(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Savaitės rubrikos

Rajonų naujienos

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-04-17

2014-04-16

Konkursai

Raimundas TIŠKEVIČIUS, UAB „Joniškio vandenys“ direktorius
GAMINK ir balsuok
Raimundas TIŠKEVIČIUS, UAB „Joniškio vandenys“ direktorius
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Velykos tapo vienybės ženklu (1)

2014 m. balandžio 19 d.
Šie­met šv. Ve­ly­kas vie­nu me­tu šven­čia ne tik ka­ta­li­kai, pro­tes­tan­tai, bet ir sta­čia­ti­kiai. Žy­dai jau mi­ni Pe­sach sa­vai­tę. „Toks su­ta­pi­mas – tai ženk­las siek­ti vie­ny­bės“, – sa­ko „Šiau­lių kraš­to“ pa­šne­ko­vai. Jie pa­sa­ko­ja, kaip šven­čia Ve­ly­kas lie­tu­vių ka­ta­li­kų, ru­sų sta­čia­ti­kių ir žy­dų šei­mos.
„Mums, sta­čia­ti­kiams, šv. Ve­ly­kos – pa­ti di­džiau­sia ir džiaugs­min­giau­sia šven­tė, di­des­nė nei šv. Ka­lė­dos, – pa­brė­žia Ga­li­na Sur­mi­na, Šiau­lių ru­sų bend­ruo­me­nės na­rė, „San­tar­vės“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los...

Kiaušinius galima marginti ir grąžtu (3)

2014 m. balandžio 19 d.
Kel­miš­kis Ma­rius Ba­jo­rū­nas kiau­ši­nius mar­gi­na grąž­tu su odon­to­lo­gi­niais ant­ga­liais: gra­vi­ruo­ja nuo pa­sa­kų per­so­na­žų iki ko­miš­kų sce­nų. Au­to­mo­bi­li­niais da­žais nu­purkš­ti ori­gi­na­lūs kiau­ši­niai – ne tik Ve­ly­kų at­ri­bu­tas, bet ir pa­dė­kos ar mei­lės sim­bo­lis.Prieš maž­daug pen­ke­rius me­tus jis ieš­ko­jo įdo­mios veik­los. In­ter­ne­te pa­ste­bė­jo pro­fe­sio­na­lų gra­vi­ruo­tus kiau­ši­nius. Jie kiau­ši­nius gra­vi­ruo­ja bran­gia, ke­lis ar net ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų kai­nuo­jan­čia odon­to­lo­gų įran­ga...

Lietuvių kalba skamba kaip miuziklas (7)

2014 m. balandžio 18 d.
Kultūrinį šoką patyrė dvi jaunos turkės, prieš šešerius metus atvykusios studijuoti ir gyventi Lietuvoje. Vėliau jos pamėgo šaltibarščius ir išmoko lietuvių kalbą, kuri joms skamba kaip miuziklas. Baigti anglų filologijos studijų Šefika Akborga ir Sumeira Dereli iš Vilniaus atvyko į Šiaulius.Po mokslų vidurinėje mokykloje dvi draugės Šefika ir Sumeira labai norėjo studijuoti kurioje nors Europos šalių, pamatyti kitokį pasaulį. Atvykimą į Lietuvą nulėmė ekonominės priežastys: pragyvenimas, studijos buvo pigesnės, nei, pavyzdžiui, Anglijoje.
„Klausinėjome savo draugų, kurie...

Valdžios kirtis mokyklai: atimti ir padalinti (12)

2014 m. balandžio 18 d.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis nesipuikuoja aukštu gimnazijos reitingu. Vadovas išgyvena dėl to, kad mokyklose mažėja humanistinės dvasios, vyrauja laukinė konkurencija. „Gal ne tuo keliu pasukome?“ – klausia R. Budraitis.– Pagal žurnalo „Veidas“ paskelbtą 2013 metų šalies gimnazijų reitingą J. Janonio gimnazija patenka į geriausių šalies gimnazijų dešimtuką. Ką manote apie tokį įvertinimą?– Mes džiaugiamės, kad esame aukštoje pozicijoje. Geriausių mokyklų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į gimnazijų ugdymo kokybę. Skaičiuojama, kiek...

Dienos žiniosDaugiau

Ketvirtadienį Seimas, priimdamas Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą ir lydimuosius kitus teisės aktus, sukūrė teisinį pagrindą eurui...

Lietuvos mokytojai skundžiasi mokykloje negaunantys pakankamo darbo krūvio, kartu – ir orių atlyginimų. Todėl pedagogams...

Lietuva siekia įsivesti eurą nuo 2015 m. sausio 1-osios ELTA nuotr.
Pasak jo, masiškai lietuviškas eurų monetas planuojama...

Žemės ūkio ministerija, siekdama suvienodinti parduodamų žemės plotų iki 4 arų kainos nustatymą bei sumažinti pirkėjų pasipiktinimą dėl ilgai...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Lau­ry­nas R. Mi­se­vi­čius – spe­cia­liai „Šiau­lių kraš­tui“ iš JAV
Ne vie­ną­syk Lie­tu­vo­je te­ko gir­dė­ti sa­kant, kad Ko­vo...

Žem­dir­biai po Ve­ly­kų ra­gi­na­mi vyk­ti į pi­ke­tą prie Sei­mo – kur ga­li bū­ti priim­tas žem­dir­biams ne­pa­lan­kus že­mės...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Trigrašio nevertos ambicijos – mokyklos be langų
Šiaulių miesto tarybos opozicija surengė pirmą „ambicingą spektaklį“ – farsu pavertė...

Sveikatos ministras padarė atradimą – medikai dirba keliais etatais, vidutiniškai 3 -7 darbo vietose! Maža to, taip daug...

Mokesčių sistema Lietuvoje kuriama jau daugiau nei 20 metų ir, reikia pripažinti, yra įgavusi tam tikrą logiką. Ji gali patikti...

Žiūrint per Lietuvos televiziją į prezidento rinkimų kampaniją ir norinčių būti prezidentais kalbas bei elgesį, kyla klausimas: ar tik kai...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Dienos merė – Nepriklausomybės akto signataro dukra (1)

Gimtinės sargyboje
2014 m. balandžio 19 d.
Lau­ry­nas R. Mi­se­vi­čius – spe­cia­liai „Šiau­lių kraš­tui“ iš JAV
Ne vie­ną­syk Lie­tu­vo­je te­ko gir­dė­ti sa­kant, kad Ko­vo 11-osios ne­bū­tų be Va­sa­rio 16-osios. Na, mums tai sa­vai­me su­pran­ta­ma, gal­būt tik išei­vi­jo­je Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo da­ta ko­vo mė­ne­sį nė­ra taip iš­po­pu­lia­rė­ju­si kaip pa­čia­me Ne­mu­no kraš­te. Už­tat la­bai gra­žu, kuo­met – ir ne­tgi be­veik pa­gal ka­len­do­rių – šios abi di­din­gos šven­tės su­tam­pa.
Bū­tent taip nu­ti­ko šių me­tų ko­vo 11-ąją Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­jos...

Žemgrobiams ruošiamasi atidaryti ne tik duris, bet ir langus (2)

Gimtinės sargyboje
2014 m. balandžio 19 d.
Žem­dir­biai po Ve­ly­kų ra­gi­na­mi vyk­ti į pi­ke­tą prie Sei­mo – kur ga­li bū­ti priim­tas žem­dir­biams ne­pa­lan­kus že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mas.Pas­ku­ti­nes tris sa­vai­tes Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ak­ty­viai svars­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo Nr. IX-1314 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tai.
Vi­sas tris sa­vai­tes Ūki­nin­kų są­jun­gos at­sto­vai aky­lai ste­bė­jo po­li­ti­kų veiks­mus, min­tis, nuo­tai­kas, kur­ link ei­na­me, ko ti­kė­tis atei­nan­čią...

„Euras vietoj lito. Paremsime turtingesnes šalis“

Gimtinės sargyboje
2014 m. balandžio 19 d.
Aud­rius RU­DYS
Ar­tė­jant nu­ma­to­mam li­to pa­kei­ti­mui eu­ru, gau­sė­ja val­džios at­sto­vų ir šios ak­ci­jos apo­lo­ge­tų pa­si­sa­ky­mų bei straips­nių, de­monst­ruo­jan­čių eu­ro pri­va­lu­mus bei eko­no­mi­nę nau­dą, ku­rią Lie­tu­vos vers­las ir gy­ven­to­jai esą iš to gaus. Taip, bus ir to­kių. Aš gi lai­kau­si nuo­mo­nės, kad li­to at­si­sa­ky­ti dar ne­rei­kia. To­dėl ma­nau, kad žmo­nėms tu­ri bū­ti paaiš­kin­ti ir ki­ti da­ly­kai, ku­riuos eu­ro en­tu­zias­tai nu­ty­li ar­ba su­kan­dę dan­tis pri­pa­žįs­ta, ta­čiau lin­kę...

Žmoniškumą reikia žadinti kantriai (1)

Gimtinės sargyboje
2014 m. balandžio 19 d.
Rima PALIJANSKAITĖ, Lietuvos Vydūno draugijos pirmininkė, poetė, "Pakruojo krašto" redkolegijos narė:
– Turbūt visų pervartų laikais vertybės keičiasi, o neretai tiesiog „apsiverčia“. Manyčiau, daugeliui mūsų – ir pasiturintiems, ir bėdžiams – stinga žmogiškojo orumo, kuris sietinas su pagarba kitam, sąžiningumu, kilnumu, drąsa būti savimi. Labai trūksta ir gebėjimo kritiškai mąstyti, ir apskritai savo galva, viską apsvarsčius, vadovautis.
Gal mąstau labai senoviškai, bet žiniasklaida ir šiandien, manau, galėtų ir turėtų bent šiek tiek laikyti „pakeltą kartelę“, kad...

??!!?? Rutina (3)

Budintis reporteris
2014 m. balandžio 19 d.
Prieš šv. Ve­ly­kas, kaip ir prieš šv. Ka­lė­das ma­tau tą pa­tį: sku­ba­me į par­duo­tu­ves vai­šių, gė­ri­mų. Pa­si­duo­da­me rek­la­mai ir le­kia­me ieš­ko­ti ne­va Ve­ly­kų bo­bu­tės do­va­nų. O kas ta bo­bu­tė, o kas iš tie­sų yra Ve­ly­kos, ar pa­gal­vo­ja­me? Mū­sų šven­tės, le­kiant prie pre­kys­ta­lių, tam­pa ru­ti­na, net nuo­var­giu. Ar ne­pa­kak­tų iš­si­per­ti pir­ty­je, su­si­tvar­ky­ti na­mus, ap­ka­bin­ti ar­ti­mus žmo­nes, drau­ge da­žy­ti kiau­ši­nius ir ap­lan­ky­ti tė­vus? Jei­gu šv. Ve­ly­kos yra Kris­taus pri­si­kė­li­mo šven­tė, o mes ją šven­čia­me...

Kelios kartos – prie vieno stalo

Budintis reporteris
2014 m. balandžio 19 d.
Pakruojo rajono Žeimelio daugiafunkciame centre vyko nepaprastai mielas, šiltas ir malonus renginys – mokymai marginti kiaušinius. Juos vedė pedagogė, senjora Zina Damasickienė.
Šaunu, kad šis edukacinis užsiėmimas pritraukė gausų būrį norinčiųjų mokytis naujų dalykų. Kelios kartos žmonių – vaikai, jaunimas, suaugę bei pagyvenę, galėjo kurti ir mokytis vienoje vietoje. Tai dėl to, kad mokymus vedė šios srities profesionalė ir gabi mokytoja.
Ji pasidalijo idėjomis, kaip ir kokiomis dekoracijomis galima puošti šventinį Velykų stalą.
Gražūs siūlais bei medžio...

MIE­LI ŠIAU­LIŲ RA­JO­NO ŽMO­NĖS

Įvykiai, aktualijos
2014 m. balandžio 19 d.
Vi­siems lin­kiu stip­ry­bės, pa­si­ti­kė­ji­mo bei mei­lės, sklei­džiant ge­ru­mą ap­link sa­ve. Te­gul bu­vi­mas su ar­ti­mai­siais tei­kia tik džiaugs­mą, te­gul Jū­sų na­mai pri­si­pil­do ti­kė­ji­mo at­gi­mi­mu, sa­vo vals­ty­be, sa­vo kraš­tu ir vie­nas ki­tu. Te­gul nuo­sta­bi, vil­tį ir mei­lę do­va­no­jan­ti šven­tė suar­ti­na žmo­nes, su­bu­ria bend­ruo­me­nes. O Ve­ly­kų ry­tas kiek­vie­nam tam­pa įkvė­pi­mo, nau­jos vil­ties ir stip­ry­bės sim­bo­liu. Te­gul nie­ka­da nie­kam ne­prit­rūks­ta gy­ve­ni­mo džiaugs­mo bei...

Paminklo Ch. Frenkeliui idėja įgyja pagreitį (2)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. balandžio 19 d.
Chai­mo Fren­ke­lio (1857-1920), Šiau­lių odų pra­mo­nės įkū­rė­jo, at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo dar­bo gru­pė va­kar ap­ta­rė pa­mink­lo sta­ty­bos fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mus. Sa­vi­val­dy­bė ir pra­mo­ni­nin­kai iš prin­ci­po su­ta­rė pa­si­da­ly­ti naš­tą. Pa­mink­lą pa­sta­ty­ti už­si­brėž­ta iki šių me­tų rug­sė­jo 23 die­nos.
„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė apie Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) iš­kel­tą idė­ją įpras­min­ti Chai­mo Fren­ke­lio at­mi­ni­mą – pa­sta­ty­ti pa­mink­lą šiam žy­miam pra­mo­ni­nin­kui.
No­ri­ma su­skub­ti iki rug­sė­jo 23...

Joniškyje jau veikia biokuro katilinė

Įvykiai, aktualijos
2014 m. balandžio 19 d.
Jo­niš­ky­je ši­lu­mą pra­dė­jo ga­min­ti pir­mo­ji bio­ku­ru kū­re­na­ma ka­ti­li­nė.At­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos bend­ro­vė „GE­CO In­ves­ti­ci­jos“ bai­gė paleidimo–derinimo dar­bus pa­sta­ty­to­je 4 me­ga­va­tų bio­ku­ro ka­ti­li­nė­je Jo­niš­ky­je, ku­ri nuo va­sa­rio ga­mi­na ir tie­kia ši­lu­mą pa­grin­di­nei mies­to ši­lu­mos ga­min­to­jai „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“.
„GE­CO In­ves­ti­ci­jos“ į ka­ti­li­nę, ku­ri bu­vo pa­sta­ty­ta be Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, bei pa­pil­do­mą ši­lu­mos tra­są in­ves­ta­vo dau­giau kaip...

Moteris padėjo sulaikyti sukčių pasiuntinę

Teisėtvarka
2014 m. balandžio 19 d.
72 me­tų šiau­lie­tė Ve­ro­ni­ka Ru­die­nė va­kar pa­gerb­ta Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je. Už tai, kad Šiau­lių mies­to pa­rei­gū­nams pa­dė­jo su­lai­ky­ti te­le­fo­ni­nius su­kčius, mo­te­riai įteik­ta An­ge­lo sar­go skulp­tū­rė­lė.V. Ru­die­nė sa­ko, kad apie to­kius su­kčius ne kar­tą bu­vo gir­dė­ju­si iš ži­niask­lai­dos, ta­čiau per­gud­rau­ti juos iš­mo­ko tik iš as­me­ni­nės pa­mo­kos, ku­ri jai kai­na­vo 2000 li­tų.
Šių me­tų sau­sio 31-osios pa­va­ka­rę V. Ru­die­nė fik­suo­to ry­šio te­le­fo­nu su­lau­kė ne­ti­kė­tos ži­nios – ne­pa­žįs­ta­mas...

Grojantys žemės grumsteliai (2)

Gyvenimo spalvos
2014 m. balandžio 19 d.
Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ug­nė Vai­nei­kie­nė sa­vo auk­lė­ti­nius mo­ko vin­gu­riuo­ti liau­dies me­lo­di­jas mo­li­nu­kais, ku­rių su šei­ma per 20 me­tų su­kau­pė jau apie 70. Mo­te­ris sa­ko, kad jai ne kiek­vie­na švil­py­nė įdo­mi, tik ta, ku­ri iš tie­sų čiul­ba ul­ba, sklei­džia skam­bų gar­są, tar­si gro­jan­tis že­mės grums­te­lis.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus lan­ky­to­jų dė­me­sį trau­kia iš­ri­kiuo­ta mo­li­nu­kų ko­lek­ci­ja. Ark­liai, paukš­čiu­kai, avi­nė­liai, įvai­rios ne­bū­tos...

Ve­ly­ki­nis at­vi­ru­kas da­bar re­tas sve­čias

Gyvenimo spalvos
2014 m. balandžio 19 d.
„Iš­gir­dę gau­džiant Ve­ly­kų var­pams už­mirš­kit že­miš­kus var­gus, at­va­žiuo­kit pa­links­min­ti mūs“, – taip lin­ki­ma vie­na­me iš se­nų­jų ve­ly­ki­nių at­vi­ru­kų, sau­go­mų Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je. Šian­dien pro­gi­nius at­vi­ru­kus dras­tiš­kai iš­stu­mia elekt­ro­ni­nė erd­vė.Mu­zie­jaus fon­duo­se sau­go­ma apie 500 pro­gi­nių – ka­lė­di­nių, ve­ly­ki­nių, var­do die­nos – at­vi­ru­kų, išleistų iki 1940 metų. Ve­ly­ki­nių, ly­gi­nant su ka­lė­di­niais, nė­ra daug.
Ak­ty­viau­sią at­vi­ru­kų lei­dy­bos lai­ką Lie­tu­vo­je mu­zie­ji­nin­kas Al­man­tas Šli­vins­kas...

Kultūros ministras: kultūrai prioritetinės vietos nebeliko

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Rad­vi­liš­ky­je ap­si­lan­kęs kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis su­si­ti­ki­me su ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jais pri­pa­ži­no, kad vals­ty­bė kul­tū­rai ski­ria per ma­žai dė­me­sio, o kar­tu ir fi­nan­sa­vi­mo.Pa­sak mi­nist­ro, kai­my­ni­nė­se Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je vals­ty­bių prio­ri­te­tų są­ra­še kul­tū­ra įra­šy­ta pir­mo­je vie­to­je, ta­čiau Lie­tu­vo­je tarp prio­ri­te­tų kul­tū­ros nė­ra.
„Ta­ry­bi­niu lai­ko­tar­piu mes daug šne­kė­jom apie mū­sų kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mą. Apie sa­vo et­ni­nę kul­tū­rą, jos per­spek­ty­vas mes agi­ta­vo­me...

Rajono kultūros puoselėtojams – padėkų lietus (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Radviliškio miesto kultūros centre surengtoje rajono kultūros darbuotojų šventėje „Žodžiai iš širdies“ padėkota kultūros puoselėtojams, pagerbtos seniūnijos, kurių meno kolektyvai garsino rajono vardą ne tik šalyje.Aštuntą kartą rajone surengta kultūros darbuotojų šventė šiemet ir vėl sugrįžo į Radviliškio miesto kultūros centrą.
Kultūros darbuotojams išsakyta daug gražių žodžių, dėkota už tai, kad jie sugeba suburti įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių sluoksnių žmones, pasidžiaugta, kad meno kolektyvai garsina rajono ir šalies vardą užsienyje, linkėta kūrybinių minčių, optimizmo.
Tarp kultūros...

Rajone plušėjo talkininkai

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Rad­vi­liš­kie­čiai šiais me­tais vie­ni pir­mų­jų ša­ly­je įsi­jun­gė į ak­ci­jos „Da­rom“ or­ga­ni­zuo­ja­mas tal­kas – vi­sa­me ra­jo­ne plu­šė­ję tal­ki­nin­kai per pus­die­nį su­rin­ko di­džiu­lį kal­ną ap­lin­ką ter­šu­sių at­lie­kų.Rad­vi­liš­kio mies­to gy­ven­to­jai šie­met bu­vo kvie­čia­mi tvar­ky­ti šiukš­ly­nu pa­vers­tą miš­ke­lį už Vin­gė­liš­kio ka­pi­nių, ša­lia ko­lek­ty­vi­nių so­dų, so­din­ti me­de­lius Vin­gė­liš­kio miš­ke­ly­je, prie ma­gist­ra­li­nio ke­lio Šiauliai–Panevėžys, ir ša­lia nau­jų ka­pi­nių.
Be­ne dau­giau­sia, per 60, žmo­nių, dau­gu­ma ku­rių – Sa­vi­val­dy­bės...

Te margučiai vilioja natūralumu

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Ve­ly­ki­nių kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo bū­dų yra pa­čių įvai­riau­sių. Tarp po­pu­lia­riau­sių – mar­gi­ni­mas vaš­ku, svo­gū­nų lukš­tais, sku­ti­nė­ji­mas, lip­du­kų kli­ja­vi­mas.Pa­kir­ši­ny­je vei­kian­tis Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras sa­vo lan­ky­to­jus mo­ko da­ry­ti ir ke­ra­mi­nius mar­gu­čius, ta­čiau tam rei­kia spe­cia­lių są­ly­gų. To­dėl tiems, ku­rie tik šian­dien sės da­žy­ti mar­gu­čius, cent­ro di­rek­to­rė Elž­bie­ta Ka­ra­liū­tė siū­lo juos da­žy­ti na­tū­ra­liais da­žais.Siū­lo­mam kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo bū­dui rei­kės juo­dos ar­ba­tos pa­ke­lių ir ac­to. Šitaip dažant...

Velykos – naujuose namuose (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Grim­zių kai­me gy­ve­nan­ti Gra­ži­na Ma­li­šaus­kie­nė su vy­ru Zig­man­tu ir gau­sia šei­my­na praė­ju­sių me­tų va­sa­rio 17-ąją ki­lus gais­rui ne­te­ko na­mų ir vi­so per il­gus me­tus už­gy­ven­to tur­to.Da­bar, kai ar­tė­ja Ve­ly­kos, švie­su ir šil­ta ne tik lau­ke, bet ir nau­juo­se pa­de­gė­lių na­muo­se, iš­ki­lu­siuo­se ant bu­vu­sių­jų pa­ma­tų.„Žmo­nių ge­ru­mas yra be­ri­bis. Ne­lai­mei iš­ti­kus mums pa­dė­jo ir pa­tys ar­ti­miau­si, ir vi­sai ne­pa­žįs­ta­mi. Jei ga­lė­čiau, vi­siems ran­kas iš­bu­čiuo­čiau“, – sa­kė Gra­ži­na Ma­li­šaus­kie­nė...

Aplinkos ministras klausė: „Kuo aš jums galiu padėti?“

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Kel­mė­je lan­kė­si ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir jo pa­va­duo­to­jas Al­man­tas Pet­kus.Jie su­si­ti­ko su Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais. Vė­liau lan­kė­si Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re, kur bend­ra­vo su ke­lias­de­šimt ra­jo­no vers­li­nin­kų.Pa­va­ka­rę Kel­mės kul­tū­ros cent­re mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai su­si­ti­ko su ne­gau­siai su­si­rin­ku­sia mies­to vi­suo­me­ne.Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas...

Velykos – šventė. Tik kokia?

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Ar­tė­jan­čių šven­tų Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se „Kel­mės kraš­to“ red­ko­le­gi­jos na­rė, Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė svars­tė, ko­kia tu­rė­tų bū­ti ši pa­va­sa­rio šven­tė, kaip že­mės pa­bu­di­mą su­tik­da­vo se­no­vės lie­tu­viai.Nors tra­di­ci­jas kei­čia lai­kas, nuo Ve­ly­kų es­mės ir pra­smės, pa­sak D. Žal­pie­nės, per­ne­lyg nu­tol­ti ne­ga­li­ma. Ve­ly­kų pa­pro­čiai ir apei­gos skir­ti tam, kad ru­de­nį su­lauk­tu­me ge­ro der­liaus.
Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė, kal­bė­da­ma apie šven­tes, tvir­ti­no, jog...

„Tu dainelių gražumelis“

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je skam­bė­jo že­mai­tiš­kos ir aukš­tai­tiš­kos dai­nos – ant­rus me­tus ra­jo­no moks­lei­viai var­žė­si tar­mi­nių dai­nų kon­kur­se „Tų dai­ne­lių gra­žu­me­lis“.Kon­kur­so lau­rea­tai at­li­ko ir že­mai­čių, ir dzū­kų kraš­to dai­nas.

Ra­jo­no moks­lei­vius, su­si­rin­ku­sius į tar­mi­nių dai­nų kon­kur­są „Tų dai­ne­lių gra­žu­me­lis“ Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, že­mai­tiš­kai pa­svei­ki­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rė, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ge­nė Pul­kie­nė...

Nauja programa netinka nei žemdirbiams, nei bitininkams

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Ūki­nin­kai, žem­dir­biai, nau­do­jan­tys che­mi­nes prie­mo­nes, li­kus dviem die­noms iki nu­ma­ty­to pa­sė­lių purš­ki­mo pri­va­lės elekt­ro­ni­nė­je in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je nurodyti pla­nuo­ja­mo purš­ki­mo da­tą, lai­ką (pra­džią ir pa­bai­gą), vie­tą, že­mės ūkių naud­me­nų ir au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­to pa­va­di­ni­mą. Bi­čių lai­ky­to­jams, ku­rie lai­ko bi­tes 2,5 ki­lo­met­ro at­stu­mu nuo purš­kia­mo plo­to, ne­del­siant bus iš­siun­čia­ma trum­po­ji ži­nu­tė.Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Rim­kus sa­kė, jog...

Už­ven­tiš­kiai su­kli­ja­vo mar­gu­tį mil­ži­ną

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ras kar­tu su Už­ven­čio mies­to bib­lio­te­ka ini­ci­ja­vo se­niū­ni­jos vai­kų da­ly­va­vi­mą „Nai­sių va­sa­ros“ kon­kur­se „Vai­kų Ve­ly­kė­lės-2014“.
Šiuo ren­gi­niu su­si­do­mė­jo Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos Da­nu­tė Iva­naus­kie­nė, Edi­ta Ang­lic­kie­nė, Oti­li­ja Nor­vi­lie­nė, Edi­ta Kaz­laus­kie­nė, Gra­ži­na Ja­nuš­kie­nė, su sa­vo auk­lė­ti­niais jos at­vy­ko į Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rą.
Edu­ka­ci­nė­je pa­mo­kė­lė­je „Mar­gi mar­gu­čių raš­tai“ moks­lei­vius Už­ven­čio...

Darželiuose vyko linksmosios pamokos

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Tikra pavasario linksmybių šventė vyko Daugėlių darželyje. Šokių, dainavimo, Dailės studijos būrelių nariai ir jų vadovės Rasma Veličkienė bei Aurelija Reutienė mokė darželinukus pasidaryti originalių nuotaikingų margučių, panaudojant antrines žaliavas. Visi kartu dainavo velykines daineles.
Darželio „Buratinas“ paruošiamosios grupės vaikučius aplankė būrelio „Pelėdžiukai“ nariai. Jie vedė pamokėlę apie taupymą, mokė mažuosius rūšiuoti atliekas, pažinti gyvūnus, dainuoti.
Darželinukai mums vaidino lietuvių liaudies pasaką „Kaip genys eglę kirto“.
Mokytoja Asta...

Moterys margino kiaušinius

Krašto žinios
2014 m. balandžio 19 d.
Jose moterys ne tik margino išpūstus kiaušinius, bet ir pasipuošė Šv. Velykų medelį.

Poliklinikose gydytojams talkins koordinatoriai

Budintis reporteris
2014 m. balandžio 18 d.
Poliklinikose nuo lapkričio 1 dienos įvedama nauja – koordinatoriaus – pareigybė. Šie specialistai talkins šeimos gydytojams, pranešdami, kuriuos pacientus reikia paskatinti dalyvauti prevencinėse programose. Šiaulių poliklinikų vadovai tikino, kad žmonių šiam darbui tikrai turės.Sveikatos apsaugos ministro įsakymu koordinatoriaus pareigybė įvedama tose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, prie kurių yra prisirašę 10 tūkstančių ir daugiau gyventojų.
Numatoma, kad šį darbą dirbsiantis specialistas koordinuos prevencinės ir profilaktinės veiklos plėtojimą...

VMVT tikrina maisto papildų sudėtis

Budintis reporteris
2014 m. balandžio 18 d.
Vykdant numatytus tyrimus, iš rinkos buvo atrinkti maisto papildų, skirtų sąnarių funkcijoms palaikyti, mėginiai. Jie išsiųsti į laboratoriją Danijoje, kur nustatytas jų sudėtyje esančių gliukozamino ir chondroitino sulfatų kiekiai. Tyrimų rezultatai parodė, kad gliukozamino ir chondroitino sulfatų kiekiai ne visuose papilduose atitiko gamintojų deklaruotus: rasta tiek per mažų, tiek per didelių šių medžiagų kiekių.
Sudėties neatitikimai buvo nustatyti UAB „Walmark“ platinamuose maisto papilduose „Proenzi 3“, UAB „Medigate“ pagamintuose papilduose...

Menų inkubatoriaus nėra, bet pinigai tirpsta (7)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. balandžio 18 d.
Vakar buvo atplėšti vokai trečiame iš eilės rangovo konkurse statyti Šiauliuose menų inkubatorių. Nors atsirado trys pretendentai, tačiau dėl statybų dar neaišku. Bet Menų inkubatoriaus projektą kuruojanti Šiaulių regiono plėtros agentūra Savivaldybei jau pateikė skolos raštelį – už maždaug 60 tūkstančių litų.Šiaulių regiono plėtros agentūros direktorė Jolita Butkutė „Šiaulių kraštą“ informavo, kad vakar atplėšus rangovo konkurso vokus paaiškėjo, kad yra gauti trys pasiūlymai. Tolesnis žingsnis – pasiūlymų nagrinėjimas. Kol kas pasiūlymus pateikusios įmonės neįvardijamos.
„Bus pateiktas prašymas atsiųsti...

Vietoj kyšio medikui – paciento šypsena (7)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. balandžio 18 d.
Vakar rytą Respublikinėje Šiaulių ligoninėje paskelbta kova su pacientų kyšiais medikams. Kalbinti pacientai šypsojosi: kol bus duodančiųjų, bus ir imančiųjų, ir – atvirkščiai.Respublikinėje Šiaulių ligoninėje vakar vyko akcija „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“, kurią rengė Nacionalinis žmogaus teisių ir taikos komitetas bei Lietuvos psichologijos studentų asociacija. Ši akcija vykdoma 16 gydymo įstaigų septyniuose Lietuvos miestuose.
Ligoninėje buvo suburtas korupcijos prevencijos komitetas. Jo pirmininkė medicinos direktorė Vaiva Makštutienė spaudos...

„Blakė“ ŠRATC-e mirksėjo legaliai (4)

Teisėtvarka
2014 m. balandžio 18 d.
Vadinamoji „blakė“ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) Nepavojingų atliekų sąvartyno vadovo Stasio Lembučio kabinete „klausėsi“ ir vaizdus fiksavo teisėtai.Balandžio 7 dieną garso bei vaizdo įrašymo įrangą savo darbo kabineto lubose radę kartu dirbantys sąvartyno vadovas S. Lembutis ir ekologė Vilija Visockienė apie ją pranešė teisėsaugai.
Vakar Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Aivaras Povilaitis informavo, kad dėl ŠRATC darbuotojų radinio ikiteisminis tyrimas pradėtas nebus. Priežastis – sumontuojant įrangą, jokia nusikalstama...

Pagerbti didžiausios patirties turintys pareigūnai

Teisėtvarka
2014 m. balandžio 18 d.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro Kelių patrulių kuopos 2-ojo būrio vyriausiasis patrulis Kęstutis Palubinskas apdovanotas antrojo laipsnio atminimo ženklu „Už ištarnautus metus“, Operatyvaus valdymo skyriaus specialistas Piotr Gerasimov, Konvojaus būrio vyresnysis postinis Gintaras Jančiauskas, Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas Giedrius Urbonas ir Šiaulių rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistė Aida Tarasevičienė apdovanoti trečiojo laipsnio atminimo ženklu, o Šiaulių...

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO NUOTOLINĖS PAMOKOS – ŠIUOLAIKIŠKAS POŽIŪRIS Į MOKYKLĄ

Aktualijos
2014 m. balandžio 18 d.
Šiaulių universiteto dėstytojai, bendradarbiaudami su Nuotolinių studijų centru, parengė keliolika nuotolinių pamokų įvairių klasių moksleiviams. Pamokų peržiūrų skaičius (straipsnio rašymo momentu siekė apie 2000) ir informacinių skambučių gausa visų pirma parodė, kad Šiaulių universiteto pasiūlymas „pataikė į dešimtuką": nuotolinės pamokos dar pakankamai naujas, mokyklų tik pradedamas integruoti ugdymo metodas, kurio poreikis dar nėra užpildytas, todėl universiteto bendruomenė džiaugiasi, galėdama prisidėti prie mokymo turinio tobulinimo ir kompiuterinių technologijų populiarinimo. Antra...

Stasio Šalkauskio gimnazijoje varžėsi stipriausieji

Sportas
2014 m. balandžio 18 d.
Jaunuoliai išbandė jėgas rutulio stūmimo, rąsto kėlimo, svorio traukimo, maišų nešimo rungtyse.
Grupėje iki 17-os metų I vietą iškovojo M. Orlovas ("Romuvos“ gimnazija), II vietą – A. Šimkaitis (S. Daukanto gimnazija), III vietą – I. Bernotas (Stasio Šalkauskio gimnazija). Grupėje per 17 metų stipriausiu buvo pripažintas A. Legačinskas (Stasio Šalkauskio gimnazija), II vietą iškovojo L. Bružas (ŠPRC), o III vieta atiteko K. Baltrukėnui (ŠU gimnazija).
Miesto mokyklų stipriausiųjų mokinių konkurso organizatorius, Stasio Šalkauskio gimnazijos kūno kultūros...

Jaunieji šachmatininkai žaidė pergalingai

Sportas
2014 m. balandžio 18 d.
Geriausiai sekėsi Vytautei Mikalauskaitei, rungtyniavusiai M08 grupėje (8 dalyvės), Tomui Povilaičiui (B10, 43 dalyviai) ir Agnei Semonavičiūtei (M16, 9 dalyvės). Jie pelnė aukso medalius.
Antras vietas iškovojo Matas Povilaitis (B08, 22 dalyviai), Gabija Šimkūnaitė (M12, 19 dalyvių) ir Lukas Stauskas (B14, 42 dalyviai).
Bronzos medaliais apdovanoti Mykolas Liandzbergas (B08, 22 dalyviai), Miglė Semonavičiūtė (M14, 24 dalyviai) ir Marijus Vičas (B18, 14 dalyvių).
Jaunuosius šachmatininkus treniruoja Gintautas Plungė...

Prie lentų palinko šaškių ir šachmatų mėgėjai

Sportas
2014 m. balandžio 18 d.
Čempionate dalyvavo 45 sportininkai iš 12 įstaigų. Dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes: šachmatų, kurioje varžėsi ir moterys, ir vyrai, šaškių – moterų ir vyrų (A ir B lygiai). Po atkaklių kovų buvo išaiškinti nugalėtojai: šachmatų grupėje nugalėtoju tapo E. Gaidauskas (Tauragės r.), šaškių moterų grupėje aukso medalį pelnė – I. Valentaitė (Šiaulių r.), šaškių A lygyje nenugalimas buvo R. Arlauskas (Joniškio r.), o B lygyje I vietą laimėjo R. Pileckis (Kaunas). Šioms varžyboms tradiciškai teisėjavo žymus Šiaulių šachmatininkas Anicetas Uogelė.
Čempionato prizininkai ir nugalėtojai buvo...

Sezono atidarymui – kūrybinės dirbtuvės ir paroda

Afiša
2014 m. balandžio 18 d.
Parodos atidaryme dalyvavo autorė. Jauna, 1984 metais gimusi, iš Raseinių krašto kilusi tapytoja dabar gyvena ir kuria Vilniuje. Dar studijų metais Vilniaus dailės akademijoje E. Karpavičiūtė įsiliejo į Lietuvos meninį gyvenimą ir jame aktyviai dalyvauja.
Meno kritikų vertinimu, dailininkė išsiskiria savo mąslumu ir filosofiniu nusiteikimu. Pagrindinis jos kūrybinių tyrinėjimų objektas – žmogiškosios patirtys. Neapsiribodama paviršiniu reiškinių perteikimu, tapytoja abejoja jų regimaisiais pavidalais, gilinasi į už jų slypinčią reikšmę, kelia klausimus apie jų prigimtį...

Šiaulių universiteto orkestrui – pučiamųjų instrumentų čempionato laurai

Afiša
2014 m. balandžio 18 d.
Renginyje dalyvavo beveik 40 orkestrų iš Lietuvos ir Latvijos, jie buvo suskirstyti į 5 kategorijas.
Šis čempionatas – kartu ir pasiruošimas Lietuvos dainų šventei, šiemet mininčiai 90-metį.
Orkestrus vertino kompetentinga tarptautinė komisija, sudaryta iš Lietuvos ir Šveicarijos narių.
Apdovanojimų ceremonijos metu koncertavo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras. Solo alpių ragu ir trombonu grojo Armin Bachmann (Šveicarija).
„Šiaulių krašto“ inf.

Velykinės kompozicijos – su policijos darbo prieskoniu

Afiša
2014 m. balandžio 18 d.
Šiaulių apskrities viešojoje policijoje, Purienų gatvėje, vakar atidaryta Velykinių kompozicijų paroda.Paroda sudaryta iš trijų dešimčių velykinių kompozicijų intriguojančiais pavadinimais. Dauguma darbų – žvilgsnis į Velykų šventę per profesijos prizmę: „Viešosios tvarkos biuro divertismentas“, „Pavasaris areštinėje“, „Velykų gaidžio seifas“, „Ėjau...griuvau...ups!!!“, „Migruojančios Velykos“...
Užvakar šių kūrinių grožį įvertino kompetentinga komisija, o vakar buvo nominuoti išradingiausių kompozicijų autoriai.
Už policijos reprezentavimą nominacija atiteko Kelių policijos biurui...

Bendruomenės kandidatė pelnė Gerumo žvaigždę

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Geriausią socialinį darbuotoją rinkusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Gerumo žvaigždėmis apdovanojo šešis šalies socialinius darbuotojus. Tarp jų – ir Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre dirbanti socialinė darbuotoja Inga Juodienė, kurią apdovanojimui pasiūlė Vėriškių bendruomenė.Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmą kartą organizuotoje akcijoje „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“ Gerumo žvaigždėmis pasipuošė šeši geriausiojo vardą pelnę socialiniai darbuotojai.
Nominantams apdovanojimai įteikti už darbą su...

Pakruojietė – nacionalinio konkurso diplomantė (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Praėjusią savaitę Vilniuje vykusiame XVIII nacionaliniame jubiliejiniame Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos antros fortepijono klasės mokinė Ema Stakutytė tapo diplomante.Dešimties metų pakruojietė konkurse grojo Hendelio menuetą, B. Dvariono „Preliudą a-moll“, S. Maikapar pjesę „Akimirka“ ir I. Jordan etiudą.
„Tai – didelis pasiekimas, juolab kad šis konkursas jauniesiems pianistams – rimčiausias“, – džiaugėsi Emos mokytoja Natalija Chrapačienė.
Mat B. Dvariono nacionalinis...

Skirtingas vaikų pasaulis susijungė teatre

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Joniškio rajono Žagarės specialiojoje mokykloje surengtas Lietuvos ir Latvijos vaikų teatrų festivalis „Svečiuose pas bitę Mają“ scenoje sujungė bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų, globos namų skirtingus pasaulius. Susirinkusiems vaidino, grojo, dainavo, šoko devyni kolektyvai.
Tradicinis vaikų teatrų festivalis „Svečiuose pas bitę Mają“ kasmet plečiasi, įtraukdamas vis daugiau dalyvių. Praėjusiais metais jame pasirodė septyni, o šiemet – devyni kolektyvai iš Joniškio, Šiaulių, Akmenės rajonų ir svečiai iš Latvijos Lielplatonės specialiosios mokyklos.
Pirmieji į sceną...

Privatizuoti negalima palikti. Kur valdžia dės kablelį? (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Savivaldybės administracijos direktorius ir UAB "Pakruojo komunalininkas" valdybos pirmininkas Virginijus Grigonis neslepia, kad neįvykus pirmajam privatizavimo etapui, svarstoma, ar verta rengtis antrajam bandymui įmonę parduoti.
„Kai ruošėmės pirmajam etapui, dar nebuvo žinoma, kad ir Savivaldybės valdomos įmonės, tvarkančios atliekas, galės gauti Europos Sąjungos (ES) paramą. Anksčiau ji buvo skiriama tik regionų atliekų tvarkymo centrams“, – apie bręstančią kitą nuomonę dėl įmonės pardavimo aiškina V. Grigonis.
„Už pusę kainos tikrai...

Nacionalinis paukštis gandras „saugomas“ popieriuje (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Pavasarinės audros išgriauto vienintelio gandralizdžio Bitaičiuose istorija atskleidė, kad nacionaliniu paukščiu vadinamo baltojo gandro apsauga – popierinė. Ar iš tiesų bus pasirūpinta į bėdą pakliuvusiais gandrais, priklauso tik nuo privačios iniciatyvos.Šiaulietis universiteto docentas Antanas Sabaliauskas, turintis vasarnamį Bitaičiuose, neseniai ieškojo, kas suremontuotų irstantį gandralizdį, sukrautą medyje ant dvi kaimynines sodybas skiriančios ribos.
„Daug metų medyje kraunamas gandralizdis greičiausiai neatlaikė audros: apiro, pakibo ant...

Kas dar, jei ne paltukas? (1)

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Kai rytais vis dar nenuspėjama, kiek sušils vidudienį, ne viena išeidama iš namų stabteli prie drabužių spintos: vilktis lengvą paltuką ar striukę? „Tokiomis dienomis labai pravarčia skraistė“, – sako Irena Kybartienė, kuriai šis drabužis permainingų orų metu – vienas iš reikalingiausių.pakruojis@skrastas. ltKostiumo istorijos žinovai sako, kad nuo seniausių laikų įvairių kultūrų moterys mėgo „slėptis“ po skraistėmis, pelerinomis, skaromis ar didžiuliais šaliais. Buvo manoma, kad minkšti, iš purių kailių, storo ar visai plono audinio pasiūti apsiaustai moterims suteikia judesių grakštumo...

Koks žmogus – tokia tauta

Krašto žinios
2014 m. balandžio 18 d.
Šiandien – redakcinės kolegijos narių mintys apie šiandieną, ateitį, kiekvieno iš mūsų pareigą ir atsakomybę tautai, valstybei, ateinančioms kartoms. Apie tai, kas turėtų mus telkti ir skatinti siekiant gėrio sau, savo artimiesiems ir gimtinei.– Šiandienos iššūkius įveikti besistengiantiems Lietuvos žmonėms svarbu nepamiršti nueito kelio – sunkumų, su kuriais teko susidurti kovojant už nepriklausomybės atkūrimą, vienybės, kuri tada jungė visą Lietuvą. Tik ant praeities pamatų įmanoma sukurti visavertę ateitį.
Tai padaryti pajėgsime tik įveikę šiandien išsikerojusį...

Išrinkta Lietuvos marketingo asociacijos Šiaulių skyriaus valdyba

Centas prie cento
2014 m. balandžio 18 d.
Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) Šiaulių skyrius 2014-2015 metų kadencijai išsirinko naują valdybą bei pirmininką – juo tapo Donatas Dragūnas, UAB „Baltic Champs“ rinkodaros vadovas.„Nuolat augančio LiMA Šiaulių skyriaus vienas svarbiausių tikslų šiems ir ateinantiems metams – plėsti regiono marketingo, komunikacijos ir reklamos specialistų ratą, jungiant juos bendrai veiklai – bendravimui ir bendradarbiavimui, dalijimuisi turima patirtimi, taip pat – skatinant jos sklaidą asociacijoje ir už jos ribų. Sieksime sudaryti palankesnes sąlygas...

Atriedėjo „Auksiniai kiaušiniai“

Mokyklų naujienos
2014 m. balandžio 18 d.
Mokytojų kategorijoje „Dažniausias svečias „Facebook“ tinklalapyje“ tapo Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas R. Mikalauskas. „Mokyklos šerifu“ pripažintas kūno kultūros mokytojas D. Bertulis. „Metų darbininku“ pripažinta rusų kalbos mokytoja S. Bilevičienė. „Auksinį kiaušinį“ atsiėmė ir „Geležinio balso“ savininkė istorijos mokytoja N. Rudienė.
Šiais metais mokytojai nustebino – jie išmoko ir kartu su mokiniais šoko lietuvių liaudies šokį „Agotėlė“. Geriausiu šokėju išrinktas fizikos mokytojas R. Pozniakovas (nominacija „Mokyklos šokėjėlis"). Ne...

Gimazistai „matavosi“ tėvų profesiją

Mokyklų naujienos
2014 m. balandžio 18 d.
Net 52 mokiniai praleido visą dieną mamos, tėčio „šešėlyje“. Jie susipažino su tėvų profesija realioje aplinkoje, išbandė save, pamatė tėvų darbą iš arti, atliko įvairias užduotis.
Eidami į tėvų darbovietes, mokiniai gavo užduotį aprašyti savo dieną, nufotografuoti, pasidomėti, kokia veikla užsiima įstaiga, kur galima įgyti šią specialybę, kokie reikalavimai yra keliami darbuotojams, kokios asmeninės savybės yra svarbiausios ir labiausiai vertinamos.
Gimnazistai džiaugėsi tokia patirtimi, sakė, kad dabar gali geriau įvertinti ir suprasti savo...

Turgus

Mokyklų naujienos
2014 m. balandžio 18 d.

Viena diena kitaip

Mokyklų naujienos
2014 m. balandžio 18 d.
Gimnazistai į mokyklą atsinešė savo mėgstamiausius vaikystės žaislus, žaidimus, puošėsi kaspinais, ryškiaspalviais drabužiais. Surengta linksma fotosesija. Per pertraukas mokiniai žaidė judrius žaidimus, dainavo karaokę, mokėsi šokti.
„Diena kitaip“ – netradicinės veiklos, iniciatyvumo ir išradingumo diena, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į neformaliojo ugdymo vertę. Šios iniciatyvos organizatoriai – Lietuvos neformaliojo švietimo asociacija.
Gimnazijos inf.

Kirmėlytė

Mokyklų naujienos
2014 m. balandžio 18 d.

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Pas­ku­ti­nia­me, dve­je­tų, su­si­ti­ki­me 18-me­tės lie­tu­vės Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė ir Ag­nė Če­pe­ly­tė 6:0, 6:2 nu­ga­lė­jo 16...

Keturi kampai

Šiaulietis Antanas Gedvilas, tarp velykinių dekoracijų pasigedęs dvasingesnių dalykų, sukūrė sakralinį darbą „Via Dolorosa“ – išvertus iš lotynų kalbos...

Atolankos

Naisiuose (Šiaulių rajonas) Baltų dievų muziejus atidarytas lankytojams 2012 metų vasarą. Nors čia ir žiemą netrūksta lankytojų, atvykstančių autobusais...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kel­miš­kis Ma­rius Ba­jo­rū­nas kiau­ši­nius mar­gi­na grąž­tu su odon­to­lo­gi­niais ant­ga­liais: gra­vi­ruo­ja nuo pa­sa­kų...

Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ug­nė Vai­nei­kie­nė sa­vo auk­lė­ti­nius mo­ko...

„Iš­gir­dę gau­džiant Ve­ly­kų var­pams už­mirš­kit že­miš­kus var­gus, at­va­žiuo­kit pa­links­min­ti mūs“, – taip lin­ki­ma vie­na­me iš...

Radviliškio rajone, Baisogaloje, veikiančio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Gyvulininkystės instituto teritorijoje...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Šiaulių miesto savivaldybėje sklando idėja atkurti uždarą centrinę miesto aikštę. Bet uždarius dviejų gatvių atkarpas, neliktų privažiavimo prie...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai