(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-07-31

2014-07-30

2014-07-29

Konkursai

Vir­gi­ni­ja BAR­TA­ŠIE­NĖ, Mal­de­nių kai­mo (Jo­niš­kio r.) gyventoja
GAMINK ir balsuok
Vir­gi­ni­ja BAR­TA­ŠIE­NĖ, Mal­de­nių kai­mo (Jo­niš­kio r.) gyventoja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Artimųjų paieškos iš Brazilijos atvedė į Lietuvą

2014 m. rugpjūčio 1 d.
Iš Bra­zi­li­jos į Šiau­lių ra­jo­ną, Ro­mu­čius, at­vy­kę lie­tu­vių pa­li­kuo­nys ti­kė­jo­si su­ras­ti bent vie­ną gi­mi­nai­tį. Jų se­ne­liai ir tė­vai dvi­de­šim­to­jo am­žiaus pir­mo­jo­je pu­sė­je iš šio kai­mo iš­vy­ko į to­li­mą­ją ša­lį. Lie­tu­viš­kai ne­be­kal­ban­tys sve­čiai klau­si­nė­jo vie­ti­nių, gal kas at­me­na jų ar­ti­muo­sius – Bač­kaus­kus.
Tre­čia­die­nį mik­roau­to­bu­sas, pa­su­kęs iš Kur­šė­nų – Ma­žei­kių plen­to, su­sto­jo Ro­mu­čių kai­mo vi­du­ry­je. Iš­li­pu­sie­ji iš jo ėmė smal­siai dai­ry­tis. Juk iš čia ka­dai­se iš­vy­ko jų tė­vas bei se­ne­liai...

Skenduoliai: Šiaulių apskrityje – dvigubai daugiau aukų

2014 m. rugpjūčio 1 d.
Lie­tu­vą už­lie­jus karš­čio ban­gai ko­ne kas­dien skęs­ta žmo­nės – per pa­sku­ti­nes de­šimt die­nų ša­ly­je nu­sken­do apie 20. Šiau­lių ap­skri­ty­je, pa­ly­gin­ti su per­nai me­tais, sken­duo­lių dau­giau nei dvi­gu­bai. Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams tai ne tik liūd­na sta­tis­ti­ka, bet ir emo­ciš­kai sun­kus dar­bas. Svars­to­ma, kad sken­duo­lių bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti įve­dus pri­va­lo­mą mo­ky­mą plauk­ti.Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos (APGV) 1-os ko­man­dos vir­ši­nin­ko Dai­niaus Už­ga­lio pa­teik­tais...

Kiau­lių ma­ras: to­kio pa­vo­jaus dar nebu­vo (5)

2014 m. liepos 31 d.
Dėl išplitusio afrikinio kiaulių maro Radviliškio rajonas atsidūrė padidinto dėmesio centre. Prieš pat ligos protrūkį iš Ignalinos bendrovės „Idavang“ į rajone veikiančią „Idavang Kepaliai“ bendrovę atvežta 400 paršelių. Nuolat atliekami tyrimai nerodo, kad būtų užkrato, tačiau kiaulininkystės kompleksų valdytojai sunerimę – kodėl griežtos apsaugos priemonės neapsaugo? Gal neatpažįstama liga?Pirmadienį Valstybės ekstremalių situacijų komisija Ignalinos rajono savivaldybėje paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl afrikinio kiaulių maro židinio, nustatyto UAB „Idavang“...

Ma­ras ga­li iš­nai­kin­ti vi­sas kiau­les? (6)

2014 m. liepos 31 d.
Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Arūnas Teišerskis „Šiaulių kraštui“ pripažino, kad tokio maro šalyje dar nėra buvę, augintojų laukia didžiuliai nuostoliai, o maro atvejai mįslingi ir verti prokurorų darbo.– Septyniuose rajonuose – ekstremali situacija dėl afrikino kiaulių maro, atidžiai stebimas ūkis Radviliškio rajone, kaip valdyti situaciją tarėsi keturių valstybių ministrai. Panašu, viskas labai rimta?– Bėda ne ateina. Ji jau atėjo. Jau dabar kiaulių augintojai patiria didžiulius nuostolius. Jei virusas įsisuks, baisu, kas mūsų laukia...

Renovacijos pastoliai – tik prie vieno daugiabučio (10)

2014 m. liepos 31 d.
Šiauliuose daugiabučių renovacija sunkiai stumiasi pirmyn. Pradėtas renovuoti vos vienas namas, ir tas pats – ne pagal Savivaldybės programą. Nuo kitų didmiesčių, kuriuose namai šimtais renovuojami, atsiliekama „žiauriai“. Šiaulius lenkia ir apskrities rajonai.
Zoknių mikrorajone Radviliškio gatvės 45 daugiabutis apsuptas statybos pastolių nuo liepos pradžios. Čia pluša statybininkai, pradėjo dirbti ir santechnikai, elektrikai.
Statybos darbus atlieka subrangovo bendrovė „RV statyba“. Darbų vadovas Juozas Bušma „Šiaulių kraštui“ vardijo...

Dienos žiniosDaugiau

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi...

Seimas po svarstymo pritarė Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama įtvirtinti tiesioginius...

Nuo 2016 metų į valstybinius lopšelius ir darželius bus priimami tik tie vaikai, kurie turės pažymas apie atliktus skiepus nuo...

Lietuva sulaukė svarbių žinių iš Briuselio ir Frankfurto prie Maino, kur yra įsikūrusios Europos Komisija ir Europos centrinis bankas...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Ketvirtadienį skambiais akordais prasidėjo dešimtasis Žagarės vyšnių festivalis. Jame savo kūrybą pristatęs Nacionalinės premijos laureatas...

Rugpjūčio 23 dieną minėsime Baltijos kelio 25-metį. Jubiliejaus paminėjimu susirūpinta ir Šiauliuose. Vakar Savivaldybėje tartasi dėl...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Praėjusią savaitę, liepos 23 dieną, paskutinė Europos instancija, Bendrųjų reikalų taryba, priėmė sprendimą, kad Lietuva gali įsivesti eurą. Iki...

Rūta Vainienė
Mokesčiai – neišsemiama tema, aktyvi net vasarą. Štai du Seimo nariai užregistravo Nekilnojamojo turto mokesčio...

Brangi ir nuostolinga valstybei buvo praėjusi savaitė. Paskelbta, kad Valstybės turto fondas turės atlyginti kone 13 mln. litų...

***
Du savaitgalius iš eilės Radviliškio rajone buvo renkami garbės piliečiai. Šeduvos miestas titulavo du savo kraštiečius –...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Namą uždegęs žaibas išgąsdino visą kaimą

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Va­kar po už­si­tę­su­sios kait­ros per liū­tį Sat­kū­nų kai­me (Jo­niš­kio r.) žai­bas už­de­gė gy­ve­na­mą­jį na­mą. Sku­biai daik­tus iš­ne­šę kai­my­nai pa­sa­ko­jo, kad trenks­mas bu­vęs toks bai­sus, jog ant sta­lų va­ži­nė­jo lėkš­tės, šo­ki­nė­jo kom­piu­te­riai. Ne vie­nam gy­ven­to­jui bu­vo su­gedo bui­ti­nė tech­ni­ka.
Ket­vir­ta­die­nį jau nuo ry­to niauks­tę­sis dan­gus pra­pliu­po pu­siau­die­nį. Sat­kū­nuo­se py­lė ypač stip­ri liū­tis, ly­di­ma žai­bų ir per­kū­ni­jos griaus­mo.
Apie pu­sę pir­mos nuai­dė­jo toks trenks­mas, kad...

Spro­gi­mai „Tok­si­ko­je“ – ne ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų rei­ka­las? (3)

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Po va­kar „Šiau­lių kraš­te“ pa­si­ro­džiu­sios pub­li­ka­ci­jos apie pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nė­je „Tok­si­ka“ įvy­ku­sį spro­gi­mą pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je su­ne­ri­mę gy­ven­to­jai ste­bė­jo­si, ne­jau­gi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, tu­rin­tys nuo­lat ste­bė­ti šį ob­jek­tą, neuž­fik­sa­vo in­ci­den­to šeš­ta­die­nį, kai jis įvy­ko? Ko­dėl su­rea­ga­vo tik tre­čia­die­nį, pra­dė­jus do­mė­tis žur­na­lis­tams?To klau­sė­me Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Kor­ne­li­jaus Škie­los.
–...

Atšvaitai gali išgelbėti gyvybę

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį 2014-ųjų me­tų pus­me­tį jau žu­vo 116 eis­mo da­ly­vių.
Per šį pus­me­tį žu­vo 45 pės­tie­ji, 28 iš jų – tam­siuo­ju pa­ros me­tu, dar 473 su­žeis­ti. Dau­gu­ma ne­se­gė­jo at­švai­to.
Atš­vai­tą prie dra­bu­žių pri­tvir­tin­ti rei­kia taip, kad bū­tų ma­to­mas iš vi­sų pu­sių. Pa­ka­bi­na­mą at­švai­tą, per­ver­tą vir­ve­le, seg­tu­ku siū­lo­ma pri­seg­ti prie dra­bu­žių, de­ši­nė­je pu­sė­je, kad jis švy­tuo­tų žmo­gaus ke­lių aukš­ty­je.
Atš­vai­tą-juos­te­lę rei­kia leng­vai už­dė­ti ant dra­bu­žių ran­ko­vės...

!!??!!?? Reikalautoja

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Vais­ti­nė­je, lau­kiant ei­lė­je, pa­si­gir­do spi­gus ir is­te­riš­kas mo­ters bal­sas, rei­ka­lau­jan­tis duo­ti dė­žu­tę su kre­mu iš vit­ri­nos, nes ji no­rin­ti įsi­gy­ti tai, ką ma­to, o ne tai, ką jai iš spin­te­lės duo­da vais­ti­nin­kė. Vais­ti­nin­kė ro­do, kad dė­žu­tė tuš­čia. Pir­kė­ja pra­dė­jo gra­sin­ti, kad pa­si­do­mės vais­ti­nės veik­la ir dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ja. Ne­jau­ku bu­vo klau­sy­tis. Gal die­na ar nuo­tai­ka pir­kė­jai bu­vo ne­ko­kia, ta­čiau kar­tė­lis li­ko ne tik vais­ti­nin­kei, bet ir mums. Ko­dėl pra­stą...

Politikų sprendimai iš miesto atims beveik milijoną litų

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei 755 tūks­tan­čius li­tų ga­li tek­ti pa­klo­ti už ne­tei­sė­tai ket­ve­rius me­tus ne­tvir­tin­tą Pa­va­sa­rio gat­vės skly­pų de­ta­lų­jį pla­ną. To­kią su­mą iš Sa­vi­val­dy­bės Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­tei­sė bank­ru­tuo­jan­čiai už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei „Elekt­ro­po­lis“.Dar 2007 me­tais už ban­ko sko­lin­tas lė­šas bend­ro­vė įsi­gi­jo že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pus Šiau­liuo­se, prie Sal­du­vės par­ko. Pra­šė keis­ti skly­pų pa­skir­tį ir ke­ti­no sta­ty­ti gy­ve­na­muo­sius...

Į „Monmartro respubliką“ – su kopijos ir pagirių prieskoniais

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Rugp­jū­čio 6–9 die­no­mis vyks 11-asis me­nų fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka-2014“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja „Laip­tų“ ga­le­ri­ja. At­vi­ro­se kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se da­ly­vaus 28 me­ni­nin­kai. Or­ga­ni­za­to­riai pri­si­mi­nė Pa­ne­vė­žy­je su­reng­tą pa­na­šų ren­gi­nį ir ste­bė­jo­si, kad „pa­gi­rių“ pro­jek­tams ski­ria­ma dau­giau lė­šų ne­gu jiems.Pa­sak „Laip­tų“ ga­le­ri­jos di­rek­to­rės Ja­ni­nos Ali­šaus­kie­nės, fes­ti­va­lis iš­si­ski­ria ka­me­riš­ku­mu, yra at­sva­ra gran­dio­zi­niams, triukš­min­giems kon­cer­tams, mu­gėms...

SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Sto­jan­tie­ji, jei­gu ne­pa­vy­ko įsto­ti pir­muo­ju ban­dy­mu į pa­si­rink­tą spe­cia­ly­bę, ban­dy­ki­te ant­rą kar­tą. Nep­ra­leis­ki­te šan­so mo­ky­tis ir įgy­ti spe­cia­ly­bę. Rugp­jū­čio 1–4 die­no­mis vyks pa­pil­do­mas priė­mi­mas į aukš­tą­sias mo­kyk­las. Kon­sul­tuo­tis pa­pil­do­mo priė­mi­mo į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą klau­si­mais ga­li­te tel. (841) 595755, el. p. studijuok@su.lt.Pa­tar­ti­na ži­no­ti, jog pa­pil­do­ma­me priė­mi­me ga­li­te da­ly­vau­ti tiek dėl vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos, tiek dėl vals­ty­bės...

Surasti „naminiai“ kontrabandinių rūkalų prekeiviai

Teisėtvarka
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Šiau­liuo­se bei Šiau­lių ra­jo­ne kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pre­kei­viams gre­sia tūks­tan­ti­nės bau­dos, vie­nam iš jų pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­rei­gū­no pa­pir­ki­mo.
Lie­pos 28 die­ną Šiau­lių ra­jo­no kri­mi­na­lis­tai, tik­rin­da­mi gau­tą in­for­ma­ci­ją apie Gruz­džių mies­te­ly­je vyks­tan­čią pre­ky­bą kont­ra­ban­di­niais rū­ka­lais, pa­si­bel­dė į gruz­die­čio na­mus. Įdė­miai ap­žiū­rė­ję vy­ro na­mų val­das, jie ra­do 56 pa­ke­lius įvai­rių ci­ga­re­čių su ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis.
Šei­mi­nin­kas, su­ži­no­jęs, kad...

Irkluotojai demonstravo gerą lygį

Sportas
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Tre­čia­die­nį Talk­šos eže­re (Šiau­liai) vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 1998, 1999 m.) ir vai­kų (gim. 2000, 2001 m.) bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te dau­giau­siai pri­zi­nių vie­tų iš­ko­vo­jo Šiau­lių spor­ti­nin­kai.Į Lie­tu­vos čem­pio­na­tą su­si­rin­ko irk­luo­to­jai iš Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­niaus, Skuo­do, Klai­pė­dos, Za­ra­sų, Plun­gės, Vi­sa­gi­no.
Nuo 10 iki 13 va­lan­dos jau­nie­ji spor­ti­nin­kai var­žė­si 200 met­rų dis­tan­ci­jo­je vien­vie­tė­mis bai­da­rė­mis ir ka­no­jo­mis, nuo 15 iki 17...

Savivaldybėje nerasta aiškios vizijos

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LRI) eks­per­tai do­mė­jo­si in­ves­ti­ci­ne ap­lin­ka, su­si­ti­ko su vers­li­nin­kais, aiš­ki­no­si, ko­kią ra­jo­no atei­tį ma­to val­džia ir kaip sa­vo veik­lą pla­nuo­ja vers­li­nin­kai. Eks­per­tas Lau­ry­nas RE­KA­ŠIUS ap­si­lan­kė „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je ir pa­si­da­li­jo įspū­džiais, min­ti­mis apie re­gio­nų atei­tį.– Iki šiol bu­vo įpras­ta gir­dė­ti, kad Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to eks­per­tai kal­ba apie did­mies­čių ar re­gio­nų per­spek­ty­vas, o šį kar­tą...

Teistas vicemeras reprezentuoja rajoną (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Ar etiš­ka, kad teis­tas dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir ki­ši­mo­si į vals­ty­bės tar­nau­to­jo veik­lą me­rės pa­va­duo­to­jas Ro­mas Medz­vec­kas va­do­vau­ja or­ga­ni­zuo­jant ra­jo­no rep­re­zen­ta­ci­nius ren­gi­nius – Gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­są ir ra­jo­no Ar­to­jų var­žy­bas?Minėtus klausimus ra­jo­no Ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­jai už­da­vė Ta­ry­bos ma­žu­ma, opo­zi­ci­ja.
Tre­čia­die­nį opo­zi­ci­jos na­riai ap­ta­rė Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­klos­čiu­sią be­pre­ce­den­tę si­tua­ci­ją, kai teis­tas už vals­ty­bės...

Ar jus tenkina merės veikla?

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.

– Ga­liu tie­siai pa­sa­ky­ti, ne­ten­ki­na. Tai mes jai sa­ko­me švie­siai tie­siai, kai at­va­žiuo­ja. Ma­nau, kad kitai ka­den­ci­jai į me­ro po­stą As­ta Ja­siū­nie­nė ne­bep­re­ten­duos.
Štai at­va­žia­vo pri­sta­ty­ti sa­vo nu­veik­tų dar­bų. Pak­lau­sė­me, ką ra­jo­nas pa­sie­kė per jū­sų va­do­va­vi­mo me­tus. O ji ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti: tai pi­ni­gų mums ne­duo­da, tai ne mū­sų sri­tis, tai yra truk­džių. Mes pri­mi­nėm „jūs ža­dė­jot gy­ven­vie­tę išas­fal­tuot“, o me­rė: "Ne, nie­ko aš ne­ža­dė­jau ir ne­ža­dė­siu".
Išė­jo mū­siš­kiai iš to...

Gelčiškiai sugrįžo į gimtinę

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Šiltą liepos 19-osios šeštadienį kaip margi drugiai susirinko, suskrido kraštiečiai iš įvairiausių šalies kampelių į kadaise nemažą buvusį, o dabar jau išnykusį Gelčių kaimą. Čia vyko buvusių šio kaimo gyventojų susitikimas.Šventė prasidėjo šv. mišiomis už mirusiuosius Lauksodžio bažnyčioje, o vėliau visi rinkosi po ąžuolais Jasilionių sodyboje, kur klegėjo balsai, medžių viršūnėmis vilnijo sodri daina, žemę drebino trankus šokis.
Vieniems Gelčiai – gimtinė, kitiems – tarpinė stotelė, langas į naują pasaulį. Bet visiems tai – pats mieliausias žemės kampelis, kuris traukia sugrįžti...

Į dviejų dienų žygį – dviračiais

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tai kar­tu su gau­siu bū­riu pa­kruo­jie­čių paaug­lių lei­do­si į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro or­ga­ni­zuo­tą žy­gį dvi­ra­čiais.
Pir­mą­ją die­ną jau­nie­ji ke­liau­to­jai dvi­ra­čiais nu­vy­ko į Pae­že­rių kai­mą, kur ap­žiū­rė­jo gra­žiau­sius gam­tos kam­pe­lius. Ta­da pu­šy­nė­ly­je pail­sė­ję ir ge­rai pa­si­stip­ri­nę pa­trau­kė į Kle­bo­niš­kių kai­mo...

Ne poniški būrų valgiai

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Mets tur daug die­nų, ik vi­sas jis pa­si­bai­gia, / O kož­na die­na daug kąs­nių nor pa­si­so­tint./ Pus­ry­čiai kas­dien, ir pie­tūs, ir va­ka­rie­nė, / O dar­gi ir pa­lu­die­niai daug­syk išsišiepę/ Kad dar­bai lau­kų pra­si­pla­ti­na, lū­ku­ria šmo­tų... – laiš­ką „Pak­ruo­jo kraš­tui“ ci­ta­ta iš Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio „Me­tų“ apie ku­li­na­ri­nį Ma­žo­sios Lie­tu­vos pa­vel­dą pra­de­da mo­ky­to­ja, ne vie­nos kny­gos au­to­rė iš Ki­du­lių (Ša­kių r.) Val­da Dau­nie­nė.Nors šiais lai­kais dar­bų „ne­pra­sip­la­ti­na“, ta­čiau žmo­gui vi­sa­dos rei­kia...

Oninės sutelkė ir sporto entuziastus

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Oni­nės Klo­vai­niuo­se jau ne­beį­si­vaiz­duo­ja­mos be spor­to var­žy­bų. Iš įvai­rių ra­jo­no, ša­lies vie­to­vių at­vy­kę spor­to en­tu­zias­tai žai­dė krep­ši­nį, sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no ga­liū­nų var­žy­bo­se.Tuoj po šven­tės ati­da­ry­mo pir­mie­ji var­žy­bas pra­dė­jo krep­ši­nio 2x2 mė­gė­jai. Jo­se sa­vo jė­gas iš­mė­gin­ti pa­no­ro per 20 ko­man­dų. Krep­ši­nio aikš­te­lė­je žai­dė ir šei­mos: ko­man­dą su­da­rė ku­ris nors vie­nas iš tė­vų ir jų at­ža­los.
Mer­gi­nų gru­pė­je nu­ga­lė­jo „Už Onu­tes“ pa­si­va­di­nu­si ko­man­da.
1997 me­tais gi­mu­sių ir vy­res­nių vai­ki­nų...

Tvenkinių vanduo – švarus

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Pak­ruo­jo Kruo­jos kvar­ta­lo gy­ven­to­jai pa­mė­go prie upės įreng­tą pa­plū­di­mį: į jį ve­da žvy­ruo­tas ta­ke­lis, yra per­si­ren­gi­mo ka­bi­na, tua­le­tas, šiukš­lia­dė­žė.
„Gy­ve­nant dau­gia­bu­čiuo­se, la­bai pa­to­gu per ke­lias mi­nu­tes pės­čio­mis pa­siek­ti pau­pį, pa­si­le­pin­ti sau­lė­je. Čia ir vie­na, ir su drau­gė­mis atei­nu. Vie­nin­te­lė blo­gy­bė – upė ne­gi­li, jos dug­nas dumb­lė­tas“, – sa­kė pa­plū­di­mio lan­ky­to­ja Lau­ra Pi­li­pa­vi­čiū­tė.
Poil­siau­to­jų su šei­mo­mis tra­di­ciš­kai pil­na prie Kruo­jos tven­ki­nio –...

Kruša „iškūlė“ miežių lauką

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Puo­džiū­nų kai­me gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas Sau­lius But­vi­laus­kas ant­ra­die­nio pa­vak­arę praū­žus lie­tui su per­kū­ni­ja ir kru­ša bu­vo pri­blokš­tas: mie­žių var­pos – "iš­kul­tos" le­du­kų.
Dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų ūki­nin­kau­jan­tis vy­ras to­kio gam­tos akib­rokš­to dar ne­bu­vo pa­ty­ręs.
„Va­žia­vau iš ki­to lau­ko, esan­čio Ga­tau­čiuo­se, už po­ros ki­lo­met­rų. Užė­jo to­kia kru­ša, kad dži­pu va­žiuo­ti ne­be­ga­lė­jau. Sus­to­jau po me­džiu, bet iš­si­gan­dau, kad jis ga­li neat­lai­ky­ti,“ – pa­sa­ko­jo ūki­nin­kas...

Pirmoji paroda – savo miesteliui

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Per Oni­nes Klo­vai­nių kul­tū­ros na­muo­se vei­kė pir­mo­ji il­ga­me­tės mies­te­lio mo­ky­to­jos Lai­mos Viš­niaus­kie­nės per­so­na­li­nė pa­veiks­lų pa­ro­da. Pa­veiks­lai – ne ta­py­ti, o vel­ti iš spal­vo­tos vil­nos.Vie­na­me kū­ri­ny­je bal­tuo­ja ra­mu­nės, ki­ta­me švy­ti rau­do­niu aguo­nos, tre­čia­me la­pų vai­ni­kai juo­sia iš gi­lu­mos at­sklin­dan­čią švie­są, dar ki­tuo­se žie­dai, stie­bai ir la­pai per­si­py­nę taip, kad ta­pę or­na­men­tu. Kai ku­riuos pa­veiks­lus ga­li­ma va­din­ti abst­rak­ci­jo­mis.
Dau­ge­lis jų su­kur­ti...

Ir gatvėje basomis

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Mu­zi­kos klu­bo „Tri­to­nas“ va­do­vas, mu­zi­kan­tas, pe­da­go­gas, bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ na­rys Ro­mual­das Klup­šas išei­da­mas iš na­mų ne­siau­na ba­tų. Ne to­dėl, kad ne­tu­ri. Jau dau­ge­lį va­sa­rų jis Pak­ruo­jy­je vaikš­to ba­sas.
„Šil­tas oras – ge­riau­sias lai­kas leis­ti pail­sė­ti ko­joms, pė­do­mis pa­jaus­ti že­mę. Pa­lan­go­je prie jū­ros, prie eže­rų daug žmo­nių ba­si vaikš­to. Kas ne­lei­džia taip pat vaikš­čio­ti Pak­ruo­jy­je?“ – šyp­so­si Mu­zi­kos mo­kyk­los gi­ta­ros kla­sės mo­ky­to­jas.
„Ša­li­gat­vio ply­te­lės nė­ra...

Mokesčius mokame, o ką gauname? (8)

Budintis reporteris
2014 m. liepos 31 d.
Problema: Šiaulių Lieporių parkas. Savivaldybės tinklapyje rašoma: „Lieporių parkas – tarp V. Grinkevičiaus, Lieporių, Statybininkų, Dariaus ir Girėno gatvių. Pasodintas 1960-1970-ais metais, statant Lieporių gyvenamąjį rajoną. Parkas gerai suplanuotas, paliktos plačios erdvės, tvenkinys, kalvelės, kurios leidžia apžvelgti parko medynus. Jame auga liepos, klevai, kaštonai, ąžuolai, tuopos, gluosniai, eglės, šermukšniai, pasitaiko švedinių šermukšnių, riešutmedžių, maumedžių, uosių. Jis noriai lankomas gyventojų. Šis parkas užima 13,42 ha plotą.“
Gyvename netoli parko, labai...

Naftos produktais užteršta kūdra

Budintis reporteris
2014 m. liepos 31 d.
Apžiūrėjus daugiau kaip pusės hektaro vandens telkinį, vandens paviršiuje pastebėta naftos plėvelė. Naftos produktų likučiai buvo matomi ir ant augalų. Apie vandens užterštumą liudijo ir negyvos žuvys.
Šalia vandens telkinio, nuo pavasario įsikūrusi kelią A 12 remontuojančios bendrovės statybos aikštelė, kur statomi automobiliai ir technika. Kelią remontuojantys kelininkai kūdros vandenį naudoja kelio sankasai sutankinti ir dulkėtumui sumažinti.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūra pradėjo tyrimą ir bando nustatyti taršos šaltinį...

??!!?? „Patruliai“ (3)

Budintis reporteris
2014 m. liepos 31 d.
Geras išradimas – telefonas su kamera. Vakar mačiau, kaip vyriškis sukinėjosi aplinkui automobilį, kurį kažkas pasistatė vos ne prie prekybos centro durų. Nufotografavo, tikiuosi, kad nusiuntė policijai. Vėliau mačiau, kad moteris sėdo į tą automobilį ir nuvažiavo. Tikrai neatrodė neįgalioji.Ką jūs apie tai manote? Savo nuomonę šiuo ir kitais jums rūpimais klausimais prašome pranešti telefonu 591559, arba laiškais redakcijai

Gedimo „Toksikoje“ sprogimu nevadina (4)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 31 d.
„Šiaulių kraštą“ vakar pasiekė pranešimas, jog pavojingų atliekų tvarkymo bendrovėje „Toksika“ šeštadienį dingus elektrai įvyko "sprogimas". UAB „Toksika“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas pripažino, kad savaitgalį įmonėje įvyko techninis gedimas, tačiau jo sprogimu nevadino.„Šeštadienį dalyje pavojingų atliekų deginimo įrenginio elementų trumpam nutrūko elektros energijos tiekimas, todėl sumažėjo krosnies vėdinimas. Dėl šio sutrikimo buvo apgadintos krosnies sklendės. Įrenginys buvo sustabdytas. Jokių padarinių aplinkai nėra. Išmetimo valymo sistema veikia efektyviai, normos...

J. Tverijonas turėjo pripažinti prancūzo M. Amu pranašumą

Sportas
2014 m. liepos 31 d.
Už patekimą į aštuntfinalį Lietuvos tenisininkui atiteko vienas Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitingo taškas.
19-metis lietuvis Lukas Mugevičius (904) 6:2, 6:1 nugalėjo 20-metį ukrainietį Maratą Deviatiarovą (638) ir pelnė kelialapį į ketvirtfinalį.
„Bandžiau žaisti kuo įvairiau, kuo nepalankiau varžovui, ir tai pavyko. Priešininką, kaip ir tą, kurį įveikiau šešioliktfinalyje, pažįstu daug metų, esame žaidę keliuose turnyruose. Turėjau neblogą planą, kurį pavyko įgyvendinti, – po dvikovos kalbėjo L. Mugevičius. – Įpusėjus antrajam setui supratau...

Š. Jasikevičius baigia krepšininko karjerą (1)

Sportas
2014 m. liepos 31 d.
2003 metais Europos čempionato auksą Lietuvos rinktinei iškovoti padėjęs ir naudingiausiu pirmenybių žaidėju išrinktas Š. Jasikevičius prisijungs prie Kauno „Žalgirio“ klubo trenerių štabo.
Per savo karjerą Š. Jasikevičius keturis kartus tapo Eurolygos nugalėtoju ir 2005-aisiais buvo išrinktas naudingiausiu šių varžybų finalo ketverto žaidėju. Krepšininkas taip pat yra tapęs Graikijos, Izraelio, Ispanijos, Turkijos bei Lietuvos čempionu.
Be Europos pirmenybių aukso 2003-iaisiais, Š. Jasikevičius su Lietuvos rinktine pelnė bronzą 2000 metų Sidnėjaus...

Tolimų kraštų paukščiai gyvena Bazilionuose

Keturi kampai
2014 m. liepos 31 d.
Azijoje, Pietų Amerikoje gyvenantys apuokai jau apsiprato ir Bazilionuose (Šiaulių rajonas). Jie nebesibaido smalsuolių, o sodybos šeimininkas juos ir pamoko.
Kurtuvėnuose vykstant klojimo teatrų festivaliui, per spektaklių pertraukas ypatingą susirinkusiųjų susidomėjimą pelnė bazilioniškiai brolis ir sesuo Deividas ir Renata Petrauskai bei trys augintiniai.
Ant Deivido rankos, apmautos odinėmis pirštinėmis, stovėjo ir oriai dairėsi stambus mūsų kraštuose neregėtas paukštis – bengališkojo apuoko (bubo bengalencis) patelė Derta.
Šis paukštis įprastesnis...

Bi­ti­nin­kai ko­pi­nė­ja me­dų (1)

Keturi kampai
2014 m. liepos 31 d.
Liepos 29-oji buvo Bičkopio diena, dievo Bubilo ir bitininkų šventė. Bitininkams dabar pats darbymetis, kopinėjama ir skaičiuojama, kiek per vasarą bitelės prinešė medaus. Bitininkas Remigijus Šemeklis tikina, kad medaus bus, nors pavasaris ir vasaros pradžia nelepino bičių nei orais, nei žiedais.
Šiuo metu Remigijus Šemeklis, Šiaulių bitininkų draugijos „Spiečius“ pirmininkas, prižiūri apie 80 bičių šeimų. Aviliai stovi Raudėnų seniūnijoje (Šiaulių r.) išdėstyti skyriuose per kelis kaimus.
„Kas man yra bitininkavimas? Tikrai daugiau nei verslas...

Šiaulietės darželis kvepia žiedais

Keturi kampai
2014 m. liepos 31 d.
Šiauliuose, Spindulio gatvėje, tvarkingo mūrinuko balkone stovinti smulkutė moteris pamoja iš tolo – kviečia užeiti. Stasei Barkauskienei šį rudenį sueis aštuoniasdešimt. Moters vasaros bėga kruopščiai puoselėjant namų aplinką.
„Ar gražus mano darželis?“ – be užuolankų klausia ponia Stasė. Nedidukas gėlynas prieš namą skendi žieduose: serenčiai, nasturtos, našlaitės, rožės, daugybė kitų gėlių, kurių pavadinimų nė nežinanti.
Vienas gėles pati įsigijo ar užsiaugino iš sėklų, kitų davė draugės, kaimynės, pažįstami.
„Dukra vis sako, kad užsėčiau žole, bet man nepatinka pieva. Eik ir...

Dažniausiai apkandžioja šunys

Keturi kampai
2014 m. liepos 31 d.
Per pirmąjį šių metų pusmetį medikų pagalbos dėl įvairių laukinių ar naminių gyvūnų įkandimų, įdrėskimų ar kitokio kontakto su gyvūnais kreipėsi 241 Šiaulių apskrities gyventojas. Daugiausiai nukentėjusiųjų – Šiauliuose.Šiaulių visuomenės sveikatos centro duomenimis, šiemet Šiauliuose gyvūnai sužalojo 60 asmenų, Radviliškio rajone – 41, Šiaulių rajone – 39, Kelmės rajone – 32, Joniškio rajone – 28, Pakruojo rajone – 23 ir Akmenės rajone – 18.
Dauguma buvo apkandžioti ar apdraskyti šunų (76,3 proc.). Šeimininkus turintys šunys sužalojo 145 gyventojus, pabėgę ar valkataujantys – 39.
Beveik...

Javapjūtės pradžia – ledai „iškūlė“ miežių lauką

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Per karščius trumpi lietūs su perkūnija ir kruša vietomis jau pridarė bėdos ūkininkams. Užvakar Pakruojo rajone pradėję javapjūtę žemdirbiai nuostolius jau skaičiuoja šimtais tūkstančių.
Lauką nukūlė kruša
Puodžiūnų kaime gyvenantis ūkininkas Saulius Butvilauskas praūžus lietui su perkūnija ir kruša buvo priblokštas: „Miežiai stovi, o varpos – iškultos“.
Daugiau nei dvidešimt metų ūkininkaujantis vyras tokio gamtos akibrokšto dar nebuvo patyręs.
Važiavau iš kito lauko, esančio Gataučiuose, už poros kilometrų. Užėjo tokia kruša, kad džipu važiuoti nebegalėjau. Sustojau po...

Žagarės bažnyčios atnaujinimas virsta detektyvu

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Naujosios Žagarės bažnyčios stogas po ketverių metų perdažytas iš naujo, tačiau Savivaldybės paveldosaugos specialistei kilo klausimų, kodėl vanduo nenubėga lietvamzdžiais, kodėl liko nesutvarkytas fasadas. Savivaldybės administracija kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą.
Liepos 16 dieną Žagarėje buvo baigtas perdažyti bažnyčios stogas. Pastatas vėl šviečia raudona „kepure“, kuri per porą metų po UAB „Kaunesta“ atlikto remonto buvo nusilupusi.
Per garantinį penkerių metų laikotarpį dirbusi įmonė privalėjo pašalinti rastus defektus. Garantija baigsis 2015 metų vasarį...

Maudytis saugu

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Įvertinus tyrimų duomenis, nustatyta, kad Arimaičių ežero ir Eibariškių bei Prastavonių tvenkinių vanduo atitinka maudyklų vandens higienos reikalavimus ir maudytis šiose maudyklose yra saugu.
Šiuose gyventojų pamėgtuose maudymuisi skirtuose vandens telkiniuose tyrimai dar bus atliekami rugpjūčio 4 ir 18 dienomis.
„Krašto žinių“ inf.

Gyventojus pasiekė maisto parama

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Keturias dienas Radviliškio mieste buvo dalijami maisto produktai iš Europos pagalbos fondo. Jų į rajoną atvežtos bemaž 28 tonos. Rajono Socialinės paramos skyriaus duomenimis, atvežami maisto kiekiai mažėja, nes mažėja gaunančių šią paramą gyventojų.Liepos pabaigoje Radviliškio mieste, buvusios centrinės vaistinės patalpose, buvo dalijami maisto paketai nepasiturinčiai gyvenantiems radviliškiečiams. Tokios pat paramos sulaukė ir rajono seniūnijų nepasiturintys gyventojai. Tai – jau antrą kartą šiemet dalinta parama maisto produktais.
Į krepšius...

Var­žė­si šei­mi­nin­kės

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Kairių kultūros centre kvepėjo skaniais valgiais – čia varžėsi seniūnijos bendruomenės, aiškinosi, kurioje iš jų yra geriausios šeimininkės.
Bendruomenių atstovės vertinimo komisijai pateikė iš namų atsivežtą, atsineštą patiekalą, aiškino, kaip jį paruošti, koks jis puikus. Buvo renkamas spalvingiausias, estetiškiausias, egzotiškiausias patiekalas.
Renginį vedusi Kultūros centro direktorė Raimonda Jucikaitė pažymėjo, kad paruošti patiekalus ir tokią karštą dieną atnešti į renginį yra sudėtinga.
Pasižiūrėjus moterų šokių grupės „Agava“, bendruomenės taip pat buvo pakviestos pasivaržyti šokiu, o...

Atliekų priėmimo punktai tampa sąvartynais (4)

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Į „Krašto žinias“ paskambinęs vyras sakė, kad Akmenės atliekų priėmimo punktas netoli AB „Akmeresta“ bazės paskutinį kartą buvo iškuoptas po pavasarį kilusio milžiniško senų padangų gaisro. Jį gesinti atskubėję ugniagesiai svarstė, kad ir atliekų priėmimo punktas atrodo kaip potencialus gaisro židinys.
Prie kelių atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių nuo vasaros pradžios nebuvo įmanoma patekti. Šiukšlių kalnai netrukus užėmė visą aptvertą teritoriją. Galiausiai atliekos imtos versti ir prieš vartus, paskui – net ant kelio važiuojamosios dalies.
Iš Ventos į redakciją...

Paaugliai varžėsi, sukviesti bendraamžio (1)

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
Jis tam ruošėsi iš anksto, taupydamas iš tėvų gaunamus pinigus nupirkti prizų nugalėtojams. Sūnaus iniciatyvai pritarė tėvai ir padėjo atlikti kai kuriuos organizacinius darbus.
Tėvai buvo šalia ir varžybų dieną, tačiau jose teisėjavęs A. Gintalas pagalbos neprašė. Susirinko ir daugiau suaugusiųjų – varžybų dalyvių artimieji, ir taip savotiškai dėmesiu saugojo nuo galimų netikėtumų.
Septyni berniukai ir mergaitė per kiekvienam skirtas kelias minutes paspirtukais demonstravo triukus, už kuriuos buvo skiriami taškai. Daugiausia surinko 12 metų Dominykas Tukys. Jo...

Prisimintas kal­bi­nin­kas Al­ber­tas Ro­si­nas

Krašto žinios
2014 m. liepos 31 d.
A. Rosinas niekuomet nepamiršo savo tėviškės, pagal galimybes aplankydavo. Nepamiršo garsaus kraštiečio ir šaukėniškiai. Pernai A. Rosino gimtinėje atidengtas paminklinis akmuo.
Kalbininkas, filologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Albertas Rosinas apdovanotas Lietuvos mokslo, Jono Kazlausko, Kazimiero Būgos premijomis.
A. Rosinas yra išleidęs dešimt monografijų. Svarbiausi darbai – apie lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinę struktūrą, baltų kalbų įvardžius ir jų morfologijos raidą, latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistemą, Mikalojaus Daukšos...

Dienos populiariausi


Sportas

Tre­čia­die­nį Talk­šos eže­re (Šiau­liai) vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 1998, 1999 m.) ir vai­kų (gim. 2000, 2001 m.)...

Keturi kampai

Centas prie cento

Lengva ranka traukiame nemokamą plastikinį maišelį ir viską – bananus, pieną, varškės sūrelius, agurkus, krauname į juos. Net sandariai...

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Iš Užvenčio (Kelmės rajonas) kilęs baleto primarijus Petras Skirmantas vaikystėje svajojo būti lakūnu. Nors juo netapo, bet įrodė, kad...

Šiaulietė Deimantė Blikertaitė šiais metais baigė tarptautinio bakalaureato programą Šiauliuose. Jai, kaip ir daugeliui abiturientų...

Šiaulių Chaimo Frenkelio vilos parkas. Trumpoji laikrodžio rodyklė perkopė aštuonis. Dvi valandos iki šokio spektaklio „Tango salon“...

Praėjusių metų pavasarį Tytuvėnų (Kelmės r.) gimnaziją baigęs Lukas Jankūnas nusprendė pamatyti pasaulio. Bet kaip tai padaryti be pinigų? Vaikinas...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai