­mo­je so­dy­bo­je sa­vi­nin­kas au­gi­na gy­vat­vo­rė­je sa­vai­me išau­gu­sias dre­bu­les. Jos – miš­ko me­dis, la­ja jau da­bar ter­šia ap­lin­ką, o di­džiu­lės šak­nys ga­li ar­dy­ti vis­ką kas tik joms truk­do – ša­li­gat­vius, as­fal­tą ar pa­ma­tus.
Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos...

Vaikams – verslumą skatinanti savaitė

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sek­to­riu­je vy­ko vers­lu­mo ska­ti­ni­mo sa­vai­tė“ Žings­nis po žings­nio į vers­lo pa­sau­lį“.Jau­nie­ji pa­kruo­jie­čiai sa­vai­tės ren­gi­nių cik­lą pra­dė­jo Pak­ruo­jo dva­ro kal­vė­je ir ang­lių de­gyk­lo­je. Čia jie su­ži­no­jo, kaip se­no­vė­je bu­vo iš­gau­na­ma ge­le­žies rū­da, ka­la­mi ark­lai ir ka­la­vi­jai, de­ga­mos ang­lys, pa­ma­tė se­no­sios kal­vės eks­po­zi­ci­ją. Prie žaizd­ro ka­lan­tis kal­vis pa­ro­dė, kaip ka­la­ma ge­le­žis, lei­do pa­tiems...

Plenero parodą baigė menų jungtis

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vei­ku­sią Pak­ruo­jo bei Run­da­lės (Lat­vi­ja) dai­li­nin­kų mė­gė­jų pir­mo­jo tarp­tau­ti­nio ple­ne­ro dar­bų pa­ro­dą už­bai­gė ne tik su­si­ti­ki­mas su au­to­riais, bet ir dai­nos bei šo­kiai.Vy­tau­to Lu­ko­šiū­no vin­giuo­ja­mos me­lo­di­jos, kraš­tie­tės dai­ni­nin­kės Ari­nos Ja­ne­liū­nie­nės at­lie­ka­mi kū­ri­niai, „Re­ke­čio“ šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mas pa­pil­dė švie­sių, va­sa­riš­kų spal­vų kū­ri­nių eks­po­zi­ci­ją.
Gė­lės ir svei­ki­ni­mai skir­ti ne tik au­to­riams, bet ir vien­kie­mio, ku­ria­me vy­ko ple­ne­ras...

Proginė suknia – visada vienintelė

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Kam ne­ži­no­mas po­sa­kis „dra­bu­žių pil­na spin­ta, o ap­si­reng­ti nė­ra kuo“? Taip daž­niau­siai sa­ko­ma, kai rei­kia pa­si­puoš­ti. Ma­ri­jai Žiub­rie­nei to­kia pro­ble­ma ne­ky­la. Ji kiek­vie­na svar­bes­ne pro­ga siū­di­na­si su­knią ir ži­no, kad po­bū­vy­je ant­ros po­nios to­kia pat su­knia ne­su­tiks.
Nau­jau­sia pro­gi­nė su­knia, ku­rią Ma­ri­ja įsi­gi­jo, skir­ta Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) de­šimt­me­čio su­kak­ties šven­tei. Šiai įstai­gai va­do­vau­jan­ti mo­te­ris iš anks­to pa­si­rū­pi­no pro­gi­niu ap­da­ru...

Mikoliškyje nusilenkta išnykusiems kaimams

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Sa­vait­ga­lį Mi­ko­liš­ky­je šur­mu­lia­vo šio ir ap­lin­ki­nių kai­mų šven­tė „Pra­min­tais tė­viš­kės ta­kais“. Sim­bo­li­niai var­te­liai at­kel­ti į mi­ko­liš­kie­čių ran­ko­mis su­kur­tą iš­ny­ku­sių kai­mų skve­re­lį, bend­ruo­me­nės na­muo­se ati­da­ry­tas kraš­to mu­zie­jus.Apie šven­tę pa­sa­ko­ja „Pak­ruo­jo kraš­to“ bi­čiu­lė, kraš­to­ty­ri­nin­kė Re­gi­na NO­REI­KIE­NĖ.
Į šio kraš­to šven­tę mi­ko­liš­kie­čius, no­riū­nie­čius ir ki­tų ap­lin­ki­nių kai­mų žmo­nes kvie­tė bū­rys mi­ko­liš­kie­čių, va­žia­vu­sių dvi­ra­čiais. Juos sau­giai ly­dė­jo po­li­ci­jos eki­pa­žas. Ta­čiau dar prieš lei­sdamiesi į...

Paminklas žydų kapinėse – su nutylėtu rėmėju

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 19 d.
Bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės ka­pi­nė­se sto­vi pa­mink­las, ku­rio sta­ty­bą fi­nan­sa­vęs žmo­gus var­gu ar ka­da nors bus ži­no­mas. Įdo­miau­sia tai, kad jau da­bar ga­li­ma bū­tų gin­čy­tis dėl pa­mink­lo sta­ty­bos me­tų.
Pak­ruo­jy­je lan­ky­da­ma­si jau­na moks­li­nin­kė Eg­lė Ben­di­kai­tė, ty­ri­nė­jan­ti prieš­ka­rio žy­dų gy­ve­ni­mą ir kul­tū­ri­nį pa­li­ki­mą, at­krei­pė dė­me­sį į šios tau­ty­bės žmo­nių, iki 1941-ųjų me­tų gy­ve­nu­sių Pak­ruo­jy­je, bend­ruo­me­nės bu­vu­sias ka­pi­nes. Jų cent­re, prie­šais var­te­lius, sto­vi pa­mink­las...

Apie profesiją su ryškiais romantikos elementais

Mokyklų naujienos
2014 m. rugsėjo 19 d.
Vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je me­teo­ro­lo­gi­jos ir hid­ro­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jų pro­gra­ma stu­di­juo­ja­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos moks­lų fa­kul­te­te. Uni­ver­si­te­tas kas­met pa­ren­gia apie 20 kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, ku­rie vė­liau sa­vo ži­nias pri­tai­ko įvai­riau­sio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se, mat kli­ma­to kai­ta, pro­gno­zės, jo po­vei­kis žmo­gui ir gam­tai, pro­fe­so­riaus žo­džiais, do­mi­na ir vers­li­nin­kus, ir ener­ge­ti­kus, ir jū­ri­nin­kus, ir avia­to­rius, ir žem­dir­bius...

Pakrikštyti pirmokai

Mokyklų naujienos
2014 m. rugsėjo 19 d.
Mo­ki­nių par­la­men­to na­riai šiam ren­gi­niui pa­si­rin­ko in­dė­nų te­mą. Ati­tin­ka­mai I kla­sių mo­ki­niai ruo­šė ir sa­vo pri­si­sta­ty­mus: Ia – pa­vir­to ka­rin­gais vi­kin­gais, Ib – ur­vi­niais, Ic – ro­mie­čiais. Jie kar­tu su mu­zi­kos mo­ky­to­ju dai­na­vo mu­zi­kos pa­mo­ko­je pa­si­rink­tas dai­nas.
Pir­mo­kai bu­vo su­pa­žin­din­ti su tra­di­ci­niais „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zis­tų žai­di­mais, žai­džia­mais to­kio po­bū­džio ren­gi­niuo­se – „Ma­dzin­ga“, „Ark­liu­kai“. Sa­vo iš­tver­mę, drą­są, taik­lu­mą jie ro­dė...

Ar bus Šiauliuose Afrikos restoranas? (2)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 18 d.
Šiaulių universitete studijas pradėję magistrantai iš užsienio šalių ir Lietuvos siūlo dešimt idėjų, kaip Šiaulius padaryti patrauklesnius. Tarp jų – Rėkyvos durpes panaudoti SPA procedūroms, steigti kazino ir Afrikos restoraną. Vakar idėjos pristatytos Savivaldybės vadovams.
Idėjas pristatė dešimt studentų iš Nigerijos, Kolumbijos, Gruzijos ir Lietuvos. Šiaulių universitete (ŠU) jie studijuoja regionų plėtrą pagal tarptautinę programą, kuri vykdoma kartu su vienu Čekijos universitetu.
„Studentų idėjos, susijusios su verslumo skatinimu, miesto gerovės kėlimu“, –...

Teatro premjeroje – istorija apie susidvejinusią sielą

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 18 d.
84-ąjį sezoną Šiaulių dramos teatras pradeda premjera – Alekso Tarno mistine muzikine drama „Dibukas“. Žydų tautosaka paremtas spektaklis aktoriams tapo pretekstu pasidomėti kabalos mokslu. Spektaklio režisieriaus Raimundo Banionio teigimu, spektaklis – apie meilę ir mirtį – bendražmogiškas, suprantamus visoms tautoms ir kartoms.Premjerinis spektaklis ir naujas teatro sezonas trečiadienį pristatyti spaudos konferencijoje.
„Kodėl? O kodėl ne? Kaip ir žydai į klausimą klausimu atsakau. Gera pjesė“, – pagrindinį spektaklio...

Girtam vairuotojui trečias kartas nemelavo

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 18 d.
33 metų Šiaulių rajono gyventojas, per trejus metus tris kartus sulaikytas prie vairo neblaivus ir dėl to trejiems metams praradęs vairuotojo pažymėjimą, rugsėjo 11 dieną sučiuptas girtas prie vairo.Svetimą automobilį vairavusiam vyrui šįkart nustatytas vidutinis girtumas.Rugsėjo 11-osios popietę miestą vaizdo kameromis stebinčio Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus darbuotojas po sunerimusios šiaulietės skambučio apie galimai girtą vairuotoją ėmė stebėti centrinės miesto turgavietės automobilių stovėjimo aikštelę.
Į...

Policija prašo padėti

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 18 d.
Šių metų liepos 16 dieną moteris prekybos centre „Saulės miestas“ savo pirkinius pasidėjo parduotuvės „Rimi“ daiktų saugojimo spintelėje.
Po kurio laiko grįžusi prie spintelės, pirkėja daiktų ten neberado.
Vaizdo kameros užfiksavo moterį, galimai padariusią minėtą nusikalstamą veiką.
Ją atpažinusius gyventojus prašytume paskambinti tyrėjui D. Karbočiui telefonu (8 41) 397592 arba parašyti elektroniniu paštu dainius.karbocius@policija.lt.

Šiauliuose įsikūrė Lietuvos regbio akademija

Sportas
2014 m. rugsėjo 18 d.
„1991 metais panašios sporto mokyklos veikė Panevėžyje ir Šiauliuose. Jų veikla buvo sustabdyta ir Lietuvoje nebebuvo specializuotos sporto mokyklos. Sporto vidurinė mokykla suteikia galimybę sportuoti du kartus per dieną, neapleidžiant mokslų. Čia bus surinkti geriausi šalies sportininkai“, – sakė G. Jasiūnas.
Regbio akademijoje sportuoja 20 jaunuolių, kuriuos treniruoja aukšto lygio treneriai Sigitas Kukulskis ir Tomas Zibolis. Sportininkai į akademiją atvyko iš įvairių Lietuvos miestų, jie kasdien sportuoja po du kartus, o savaitgaliais...

Neįgalieji sportavo ir pramogavo

Sportas
2014 m. rugsėjo 18 d.
Neįgalieji Daugėlių stadione varžėsi, bendravo. Vyrų ir moterų rezultatai buvo sumuojami atskirai.
Šachmatininkai išsiaiškino, kad tarp jų stipriausi radviliškiečiai Jonas Ramanauskas ir Regina Gelumbauskienė, šaškininkai – jų komandos draugai Algis Petrašiūnas ir Vilija Jurgaitienė.
Rutulį toliausiai nustūmė radviliškietis Petras Rudžianskas ir kuršėniškė Angelė Lideikienė. Rankos lenkimo varžybose nugalėjo šiaulietis Romaldas Nyderis ir A. Lideikienė iš Kuršėnų.
Kimštinį kamuolį toliausiai numetė P. Rudžianskas ir A. Lideikienė, kamuolį nuo krepšinio baudų metimo linijos – P...

Notarė išsiuvinėja 40 žalių atspalvių

Keturi kampai
2014 m. rugsėjo 18 d.
Dvi notarės Nijolės Masiliūnienės pusės: viena – griežta, dalykiška, į kompromisus nesileidžianti specialistė ir kita – juvelyriškai, preciziškai, moteriškai jautrius paveikslus siuvinėjanti menininkė. Siuvinėti paveikslai iš tolo atrodo tarsi tapyti. Menininkė sau klaidų neleidžia – be gailesčio išardo netobulą kūrinį ir pradeda iš naujo.Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale atidaryta notarės N. Masiliūnienės siuvinėtų paveikslų paroda, eksponuojama per 30 paveikslų. Tai bene vienintelė galimybė pamatyti notarės darbus, nes moteris jų neparduoda, dovanoja...

Kur augo bulvės, dabar – rododendrai

Keturi kampai
2014 m. rugsėjo 18 d.
Prieš 15 metų Nijolė Petrošiūtė ir Gintas Mitkevičius nusipirko Tytuvėnuose (Kelmės rajonas) sodybą – su po langais augančiomis bulvėmis, mėšlo krūva ir malkine iš langų grotų. Darbštūs ir sumanūs šeimininkai nieko nelaukdami pradėjo tvarkyti ir patį gyvenamąjį namą, ir aplinką. Namai nušvito neatpažįstamai.Šiemet tytuvėniškių sodyba pelnė antrąją vietą tarp gražiausių miesto sodybų Kelmės rajone.
Nijolės Petrošiūtės ir Ginto Mitkevičiaus sodyba Tytuvėnuose – tarsi pasislėpusi nuo pašalinių akių, tvarkingos Liepų gatvės pakraštyje. Tačiau tik užsukus į kiemą atsiveria akis glostantys vaizdai: įvairūs augalai, medeliai...

BOBRAMUNIS

Keturi kampai
2014 m. rugsėjo 18 d.
Tavo gėlėGėlininkasBobramuniai (Anthemis) – didžiulės astrinių (kryžmažiedžių) šeimos atstovai. Gentis taip pat gausi – skirtingais šaltiniais, nuo 100 iki 200 rūšių. Tai ne kokie atogrąžų lepūnėliai, o vidutinio ir net šaltesnio klimato rajonų augalai, išplitę Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje. Daugiamečiai, rečiau – vienmečiai. Žiedai pavieniai, stamboki, stiebų viršūnėse. Smulkūs vamzdiški ir apvalūs graižų žiedeliai geltoni, o platūs ir ilgi juos supantys liežuviški dažniausiai balti, rečiau geltonos spalvos. Priešais mus – tipiškos chrizantemų ar ramunių mėgdžiotojos. Kai kurių rūšių...

Džiugina gausus bulvių derlius (1)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Šiltas ir gana sausas ruduo leidžia ūkininkams ramiai baigti bulviakasį.Šiemet gausiai užderėjus grūdinėms kultūroms, ir bulvių augintojai derliaus nepeikia. Tačiau Kelmės rajone mažėja ir bulvių augintojų, ir auginamų bulvių.
Kelmės rajone nėra daug ūkininkų, kurie augintų didelius bulvių plotus. Dažniausiai sodinama po keletą hektarų. Daugiausia bulvių sodina Užvenčio seniūnijoje Girnikų kaime ūkininkaujantis Algimantas Vaupšas – 42 su trupučiu hektaro.
Prieš septynerius metus Dievonių kaime Kelmės apylinkių seniūnijoje ūkininkauti pradėjęs Giedrius Andrulis, šiemet pasodinęs kiek daugiau negu...

Medžiotojų ir žvejų šventėje varžėsi ir žiūrovai

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Šeštadienį Pakruojo dvaro teritorijoje šurmuliavo trečioji rajono žvejų ir medžiotojų šventė. Čia netrūko varžybų, kuriose savo jėgas išmėgino ne tik renginio dalyviai, bet ir svečiai.Stanislava VIČAITĖ

Šventės pradžioje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyriaus padėkomis apdovanoti medžiotojai Kęstutis Daukša, Juozas Kanišauskas, Povilas Grigaliūnas, Mykolas Skulskis, Stanislovas Šimanskis, Bronius Stapulionis ir žvejys Gintaras Ašmenavičius. Jiems padėkos įteiktos už aktyvią visuomeninę veiklą, medžioklės ir žvejybos tradicijų, gamtos puoselėjimą...

Restauravo mokyklos keraminį pano

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Mokykloje prieš daugiau nei tris dešimtmečius dailininkai Aldona ir Antanas Visockai sukūrė keraminį pano pirmojo aukšto fojė. Kompozicijos centre buvo dekoratyvios lėkštės su žmonių figūromis, kurios per laiką nutrupėjo ir buvo visai pašalintos.
Po mokyklos 40-mečio jubiliejaus kilo mintis pasitarti su autoriais apie figūrėlių sugrąžinimą. Direktorė Janina Banienė dar pavasarį pakvietė dailininkus į mokyklą ir susitarė dėl keraminio pano restauravimo.
Vasarą J. Banienė ir jos pavaduotojas Jonas Albrikas pakvietė į talką dailės ir technologijos mokytojus kartu...

Pro­fe­so­rius kū­rė su Glo­bos na­mų auk­lė­ti­niais

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Profesorius Edmundas Saladžius Globos namuose mokė grafikos meno dirbtuvėse. Profesoriui talkino taikomosios grafikos bakalaurės ir magistrantės Ugnė Krasauskaitė, Rūta Sologubaitė, Inga Navickaitė.
Menininkai pirmiausia papasakojo apie grafinio atspaudo ypatybes, o paskui dirbtuvėse dalyvavę beveik 40 įstaigos gyventojų ir keliolika darbuotojų ant specialia medžiaga padengtos organinio stiklo plokštės valymo principu suformavo po piešinį.
Keramikos kūrybinėse dirbtuvėse dirbo Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Vilniaus dailės akademijos...

Tikimasi metus baigti pelningai

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Šiaulių rajono savivaldybės įmonės tikisi šiuos metus baigti pelningai. Dviem tai pasiekti bus paprasčiau, o trečiai teks dar nemažai paplušėti.
Kuršėnų komunalinis ūkis per pirmąjį pusmetį gavo 134,7 tūkstančio litų pelno (pernai per tą patį laiką – 25,3 tūkst. Lt). Įmonė planuoja metus baigti pelningai.
Kuršėnų autobusų parkas per pusę metų patyrė 11 tūkstančių litų nuostolį (pernai nuostolis siekė 129,7 tūkst. Lt). Per septynis mėnesius yra likę 8 tūkstančiai nuostolio. Bendrovė ketina iki metų pabaigos panaikinti ir šį „minusą“.
Autobusų parko direktoriaus Antano Šerkšno teigimu, dabar...

Linksminosi, baigę darbymetį (1)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Rudens gėrybių buvo ant visų trijų miestelių bendruomenių, Šakynos, Žarėnų ir Piktuižių, stalų. Ir pasivaišinti galėjo kiekvienas, užsukęs į renginį.
Skambėjo muzika, renginį vedusiųjų Žarėnų bendruomenės narių pokštai. Pasivaržyti kvietė atrakcijos, organizuojamos pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai“. Varžytuvių dalyviai rungtyniavo pindami vainiką, rinkdami grūdus, skusdami bulves, pjaudami rąstelius.
Iš Naujosios Akmenės atvykusi Aldona Valantienė šventėje siūlė įsigyti originalių vilnonių kojinių. Jomis susidomėjusios moterys stebėjosi tokių dar niekada neregėjusios. A. Valantienė pasakojo...

Miško buveinės – rojus augalams ir gyvūnams

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Radviliškio miškų urėdija savo žinioje turi bemaž 845 hektarus kertinių miško buveinių. Tai – miško plotai, kurių neliečia žmogaus ranka, todėl jie – rojus vabzdžiams, grybams, gyvūnams. Rajone buveinėms skirti plotai – vieni didžiausių tarp šalies urėdijų.Kertinių miško buveinių Radviliškio miškų urėdijoje atsirado maždaug prieš 12 metų. Tuomet buvo inventorizuoti visi urėdijos miškai ir žiūrima, kurios jų vietos yra vertingiausios biologiniu požiūriu. Pasak Radviliškio miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Egidijaus Barčkaus, kertinės miško buveinės – tai saugomos teritorijos, kuriose apribota...

Ki­vy­lių tven­ki­nio plo­tas metams su­ma­žės apie 10 hek­ta­rų

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 18 d.
Akmenės rajono Kivylių kaime esančią Agluonų upelio užtvanką pradėjus rekonstruoti šio mėnesio pradžioje pradėta nuleidinėti vandenį. Kai kurie žvejai baiminasi, kad, jo lygiui pasiekus maksimalią sumažėjimo ribą 2 metrus, bus be atvangos gaudomos žuvys.Aplinkosaugininkai yra leidę 2 metrais sumažintą vandens lygį laikyti iki kitų metų lapkričio 30 dienos.
Vis dėlto techniškai to padaryti iškart negali užtvanką rekonstruoti ėmęsi statybininkai.
Per pirmąsias penkias darbų dienas rekonstruojamoje užtvankoje vandens lygis sumažėjo beveik 20 centimetrų...

Orai: bus sausa, danguje daugės debesų

Paskutinis
2014 m. rugsėjo 18 d.
Ši die­na po­ky­čių neat­neš – ša­ly­je tę­sis gra­žūs orai. Pūs vė­so­kas piet­ry­čių vė­jas. Vil­niu­je dan­gus bus gied­ras, oras šils iki 18 laips­nių. Kau­ne sau­lės spin­du­liai orą su­šil­dys iki 20 laips­nių. Šiau­liuo­se tem­pe­ra­tū­ra sieks 19 laips­nių, bus gied­ra. Pa­jū­ry­je de­be­sys ne­si­ro­dys, ter­mo­met­rai fik­suos 20 laips­nių ši­lu­mos.
Penk­ta­die­nį dan­gus iš­liks gied­ras, ši­lu­mos bus šiek tiek ma­žiau. Pūs pie­tų, piet­ry­čių vė­jas. Vil­niu­je, nak­tį ir ry­te, tem­pe­ra­tū­ra sieks 10–11 laips­nių ši­lu­mos. Die­na nu­ma­to­ma sau­lė­ta...

Dienos populiariausi


Keturi kampai

Dvi notarės Nijolės Masiliūnienės pusės: viena – griežta, dalykiška, į kompromisus nesileidžianti specialistė ir kita – juvelyriškai...

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kurtinantis patrankos šūvis įjungė laiko mašiną – Šiaulių Vilniaus pėsčiųjų gatvėje atgijo XVIII amžiaus veikėjai. Bulvare tykojo maro ir bado...

Giminės šaknų paieškos vedė per šimtmečiusVerpenoje (Kelmės rajonas) gyvenantis Juozas Rimkus neseniai vykusiame giminių suėjime pristatė keletą metų...

Daugiau nei 1000 km dviejų savaičių žygis dviračiais po Latviją – į tokią kelionę leidosi apie 50 dviratininkų iš visos Lietuvos. Tarp jų – šeši...

27-erių metų Egidijus Godliauskas po studijų Šiaulių universitete grįžo į Joniškį. Jaunas menininkas, surengęs jau ne vieną parodą, sako gyvenantis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai