(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-09-01

2014-08-30

2014-08-29

Konkursai

Au­re­li­ja MEŠ­KAUS­KIE­NĖ, Še­du­vos gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja
Gamink ir balsuok
Au­re­li­ja MEŠ­KAUS­KIE­NĖ, Še­du­vos gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Rusijos embargas negarantuoja mažesnių kainų (1)

2014 m. rugsėjo 2 d.
„Pir­kė­jas ma­žes­nių mais­to pro­duk­tų ar dar­žo­vių kai­nų ne­su­lauks“, – sa­kė Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas. Dėl Ru­si­jos pa­skelb­to em­bar­go, ūki­nin­kams siū­lo­ma vi­są der­lių, ku­rį jie iš­vež­da­vo, nai­kin­ti, kad gau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kas. Prog­nuo­zuo­ja­ma, kad ga­li bū­ti su­nai­kin­tos ne tik dar­žo­vės, bet ir ke­lios že­mės ūkio ša­kos.„Grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos ge­ro­kai su­ma­žin­tos, bet ar pi­go duo­na? Ne. Tas pa­ts bus ir su pie­no pro­duk­tais bei dar­žo­vė­mis. Ūki­nin­kams bręs­ta di­džiu­lė...

Dienos žiniosDaugiau

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Jekaterinburge sulaikytas žudikas iš Lietuvos Romas Zamolskis. Jo buvo ieškoma dešimt metų. R...

Premjeras Algirdas Butkevičius subarė pieno perdirbėjus, kurie vos Rusijai įvedus sankcijas sumažino supirkimo kainas pieno...

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Tuo neabejoja klaipėdietis verslininkas Mindaugas Karalius, kartu su bendraminčiais finansavęs vardyno „Rinkis vardą lietuvišką“...

Rita ŽADEIKYTĖ

Antrajame „Padubysio kronikų“ numeryje, skirtingai nuo pirmojo, kuris buvo orientuotas grynai į...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pakalbėkime apie šiukšles. Ne tas, kurias nuobodžiai dėliojate iš vieno konteinerio į kitą, svarstydami: margarino plastiko dėžutė turėtų...


Šeštadienį vyks specialus ES Vadovų Tarybos posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl kandidatūrų į svarbiausius ir įtakingiausius ES...

Ko norėti iš tikrojo Putino, kai savų putinų – nors vežimu vežk. Jų nematai tik tada, kai nieko nedarai. Bet vos tik pirštą krust – būtinai...

Rūta VAINIENĖ
Paprastai krizės būna netikėtos. Netikėtai Lietuvoje sugriuvo bankai, ištiko Rusijos ir pastaroji pasaulinė finansų krizės...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Baravykų džiaugsmas

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 2 d.
Per pusę dienos jis su žentu Šiaulių rajono Pakapės gyvenvietės miškuose prisirinko 260 baravykų. „Paprastesnių“ grybukų net ir neskaičiavo.
„Labai norėtumėme savo šeimos džiaugsmu pasidalyti ir su kitais grybautojais, be abejo, pasidžiaugsime ir kitų laimikiu“, – rašo ponia Svetlana.


Kelmiškis pririnko 300 baravykų

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 2 d.
Na­miš­kiai sun­kiai pa­ti­kė­jo, kad vai­ki­nas per va­lan­dą ga­lė­jo pri­rink­ti tiek gry­bų. Ta­čiau džiau­gė­si miš­ko do­va­no­mis ir su­sū­dė juos žie­mai.
Gry­bau­ti vai­ki­nas va­žiuo­ja dvi­ra­čiu. Nuo na­mų iki miš­ko – apie 5 ki­lo­met­rai.
Nors miš­ke la­bai daug gry­bau­to­jų, bet vi­siems už­ten­ka gry­bų. Al­gir­das gry­ba­vo ke­le­tą die­nų iš ei­lės ir vis par­temp­da­vo po ke­lis krep­šius ba­ra­vy­kų ir rau­do­ni­kių.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Premjeras sveikino Sporto mokyklos atidarymą

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 2 d.
Šiau­liai nau­jus moks­lo me­tus pra­de­da su Spor­to vi­du­ri­ne mo­kyk­la. Pas­vei­kin­ti bend­ruo­me­nės va­kar at­vy­ko Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. „Am­bi­cin­gas tiks­las pa­siek­tas ko­man­di­niu dar­bu“, – pa­brė­žė A. But­ke­vi­čius per mo­kyk­los ati­da­ry­mą. Nus­kam­bė­jo siū­ly­mas pa­ties Prem­je­ro pa­stan­gas įver­tin­ti – su­teik­ti mo­kyk­lai jo var­dą.
Mo­kyk­los ati­da­ry­mo šven­tė­je su­lauk­ta ne tik Prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus. Svei­ki­no mo­kyk­los bend­ruo­me­nę Lie­tu­vos...

Šiauliuose klijuojamas unikalus centų kambarys

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 2 d.
"Šiau­lių nak­ty­se-2014" pra­dė­tas konst­ruo­ti uni­ka­lus kam­ba­rys, ku­rio sie­nos, lu­bos ir bal­dai bus ap­kli­juo­ti lie­tu­viš­kais cen­tais. Kam­ba­ry­je taip pat ky­bos iš mo­ne­tų pa­ga­min­tas Lie­tu­vos že­mė­la­pis. Taip iki eu­ro įve­di­mo bus įpras­min­tas at­si­svei­ki­ni­mas su li­tu. Pa­sak ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, kam­ba­rio iš mo­ne­tų ana­lo­gų pa­sau­ly­je nė­ra, jis ga­li pa­kliū­ti į re­kor­dų kny­gą.Be dvie­jų mi­nu­čių vi­dur­nak­tis, ta­čiau pa­la­pi­nė­je, kur ant fa­ne­ros plokš­čių it mo­zai­ka kli­juo­ja­mi cen­tai, pil­na...

Oro erdvę saugo portugalai ir kanadiečiai

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 2 d.
Va­kar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se pir­mą kar­tą per de­šimt­me­tį sim­bo­li­nį Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės rak­tą lai­kė ke­tu­rių ša­lių va­dai. Nuo šian­dien Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je pa­tru­liuo­ja po­rtu­ga­lai ir jiems tal­ki­nan­tys ka­na­die­čiai, pa­kei­tę len­kus ir juos su­stip­ri­nu­sius bri­tus.Pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja šį kar­tą tru­ko ge­ro­kai il­giau: dau­giau kal­bė­to­jų bei dvi­gu­bai dau­giau ap­do­va­no­tų­jų, nes Lie­tu­vos KOP me­da­liai, pa­dė­kos bu­vo įteik­tos dvie­jų ša­lių...

Šiauliuose – Marko Rotko meno centro parodos

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 2 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­tos dvi Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos me­ni­nin­kų pa­ro­dos iš Daug­pi­lio (Latvija) Mar­ko Rot­ko me­no cent­ro ko­lek­ci­jos. Pi­te­rio Gri­fi­no šil­kog­ra­fi­jos pa­ro­da „Ug­nies su­vie­ny­ti“ ir Dil­vi­no Smi­to teks­ti­lės pa­ro­da „Lan­gai“ pra­dė­tas nau­ja­sis ga­le­ri­jos se­zo­nas.Su lat­vių mo­der­naus me­no kla­si­ko M. Rot­ko me­no cent­ru Šiau­lių uni­ver­si­te­tas bend­ra­dar­biau­ja nuo pat cent­ro ati­da­ry­mo pra­džios, kei­čia­si me­ni­nin­kų...

Rugsėjo 1-osios šventė nuskambėjo parke

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 2 d.
Dai­no­mis ir mu­zi­ka­vi­mu juos džiu­gi­no ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“, „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos ir Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos dai­ni­nin­kai, Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos ro­ko gru­pė „Ekst­ra“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros stu­den­tai, gro­jo 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų an­samb­lis „Rit­mas ki­taip“.
Neap­len­kė šven­tės mies­te vie­šė­jęs Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.
Jis va­kar dar su­si­ti­ko ir su Šiau­lių...

Šiauliečio dailininko žvėrelių piešiniai sužavėjo prancūzus

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 2 d.
Dai­li­nin­kas ir ra­šy­to­jas, „Šiau­lių kraš­to“ di­zai­ne­ris Dai­nius Šu­kys iliust­ra­vo pran­cū­ziš­ką pa­sa­kų kny­ge­lę apie el­niu­ką. Ši kny­ga par­da­vi­nė­ja­ma tik Pran­cū­zi­jo­je. Tai bu­vo sa­vo­tiš­ka re­pe­ti­ci­ja prieš ant­rą­ją jo pa­ties pa­sa­kų kny­gą „Ežys, ku­ris my­lė­jo slap­ta“, apie nuo­šir­džią ežio mei­lę kar­vei.Kny­gos idė­jos au­to­rė iš Pran­cū­zi­jos D. Šu­kį su­ra­do pa­ste­bė­ju­si jo „Fa­ce­book“ pus­la­pį, ku­ria­me dai­li­nin­kas tal­pi­na sa­vo pie­ši­nius.
Mo­te­ris glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su ja­ku­tais, jos vy­ras...

Septynmetis šachmatininkas dalyvauja Europos čempionate

Sportas
2014 m. rugsėjo 2 d.
Sep­ty­ne­rių me­tų šiau­lie­tis Ma­tas Po­vi­lai­tis da­ly­vau­ja Eu­ro­pos ša­lių vai­kų šach­ma­tų čem­pio­na­te Če­ki­jo­je. Kvie­ti­mą da­ly­vau­ti var­žy­bo­se nuo tre­jų me­tų šach­ma­tais žai­džian­tis Ma­tas ga­vo lai­mė­jęs ant­rą­ją vie­tą Drus­ki­nin­kuo­se vy­ku­sio­se vai­kų šach­ma­tų var­žy­bo­se. Į Če­ki­ją Ma­tą iš­ly­dė­jo šach­ma­tais jį žais­ti iš­mo­kęs Kel­mė­je gy­ve­nan­tis se­ne­lis, Dar­bo bir­žos va­do­vas Sta­sys Po­vi­lai­tis ir tre­ne­ris.Rugp­jū­čio 25 -ąją iš­vy­kę į var­žy­bas sep­ty­ni jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos grįš tik rug­sė­jo...

Regbio-7 čempionu tapo „BaltRex-Šiauliai“

Sportas
2014 m. rugsėjo 2 d.
Sek­ma­die­nį Vil­niu­je vy­ko tre­čia­sis Lie­tu­vos pa­što reg­bio-7 čem­pio­na­to tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo pen­kios pa­jė­giau­sios ša­lies ko­man­dos.Į tur­ny­ro fi­na­lą pa­te­ko dvi Šiau­lių eki­pos – „Balt­Rex-Šiau­liai“ ir nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą gy­nęs „Vai­ro-Kal­vio“ klu­bas.
Fi­na­le „Balt­Rex-Šiau­liai“ pir­mie­ji pra­lau­žė var­žo­vų gy­ny­bą ir, su­ren­gę dvi sėk­min­gas ata­kas, iš­si­ver­žė į prie­kį 14:0. Pa­ty­rę „Vai­ro-Kal­vio“ žai­dė­jai su­švel­ni­no at­si­li­ki­mą iki 12:14, ta­čiau su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je...

Rugsėjis vėl sukvietė į klases

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Va­kar nu­skam­bė­jęs Rug­sė­jo 1-osios var­pe­lis ra­jo­ne į mo­kyk­las su­kvie­tė kiek dau­giau nei 5100 mo­ki­nių – per 50 ma­žiau nei per­nai. Pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną vi­so­se mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lo­se vy­ko šven­tės.Rug­sė­jo pir­mo­sios ry­tą moks­lei­viai, pe­da­go­gai, tė­vai rin­ko­si į pa­ra­pi­jos baž­ny­čią. Prie­ki­niuo­se suo­luo­se su­sė­do šie­me­ti­niai pir­mo­kė­liai, už jų – mo­kyk­las bai­gian­tys de­šim­to­kai ir dvy­lik­to­kai. Šven­tas Mi­šias au­ko­jo Rad­vi­liš­kio de­ka­nas, mon­sin­jo­ras Gin­tas Sa­ka­vi­čius...

Prieš rugsėjį – žaidimų popietė

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Lio­nė Ado­mai­tie­nė vai­kus ir suau­gu­siuo­sius prieš rug­sė­jo pir­mą­ją pa­kvie­tė į žai­di­mų po­pie­tę.Ren­gi­ny­je bib­lio­te­ki­nin­kė L. Ado­mai­tie­nė pir­miau­sia trum­pai pri­si­mi­nė pa­va­sa­rį vy­ku­sį ren­gi­nių cik­lo „Taip va­ka­ro­jo mū­sų se­no­liai“ pir­mą­ją da­lį, ku­ri bu­vo skir­ta lie­tu­viš­koms gies­mėms, pa­pa­sa­ko­jo apie žie­mą pla­nuo­ja­mą or­ga­ni­zuo­ti tra­di­ci­jų va­ka­rą.
Bib­lio­te­ki­nin­kė pa­pa­sa­ko­jo apie liau­dies žai­di­mus, jų...

Pakruojis su vasara atsisveikino blaiviai

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jy­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė mies­to šven­tė. Šie­met pa­va­din­to­ji „Pak­ruo­jo mo­zai­ka“ bu­vo vie­nuo­lik­to­ji ir pir­mo­ji be al­ko­ho­lio. Cent­ri­nė aikš­tė, ku­rio­je pa­pras­tai įsi­kur­da­vo alaus par­da­vė­jai, šie­met bu­vo skir­ta vai­kų at­rak­ci­joms ir at­li­kė­jams.Šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ren­gi­niai pra­si­dė­jo penk­ta­die­nį ra­jo­no 2014--2020 me­tų stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no pri­sta­ty­mu pla­čia­jai vi­suo­me­nei, Ne­dos Ma­lūna­vi­čiū­tės ir Ole­go Dit­kovs­kio kon­cer­tu.
O...

Padirbėjome ir koncertavome Prancūzijoje

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Mus ap­gy­ven­di­no pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je.
Prieš čia or­ga­ni­zuo­ja­mą tarp­tau­ti­nį folk­lo­ro fes­ti­va­lį ruo­šė­me pa­tal­pas į jį at­vyks­tan­tiems įvai­rių ša­lių ko­lek­ty­vams. Ne­šio­jo­me lo­vas ir jas klo­jo­me.
Fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ko­lek­ty­vai iš Mek­si­kos, Ar­gen­ti­nos, Ru­si­jos (Kam­čiat­kos), Če­ki­jos, Ke­ni­jos, Bur­ki­na Fa­so, Mol­da­vi­jos, Pran­cū­zi­jos ir mes – iš Lie­tu­vos.
Mums te­ko ne tik at­lik­ti tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­ci­nius dar­bus, bet ir...

Į 50-metį suskrido lėktuvais

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Šeš­ta­die­nį Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke esan­čia­me ae­rod­ro­me bu­vo nu­tū­pę dau­giau kaip dvi de­šim­tys lėk­tu­vų. La­kū­nai su šei­mo­mis ir bend­ra­min­čiais su­skri­do į Ak­me­nės ae­rok­lu­bo 50-me­čio šven­tę.Avia­ci­nę tech­ni­ką, iš­ri­kiuo­tą spe­cia­lio­je aikš­te­lė­je, ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti vi­si be­si­do­min­tys. Tuo pat me­tu lėk­tu­vai, sklan­dy­tu­vai po vie­ną ki­lo į orą, ir la­kū­nai de­monst­ra­vo įvai­rius triu­kus.
Pa­ro­do­mų­jų skry­džių pro­gra­mą, kaus­čiu­sią žiū­ro­vų dė­me­sį dvi va­lan­das, pra­dė­jo pa­ra­šiu­ti­nin­kai Lai­mo­nas Ta­mo­šai­tis...

Kalnelyje susibėgo seniūnijos bendruomenės

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Jau šeš­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ta Jo­niš­kio se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nių šven­tė nuai­dė­jo Kal­ne­lio kai­me. Kas­met ji vyks­ta vis ki­to­je bend­ruo­me­nė­je, ki­tą­met per­si­kels į Mi­ko­lai­čiū­nus.
Nuo anks­ty­vo ry­to ša­lia Si­dab­rės pi­lia­kal­nio prie tven­ki­nio rin­ko­si žve­jai. Di­džiau­sią žu­vį su­ga­vo Vai­do­tas Rim­ke­vi­čius, dau­giau­sia žu­vų – 33 – Man­tas Stil­bis. Pui­kiai se­kė­si ir jau­ni­mo at­sto­vei Vik­to­ri­jai Stil­by­tei, ku­rios lai­mi­kis – 21 žu­vis.
Vė­liau po ren­gi­nio ati­da­ry­mo par­ke...

Skambutis sukvietė mažiau mokinių

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Šie­met rug­sė­jo pir­mą­ją į Kel­mės ra­jo­no mo­kyk­las atė­jo maž­daug pu­sant­ro šim­to mo­ki­nių ma­žiau ne­gu praė­ju­siais me­tais.Iš pat ry­to prie Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skam­bant mu­zi­kai įvy­ko mo­kyk­li­nio au­to­bu­siu­ko įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. Šie­met nau­jas au­to­bu­sas te­ko Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai, sie­kian­čiai gim­na­zi­jos sta­tu­so.
De­šim­tą ry­to mies­to mo­kyk­lo­se pra­si­dė­jo moks­lo me­tų pra­džios iš­kil­mės.
Di­džiau­sio­ji ra­jo­no ug­dy­mo įstai­ga, dar apie pu­sę tūks­tan­čio...

Joniškio išrinktieji pamalonino privačią kliniką

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 2 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba, svars­ty­da­ma biu­dže­to pa­kei­ti­mus, 32 tūks­tan­čius li­tų sky­rė pri­va­čiai kli­ni­kai UAB „Sau­le­nė“, su­si­ju­siai su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riu Gin­ta­ru Da­ma­la­ku. Lė­šos skir­tos lif­to kli­ni­ko­je įren­gi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. Ža­ga­rės am­bu­la­to­ri­jo­je, tie­sio­giai pri­klau­san­čio­je Sa­vi­val­dy­bei, kel­tu­vas šie­met ir­gi at­si­ras, ta­čiau jo pra­šy­ti te­ko net ke­le­rius me­tus, skun­das bu­vo pa­sie­kęs ir Sei­mo kont­ro­lie­riaus tar­ny­bą.
Jo­niš­kio...

Pusryčiai – dienos energijos užtaisas

Sveikata
2014 m. rugsėjo 2 d.
Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, pus­ry­čiai – bū­ti­ni, jie tu­ri bū­ti so­tes­ni už va­ka­rie­nę, o pa­val­gius tin­ka­mo mais­to, ener­gi­jos tu­ri pa­kak­ti di­džia­jai die­nos da­liai, to­dėl at­si­sa­ky­ti ry­ti­nio mais­to to­ly­gu – skriaus­ti sa­ve.„Pus­ry­čiau­jan­tys vai­kai ge­riau ir spar­čiau mo­ko­si, ne taip grei­tai pa­vargs­ta, ge­riau kon­cent­ruo­ja dė­me­sį, iš­lai­ko ge­res­nę trum­pa­lai­kę ir il­ga­lai­kę at­min­tį“, – sa­kė Dia­na Ged­mi­nie­nė, Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro...

Paslaptingi Ebolos viruso keliai

Sveikata
2014 m. rugsėjo 2 d.
Vis gar­siau apie Ebo­los vi­ru­są pra­by­lan­tys me­di­kai dar ne­ži­no, kaip grei­tai vi­ru­sas ims ke­liau­ti po Eu­ro­pą, ta­čiau ti­ki­na, kad šio vi­ru­so pla­tin­to­jais ga­li tap­ti ke­liau­to­jai. Apie Ebo­los vi­ru­są pa­sa­ko­ja Ri­ta ŠVAM­BA­RIE­NĖ, Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja.– Iš Af­ri­kos ša­lių atei­nan­tys duo­me­nys apie plin­tan­tį Ebo­los vi­ru­są vis daž­nes­ni. Ka­da at­si­ra­do šis vi­ru­sas?– Ebo­los - he­mo­ra­gi­nės...

Rudens startas: saulė ir maloni šiluma

Paskutinis
2014 m. rugsėjo 2 d.
Šian­dien dan­gus bus švie­sus, pūs vė­so­kas šiau­rės ry­tų vė­jas. Vil­niu­je, nak­tį ir ry­te, ter­mo­met­rai fik­suos 8–11 laips­nių ši­lu­mos. Įdie­no­jus sau­lę pro­tar­piais vis pri­dengs de­be­sys, bus apie 17 laips­nių ši­lu­mos. Kau­ne pir­mo­ji pa­ros pu­sė nu­ma­to­ma gied­ra, vy­raus 9–11 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra. Die­ną ga­li­mas de­be­suo­tu­mas, ta­čiau ne­lis. Oras su­šils iki 19 laips­nių. Šiau­liuo­se vi­są pa­rą bus ga­li­ma mė­gau­tis dan­gaus žyd­ry­ne. Nak­ties ir ry­to me­tu ter­mo­met­rai fik­suos 8–11, die­ną 18 laips­nių...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Sep­ty­ne­rių me­tų šiau­lie­tis Ma­tas Po­vi­lai­tis da­ly­vau­ja Eu­ro­pos ša­lių vai­kų šach­ma­tų čem­pio­na­te Če­ki­jo­je. Kvie­ti­mą...

Keturi kampai

Aštuonias dienas Pakiršinyje (Radviliškio r.) trukęs respublikinis medžio drožėjų pleneras „Devyni amatai, dešimtas badas“ pasiekė finišą...

Centas prie cento

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jei keturkojui Šiaulių apskrities policijos pagalbininkui belgų aviganiui Natui būtų kur prikabinti medalį už pagalbą policijai...

Nuvažiuota beveik 4000 kilometrų. Aplankytos sostinės Berlynas ir Viena. Skrieta svaiginančiai banguotais ir siaurais Austrijos...

Neseniai 17-ąjį gimtadienį šventęs Bernardas Garbačauskas laimingas – rudenį pradės mokslus Hamburgo muzikos ir teatro universitete...

65 metai kartu. Tokią geležinių vestuvių sukaktį jau perkopė Stefanija ir Kazimieras Šalčiai iš Vaiguvos (Kelmės rajonas).Vaiguviškiai sakė nė...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...