(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Gamink ir Balsuok
Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Vergais paverčia ir nelegalus darbas (2)

2014 m. gruodžio 19 d.
Ak­me­niš­kis Al­gir­das pas sa­vo nau­ją­jį darb­da­vį, Ra­sei­nių ra­jo­no ūki­nin­ką, iš­tvė­rė tik pus­šeš­tos die­nos – ne­pa­kė­lė ne­si­bai­gian­čio už­gau­lio­ji­mo. Už­dar­bio ne­ga­vo anei li­to. Išei­nant ūki­nin­kas de­monst­ra­ty­viai iš­kra­tė as­me­ni­nius daik­tus – kad sam­di­nys ne­bū­tų ko ne­pa­si­sa­vi­nęs.Dar­bo ko­dek­so ži­no­vai sa­ko, kad pa­na­šių is­to­ri­jų – ap­stu. Ir pa­gal­ba esą įma­no­ma.48 me­tų Ak­me­nės gy­ven­to­jas, kva­li­fi­kuo­tas trak­to­ri­nin­kas, ta­čiau tu­rin­tis ne­ga­lią, for­ma­liai lei­džian­čią dirb­ti tik tris...

Grei­to­ji pa­gal­ba nenori į 112 (13)

2014 m. gruodžio 18 d.
Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nę ke­ti­na­ma pri­jung­ti prie Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro 112 sis­te­mos. Ta­da tek­tų keis­ti mo­der­nią ir bran­gią įran­gą į ki­tą, ku­ri, dar­buo­to­jų žo­džiais, ne­vei­kia ato­kiau­siuo­se kam­pe­liuo­se. Dis­pe­če­rių funk­ci­jas pe­rim­tų vi­sai ne tos kva­li­fik­aci­jos 112 dis­pe­če­riai. „Ne­su­tin­ka­me su šio­mis per­mai­no­mis“, – sa­ko Eu­ge­ni­ja Ku­kai­tie­nė, Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.Dvi­de­šimt tre­jus me­tus Šiau­lių...

Dienos žiniosDaugiau

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Li­to pa­ti­ki­mu­mo įsta­ty­mą, ku­riuo li­tas yra fik­suo­tu kur­su su­sie­tas su eu­ru...Žmogelis buvo taupus. Ir taupyti iš ko turėjo. Turėjo ir kam. Į panas ėjo trys dukros. Reikės visoms pasogos, buto, gal...

R. Pakso byla - teisė ar politinės intrigos?Pradėsiu nuo pareiškimo – iki šiol niekada nesu balsavęs už Rolandą Paksą bei jo partiją. Taigi...

Kalbančios galvos iš televizijos postringauja apie augantį BVP (bendrąjį vidaus produktą), atsigaunančią ekonomiką, kartais...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Teatro fasadas keičiamas „euroremontu“

Pirmas puslapis
2014 m. gruodžio 19 d.
Kei­čia­mas Šiau­lių vals­ty­bi­nis dra­mos teat­ro fa­sa­das. Tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­ros ko­ri­fė­jų au­to­ri­nis dar­bas nyks­ta: at­si­ra­do me­ta­li­nės konst­ruk­ci­jos, plas­ti­ki­nės du­rys – vie­toj ąžuo­li­nių. Gar­būs iš Šiau­lių ki­lę žmo­nės krei­pė­si į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, ta­čiau „eu­ro­re­mon­to“, ku­rį pro­jek­to au­to­rius va­di­na mo­der­ni­za­ci­ja, stab­dy­ti nie­kas ne­si­ruo­šia.Prieš ke­lias die­nas bend­ri­ja „Šiau­lie­čių klu­bas“, vie­ni­jan­ti bu­vu­sius šiau­lie­čius, laiš­ku krei­pė­si į kul­tū­ros mi­nist­rą Ša­rū­ną Bi­ru­tį, Kul­tū­ros...

Suaugusieji išgirdo vaikų svajones

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 19 d.
Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­re su­si­rin­ku­sius mies­to šei­mų, gy­ve­nan­čių su­dė­tin­go­mis so­cia­li­nė­mis są­ly­go­mis, vai­kus ap­lan­kė Ka­lė­dų se­ne­lis. Jis vai­kams do­va­nų at­ne­šė tai, apie ką jie sva­jo­jo.
Už sta­lo su­sė­du­siems vai­kams pro­gra­mė­lę pa­ro­dė, su jais žai­dė vai­kų ir jau­ni­mo teat­ras „Ika­ras“. Vie­nas iš jo ak­to­riu­kų bu­vo ir Ka­lė­dų Se­ne­lis, kiek­vie­nam vai­kui įtei­kęs do­va­nė­les.
Vai­kai, grįž­da­mi į sa­vo vie­tą ne­ši­ni do­va­no­mis, ne­slė­pė džiaugs­mo. Jie jau ži­no­jo, kad ne­ša­si tai, apie ką se­niai sva­jo­jo...

Išdalintos Šiaulių universiteto Metų nominacijos

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 19 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to šven­ti­nį va­ka­rą tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti me­tų ge­riau­sie­ji. Kas­met me­tams bai­gian­tis pa­dė­ko­ja­ma Šiau­lių uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­riams, ak­ty­viai ir sėk­min­gai gar­si­nu­siems Šiau­lių uni­ver­si­te­to var­dą.

Me­tų dės­ty­to­jas – Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to Fi­lo­so­fi­jos ir ant­ro­po­lo­gi­jos ka­ted­ros dės­ty­to­jas sa­va­no­ris, Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Do­na­tas Mor­kū­nas. Jau penk­tus me­tus Šiau­lių uni­ver­si­te­te sa­va­no­riš­kai dir­ban­tis...

Šiaulių gatvėmis riedės iš latvių pirkti autobusai

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 19 d.
Dar prieš Ka­lė­das de­vy­ni de­vy­ne­rių me­tų se­nu­mo „Mer­ce­des“ mar­kės au­to­bu­sai iš­rie­dės į Šiau­lių gat­ves. Juo­se yra 36 sė­di­mos vie­tos, su sto­vi­mo­mis – 100 vie­tų. Au­to­bu­sai va­ro­mi dy­ze­li­nu.
Už au­to­bu­sus Jel­ga­vos au­to­bu­sų par­kui pla­nuo­ja­ma iš­si­mo­kė­ti per dve­jus me­tus. Tam Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to tu­rės nu­ma­ty­ti 1,5 mi­li­jo­no li­tų.
Vie­nas au­to­bu­sas kai­na­vo 50 tūks­tan­čių eu­rų (172,5 tūks­tan­čio li­tų). Lai­ko­ma, kad tai pi­gus pir­ki­nys. Me­tų pra­džio­je UAB „Bus­tu­ras“...

Šiauliuose uždegta žydų Menora

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 19 d.
Cha­nu­kos šven­tė iš­reiš­kia uni­ver­sa­lią idė­ją, kad gė­ris nu­ga­lės blo­gį, lais­vė – prie­var­tą, o švie­sa – tam­są. Vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks­tan­čios Di­džio­sios Me­no­ros už­de­gi­mo ce­re­mo­ni­jos pri­si­de­da prie tūks­tan­čių pa­na­šių ce­re­mo­ni­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je.
Cha­nu­kai jau dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai me­tų. Ja mi­ni­ma žy­dų per­ga­lė prieš grai­kų ir si­rų už­ka­riau­to­jus ir Je­ru­za­lės šven­tyk­los iš­lais­vi­ni­mas. Cha­nu­kos da­ta nu­sta­to­ma pa­gal Mė­nu­lio ka­len­do­rių.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Teismo proceso dalyviams talkins savanoriai

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 19 d.
Su­tar­tis su­da­ry­ta sie­kiant plė­to­ti teis­mo ir ko­le­gi­jos ry­šius, ska­tin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą pro­fe­si­nės pra­kti­kos, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo sri­ty­se, už­tik­rin­ti ko­le­gi­jos dės­ty­to­jų ir stu­den­tų ga­li­my­bes at­lik­ti moks­li­nius ir pra­kti­nius ty­ri­mus teis­mų veik­los sri­ty­je.
„Stu­den­tai nuo šiol teis­me at­liks sa­va­no­rių mi­si­ją, – tei­gia teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kur­se­vi­čius. – Tai dar vie­nas ryž­tin­gas teis­mo žings­nis ar­čiau Lie­tu­vos pi­lie­čio, žmo­gaus, ku­rį...

Mažieji eismo dalyviai moka gatvėje elgtis saugiai

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 19 d.
477 Šiau­lių pir­mo­kams įteik­ti „Ža­lio­sios gat­vės“ pa­žy­mė­ji­mai.Šiau­lių moks­lei­vių na­mų vai­kų klu­bo „Ki­birkš­tis“ sau­gaus eis­mo ka­bi­ne­te nuo rug­sė­jo mė­ne­sio vy­ko sau­gaus eis­mo mo­ky­mo ak­ci­ja „Sau­giai į mo­kyk­lą, sau­giai į na­mus“. Ak­ci­ja skir­ta ma­žie­siems eis­mo da­ly­viams – pir­mo­kė­liams. Vai­kai bu­vo mo­ko­mi, kaip sau­giai pe­rei­ti gat­vę, kaip elg­tis prie gat­vės, ko­kį pa­si­rink­ti sau­giau­sią marš­ru­tą į mo­kyk­lą ir iš jos, ko­dėl bū­ti­na ne­šio­ti at­švai­tą ir kaip jį tai­syk­lin­gai pri­si­seg­ti.
Pa­mo­kas...

Pasveikinti sportininkai

Sportas
2014 m. gruodžio 19 d.
Pa­dė­kos įteik­tos trims ka­ra­tė spor­ti­nin­kams (10–11 me­tų) ir jų tre­ne­riams, da­ly­va­vu­siems 7 KO­HAI SKU­DUN pa­sau­lio tau­rės var­žy­bo­se. Dei­man­tas Jur­gu­ta­vi­čius ta­po ka­ta 4 kiu rung­ties nu­ga­lė­to­ju, Ka­mi­lė Ščiu­kai­tė – sam­bon ku­mi­tė rung­ties tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja. Var­žy­boms spor­ti­nin­kus ren­gė tre­ne­ris Egi­di­jus Dak­nys. Tre­ne­rio Ze­no­no Bud­rai­čio auk­lė­ti­nis Ro­kas Ba­ne­vi­čius ka­ta 7 kiu rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą.
Iš tri­jų im­ty­ni­nin­kų į pa­ger­bi­mo šven­tę at­vy­ko dvi...

Šeši medaliai Aukštaitijos kovose

Sportas
2014 m. gruodžio 19 d.
Gruo­džio 13 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­nin­inkai Pa­ne­vė­žy­je su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re „Aukš­tai­ti­ja 2014“ iš­ko­vo­jo še­šis me­da­lius.Vi­si var­žy­bo­se da­ly­va­vę jo­niš­kie­čio tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai ėmė­si ge­rai ir iš­ko­vo­jo me­da­lius. Tarp jau­nu­čių (gi­mu­sių 2000–2001 me­tais) pir­mą vie­tą lai­mė­jo Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 60 ki­log­ra­mų), ant­rą­ją – Pau­lius Po­ne­lis, tre­čią­ją – Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (abu –...

Už parduotus žiedus – parama beglobiams gyvūnams

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Ju­ve­ly­ri­ką Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fi­lia­le stu­di­juo­jan­čiai klo­vai­nie­tei As­tai Šom­kai­tei šie­me­ti­nia­me „Jau­nų­jų žvaigž­du­čių“ ap­do­va­no­ji­mų va­ka­re įteik­ta no­mi­na­ci­ja „Me­tų ini­cia­ty­va“. Pir­mą kar­tą per aš­tuo­ne­rius ren­gi­nio me­tus no­mi­na­ci­ja skir­ta už pa­gal­bą be­glo­biams gy­vū­nams.Bū­si­mo­ji ju­ve­ly­rė As­ta ru­de­nį in­ter­ne­te pa­skel­bė lab­da­ros ak­ci­ją – ji ga­mins žie­dus, už ku­riuos gau­ti pi­ni­gai bus skir­ti be­glo­bių gy­vū­nų mais­tui.
„In­for­ma­ci­ją pla­ti­nau tik...

Šventinės dovanos – eglių šakos, kankorėžiai, angeliukai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Pak­ruo­jo miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai tra­di­ciš­kai do­va­no­jo gy­ven­to­jams eg­lių ša­kas.Pak­ruo­jo Vie­ny­bės aikš­tė­je ne­to­li šven­ti­nės eg­lės su­sto­ju­sį miš­ki­nin­kų trak­to­rių ne­tru­ko ap­sup­ti žmo­nės. Jau­ni­mas ir sen­jo­rai rin­ko­si šven­tėms di­des­nes ar ma­žes­nes miš­ku kve­pian­čias ša­kas.
No­rin­tiems jų, miš­ki­nin­kai čia pat ša­kas ap­kar­py­da­vo iki no­ri­mo dy­džio, įteik­da­vo pa­pil­do­mą do­va­ną – dai­liai įriš­tą išai­žy­tą eg­lės kan­ko­rė­žį. Nu­ta­ru­sie­ji šiuos kan­ko­rė­žius pa­vers­ti šven­ti­nė­mis...

Ugnis niokojo namus

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Gruo­dį gy­ve­na­muo­se na­muo­se ki­lo jau trys gais­rai.Nak­tį į praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ug­nis gra­si­no Ro­za­li­me esan­čiam me­di­niam na­mui. Ke­tu­riems sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čia­me pa­sta­te gais­ras įsi­plies­kė vir­tu­vė­je: už­si­de­gė sku­du­rai, ku­rie bu­vo pa­ka­bin­ti virš kros­nies ir ant jos nu­kri­to. Na­muo­se bu­vęs dvi­de­šimt aš­tuo­ne­rių vy­ras, juos ge­sin­da­mas iki at­vyks­tant gais­ri­nin­kams, ap­de­gė ran­ką, ko­ją ir vei­dą. Ro­za­li­mie­tis iš­vež­tas į Pak­ruo­jo li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių, jam su­teik­ta...

Mamos palikime – vertinga nuotrauka

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ re­dak­ci­ja kvie­tė sa­vo skai­ty­to­jus pri­si­dė­ti prie ži­nių apie Pak­ruo­jo praei­tį, žmo­nes ir jų tar­pu­sa­vio san­ty­kius kau­pi­mo, kad tu­rė­tu­me ga­li­my­bę ži­no­ti sa­vo kraš­to is­to­ri­ją, skir­tin­gų tau­tų žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kius. To­kio kvie­ti­mo pa­ska­tin­tas pa­kruo­jie­tis Eu­ge­ni­jus Mo­tie­jū­nas re­dak­ci­jai per­da­vė sa­vo ma­mos dau­ge­lį me­tų sau­go­tą ver­tin­gą nuo­trau­ką.
Eu­ge­ni­jus Mo­tie­jū­nas nors ir yra dar­bi­nin­kiš­kos pro­fe­si­jos, jo ho­bis – se­nos kny­gos...

Mugėje pristatyti ne tik senieji amatai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jo­je šur­mu­lia­vu­sio­je tra­di­ci­nė­je ka­lė­di­nė­je ama­tų mu­gė­je ne tik bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su se­nai­siais ir šių die­nų ama­tais bei įsi­gy­ti vi­so­kiau­sių gro­žy­bių, bet ir pa­ban­dy­ti pa­čiam ką nors pa­si­da­ry­ti. Šie­me­ti­nė mu­gė vy­ko jau de­šim­tą kar­tą.Mu­gė­je įvai­riau­sius ama­tus pri­sta­tė per dvi­de­šimt meist­rų ir gra­žia­dar­bių ne tik iš Pak­ruo­jo, bet ir Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių mies­tų bei ra­jo­nų. Vie­ni čia de­biu­ta­vo, ki­ti sa­vo su­kur­tas gro­žy­bes ir ama­tus...

Teatro mylėtojams – šventinė improvizacija

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro teat­ro my­lė­to­jų ko­lek­ty­vas, mi­nė­da­mas sa­vo veik­los dvi­de­šimt­me­tį, su­ren­gė sma­gų va­ka­rė­lį. Ši su­kak­tis pa­žy­mė­ta be vie­šų pa­si­ro­dy­mų – pa­si­ren­gi­mas Ka­lė­dų ir nau­ja­me­čiams ren­gi­niams pri­ver­tė lai­ky­tis įpras­tos tai­syk­lės: kai trūks­ta lai­ko gelbs­ti imp­ro­vi­za­ci­ja.
Ju­bi­lie­ji­nės su­kak­ties pro­ga teat­ro my­lė­to­jų ko­lek­ty­vui bu­vo su­reng­tas „svars­ty­mas“ Sa­vi­val­dy­bė­je. Vai­din­to­jai bu­vo pa­sta­ty­ti prieš fak­tą – jiems pa­teik­ti kal­ti­ni­mai pa­gal per 20...

Ar tikrai knygynas reikalingas Pakruojo žmonėms?

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
2011-ųjų pa­bai­go­je, pa­skel­bus apie Pak­ruo­jo kny­gy­no pri­va­ti­za­ci­ją, vie­ti­nė­je spau­do­je pa­si­ro­dė straips­nis „Kny­gy­nas rei­ka­lin­gas žmonėms”. Ra­jo­no gy­ven­to­ja ne­ri­ma­vo, kad pri­va­ti­za­vus kny­gy­ną, pre­ky­ba kny­go­mis ir mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis bus nu­trauk­ta, o moks­lei­viai bei jų tė­ve­liai pa­tirs daug ne­pa­to­gu­mų ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų va­žiuo­jant pre­kin­tis į did­mies­čius.
Spau­do­je, ap­ra­šant kny­gy­no pri­va­ti­za­ci­ją, bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma nuo asi­lo su rau­do­nais...

Vaikus lanko Kalėdų Senelis iš Švedijos

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pas­ta­ro­sios die­nos ra­jo­no vai­kams itin džiu­gios, nes jie su­lau­kė Ka­lė­dų Se­ne­lio iš Šve­di­jos. Do­va­nas ma­žie­siems šis ypa­tin­gas sve­čias da­li­ja jau dvi­de­šimt me­tų iš ei­lės.Tre­čia­die­nį šve­dų Ka­lė­dų Se­ne­lis ap­lan­kė Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kus.
Vai­kai, pa­si­puo­šę šven­ti­niais ar kar­na­va­li­niais dra­bu­žė­liais, sve­čio iš Šiau­rės kar­tu su sa­vo mo­ky­to­jo­mis lau­kia mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je. Čia už­su­ko ir ke­li tė­ve­liai su ma­žais vai­ku­čiais.
Vos tik Ka­lė­dų Se­ne­lis...

Spalvoto meduolio diena

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Jiems pa­dė­jo mo­ky­to­jos Li­ne­ta Šu­kie­nė ir Mar­ty­na Ju­ciu­vie­nė. Mo­ky­to­ja Li­ne­ta ne tik pa­mo­kė, kaip pa­ga­min­ti teš­lą, bet ir kaip pa­da­ry­ti įvai­riau­sių for­mų me­duo­lių. Po ne­di­de­lių ban­dy­mų sta­lą nu­klo­jo įvai­rios žvaigž­du­tės, an­ge­liu­kai, eg­lu­tės, žmo­ge­liu­kai. Ket­vir­to­kai juos gra­ži­no įvai­riau­sių spal­vų da­žais , ku­riuos ir­gi mo­kė­si pa­tys pa­si­da­ry­ti.
Me­duo­lių bu­vo la­bai daug, juos da­žė, spal­vi­no vi­si pra­di­nu­kai. Nus­pal­vi­nę ke­pi­nius, vai­kai vai­ši­no vie­ni ki­tus...

Vakaronė Grikpėdžiuose

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Grik­pė­džių kai­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se vy­ko va­ka­ro­nė, ku­rio­je da­ly­va­vo ir Žei­me­lio bei Mi­ko­liš­kio bend­ruo­me­nių at­sto­vai.Į va­ka­ro­nę žmo­nės rin­ko­si ne tuš­čio­mis, o su lauk­ne­šė­liais. O vai­šių bū­ta įvai­rių: nuo su­muš­ti­nių iki ska­niau­sių py­ra­gų.
Atė­ju­sie­ji ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti rank­dar­bių pa­ro­da, ku­rią su­ren­gė Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­lo na­riai.
Ga­lė­jo­me pa­si­gro­žė­ti D ir M. Ra­da­vi­čių ran­kų dar­bo žva­kė­mis ir mui­lu, o no­rin­tie­ji ga­lė­jo jų įsi­gy­ti...

Nau­jos aikš­te­lės šu­nims im­sis ki­tais me­tais

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pak­ruo­jie­tis Al­gir­das Pet­kus pra­šė re­dak­ci­jos iš­siaiš­kin­ti, ka­da pa­ga­liau bus įgy­ven­din­tas spren­di­mas mies­to Svei­ka­tos par­ke už­draus­ti ve­džio­ti šu­nis.„Svei­ka­tos par­kas – tai žmo­nėms skir­tas par­kas: skulp­tū­ros, suo­le­liai, vai­kų smė­lio dė­žės ir li­py­nės. Bet čia pat prie me­džio ko­ją ke­lia šuo... Jų ve­džio­to­jų su di­des­niais ir ma­žes­niais au­gin­ti­niais su­tin­ku tik­rai daug. Nors jiems yra skir­tas par­ke­lis ki­to­je Kruo­jos gat­vės pu­sė­je. Ži­nau, kad jau prieš kiek lai­ko bu­vo nu­spręs­ta...

Žiemos fotonuotraukų paroda

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ga­tau­čių Mar­cės Ka­ti­liū­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys Lu­kas Svirp­lys vie­tos kai­mo bib­lio­te­ko­je su­ren­gė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą „Žie­mos es­ki­zai“.Fo­tog­ra­fi­jo­se at­sklei­džia­mas žie­mos gro­žis gam­to­je: įbri­dę į snie­go pus­nis me­džiai, snie­ge li­kę obuo­liai ir įvai­rūs ki­ti akį trau­kian­tys gam­tos vaiz­de­liai.
Su­si­rin­ku­sie­siems Lu­kas Svirp­lys pa­pa­sa­ko­jo, kad šį po­mė­gį at­ra­do mo­kyk­lo­je, pra­dė­jęs lan­ky­ti fo­tog­ra­fi­jos bū­re­lį. Ren­gi­ny­je vai­ki­nas...

Lankėsi svečiai iš Italijos

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Ši Ita­li­jos sa­vi­val­dy­bė tu­ri il­ga­lai­kių ry­šių su Vil­niaus Val­do­vų rū­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, nuo­lat da­ly­vau­ja kul­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se, fes­ti­va­liuo­se.
Sve­čiai Kel­mės ra­jo­ne do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis bend­ra­dar­biau­ti kul­tū­ros, tu­riz­mo, švie­ti­mo, vers­lo ir ki­to­se sri­ty­se. De­le­ga­ci­jos na­rius priė­mė ra­jo­no va­do­vai bei Sei­mo na­rė Al­ma Mon­kaus­kai­tė.
Vi­zi­to me­tu sve­čiai lan­kė­si Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­re ir Kra­žių ko­le­gi­jo­je, ku­riuo­se ap­ta­rė ga­li­mą Ita­li­jos...

Kalėdų karavanas atvežė dovanų

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pen­kio­lik­tą kar­tą ša­lies mies­tus ir mies­te­lius lan­kan­tis Ka­lė­dų ka­ra­va­nas tre­čia­die­nį ap­si­lan­kė Rad­vi­liš­ky­je. Ka­ra­va­nas kar­tu su par­tne­riu – Lie­tu­vos tau­ti­niu olim­pi­niu ko­mi­te­tu pen­kioms ra­jo­no mo­kyk­loms at­ve­žė krū­vą spor­ti­nio in­ven­to­riaus.Ka­lė­dų ka­ra­va­no do­va­nų šie­met su­lau­kė Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos bei Še­du­vos gim­na­zi­jos, Si­dab­ra­vo vi­du­ri­nė bei Po­ciū­nė­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­los ir Bai­so­ga­los mo­kyk­la-dar­že­lis. Vi­sos šios švie­ti­mo įstai­gos pro­pa­guo­ja fi­zi­nį...

Klovainiuose skambėjo svajingi romansai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 19 d.
Pirmieji į sceną užkopė Pašvitinio laisvalaikio salės romansų grupės atlikėjai (vad. D. Maižiuvienė). Apie jausmus dainų posmais prabilo neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Šiladis“ (vad. L. Šiaulienė) .
„Kai skamba gitaros, norisi užmiršti viską pasaulyje ir svajoti – svajoti apie meilę, apie gyvenimą, apie džiaugsmą, apie laimę, apie žmones...“ – liejo mintis renginio vedantieji Sonata Danielienė ir Laurynas Kučinskas, o gitaros garsai lydėjo Lygumų kultūros namų Jurgitos ir Ilonos duetą (vad. J. Karoblienė), dainuojantį apie į langą beldžiančią nebylią meilės...

Gyvenimo mokykla, arba gydymas teatru

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Jų pa­var­dė Kur­šė­nuo­se ga­li bū­ti si­no­ni­mu žo­džiui „teat­ras“. Re­ži­sie­riai Leon­ti­na ir Pet­ras Vals­kiai be­veik tris de­šimt­me­čius tę­sia sa­vi­veik­li­nio teat­ro tra­di­ci­ją. Jau­ni­mas me­no spar­nus au­gi­na Šiau­lių ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro Kur­šė­nų vai­kų ir jau­ni­mo teat­re „Ika­ras“, suau­gu­sie­ji – teat­re „Mo­zai­ka“. L. ir P. Vals­kiai ne­mėg­džio­ja pro­fe­sio­na­laus teat­ro. Per tuos me­tus įsi­ti­ki­no: svar­biau­sia – ne aukš­tas me­ni­nis ly­gis. „Aš iš ta­vęs pa­da­ry­siu žmo­gų. Ne ak­to­rių. O žmo­gų“, – pa­ža­da P...

Grįžimas į vaikystės miestą

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Kel­mė­je, Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, ati­da­ry­ta iš Kel­mės ki­lu­sios vil­nie­tės dai­li­nin­kės Li­nos Eit­man­ty­tės – Va­lu­žie­nės dar­bų pa­ro­da, ku­ri veiks vi­są gruo­džio mė­ne­sį. Sa­vo iliust­ra­ci­jų kny­goms pa­ro­dą dai­li­nin­kė ski­ria prieš de­šimt­me­tį Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­siam sa­vo tė­čiui, jos grįž­tan­čios te­be­lau­kian­čiai ma­mai, pir­mie­siems mo­ky­to­jams ir ki­tiems ar­ti­miems žmo­nėms. Kiek­vie­ną su­grį­ži­mą į gim­tą­jį mies­tą Li­na pri­ly­gi­na įsta­biau­siai ke­lio­nei, nes nuo pat stu­di­jų lai­kų šir­dies ker­te­lė­je...

Metai

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Bai­gia­si dvy­lik­tas ka­len­do­ri­nis mė­nuo, per ku­rį Že­mė dar kar­tą ap­si­su­ko ap­link Sau­lę. Mums pa­tin­ka ar ne­la­bai, ta­čiau tu­ri­me pa­klus­ti lai­ko rit­mui, ku­ris re­gu­liuo­ja mū­sų gy­ve­ni­mą, su­tei­kia jam pe­rio­diš­ku­mo ir tvar­kos. Gy­ve­na­me pa­gal Sau­lės ka­len­do­rių, ku­rio pra­džia ga­lė­tu­me lai­ky­ti se­no­vės Egip­to ka­len­do­rių, su­da­ry­tą dar penk­ta­me ar ket­vir­ta­me tūks­tant­me­ty­je prieš Kris­taus gi­mi­mą.
Me­tai pa­gal Sau­lę. Ir Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio „Me­tai“ – taip pat pa­gal...

Pasirodė jubiliejinių metų „Gimtasai kraštas“

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Pri­min­siu, kad met­raš­tis „Gim­ta­sai kraš­tas“, ku­rio idė­ja gi­mė Šiau­liuo­se, bu­vo pir­ma­sis Lie­tu­vo­je iliust­ruo­tas kraš­to­ty­ros žur­na­las, ku­rį lei­do Šiau­lių kraš­to­ty­ros drau­gi­ja. Pir­ma­sis jo nu­me­ris pa­si­ro­dė 1934 m., o jo re­dak­to­rius bu­vo Pe­lik­sas Bu­gai­liš­kis. Ak­ty­viau­si pir­mų­jų nu­me­rių šiau­lie­čiai au­to­riai – mu­zie­ji­nin­kai B. Tar­vy­das, V. Zdzi­chaus­kas, V. Vai­te­kū­nas. Met­raš­tis Šiau­liuo­se ėjo iki 1940-ųjų me­tų, vė­liau iki 1943 me­tų jis leis­tas Kau­ne. Iki jo už­da­ry­mo, ar­tė­jant į...

Gyvenimo fragmentai – apie laiką ir žmones

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Au­to­rius sa­vo kny­go­se ne­ven­gia drą­saus, ne­ti­kė­to, ori­gi­na­laus, kar­tais net pa­šai­paus po­žiū­rio ref­lek­tuo­da­mas po­li­ti­nes rea­li­jas, is­to­ri­jos ver­ti­ni­mus, ne­ven­gia per­si­kė­li­mo į praei­tį, ieš­ko prae­ities ir da­bar­ties są­sa­jų.
Nors kny­gos pa­va­di­ni­mas sa­ko, kad bus kal­ba­ma tik apie Kur­šė­nų is­to­ri­ją nuo XIX a., bet au­to­rius, ap­skri­tai ne­ven­gian­tis eks­kur­sų į pla­tes­nius ap­ra­šo­mų įvy­kių ap­ra­šy­mus, su­pa­žin­di­na skai­ty­to­ją su Kur­šė­nų iš­ta­ko­mis, pa­tei­kia pir­muo­sius...

Sparnais apglėbę savo šiluma

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Kur dar­že­lis rū­tų?
Jei ži­no­tau, kad su­grį­šiu,
Leng­vė­liau gal bū­tų.
( Lie­tu­vių liau­dies dai­nos frag­men­tas)
Jau­ni žmo­nės ren­ka­si į sa­lės vi­du­rį. Sus­kam­ba se­na lie­tu­viš­ka dai­na. Dai­nuo­jan­tys su­si­lie­ja su žiū­ro­vais. Sak­ra­li at­mos­fe­ra tvy­ro ga­le­ri­jos erd­vė­je. Ne­ju­čio­mis pri­si­me­ni ar­ti­muo­sius, kaip vi­sa­da prieš­ka­lė­di­nė­mis die­no­mis...
Vie­nas iš cho­ro at­si­sė­da ant kė­dės ša­lia ka­ban­čios bal­tos dro­bu­lės tar­si nuo­trau­kai. Fo­toa­pa­ra­tas sprag­te­li...

„Gim­tinė – neats­ki­ria­ma ma­no gy­ve­ni­mo da­lis“

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Gerb. Sta­sy, ką Jums reiš­kia gim­ta­sis mies­tas Kur­šė­nai? Ko­kie gy­ve­ni­mo epi­zo­dai su­si­ję su šiuo mies­tu prie Ven­tos? Čia gy­ve­no­te apie 20 me­tų?
- Tik­rai taip, iš Kur­šė­nų iš­va­žia­vau 1961 me­tais. Pir­muo­sius sep­ty­ne­rius me­tus pra­lei­dau Mi­cai­čiuo­se, kur ir gi­miau, bet da­bar to­ji vie­ta jau se­niai „pri­klau­so“ Kur­šė­nams...
Da­bar jau ne­bė­ra ir gim­to­jo na­mo žy­mių, prieš ge­rą de­šimt­me­tį jis su­de­gė (tai pa­sku­ti­nis na­mas Ven­tos gat­vė­je, prieš pat ge­le­žin­ke­lio juos­tą, už ku­rios...

„Ilgiuosi to krašto, man mielo ir gero“

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Ei­lu­tė, ap­švies­ta pri­si­mi­ni­mų švie­sa...
Pri­si­mi­ni­mai daž­nai tu­ri geog­ra­fi­nius ženk­lus: gim­ti­nės upė­var­dį, kal­no pa­va­di­ni­mą, gi­rios ar ta­ko var­dą. Tu­ri ir as­men­var­džių ženk­lus: čia gy­ve­nu­sių ra­šy­to­jų, me­no žmo­nių, pa­pras­tų pa­sa­ko­to­jų ir dai­ni­nin­kų, poe­tų ir ama­ti­nin­kų. Ko­kie poe­to, ver­tė­jo Al­fon­so Jo­no Na­vic­ko pri­si­mi­ni­mų ženk­lai? Dau­kan­tas, Ven­ta, pi­lia­kal­nis, Ju­ra­kal­nis, Pa­pi­lė...
La­bai aiš­kiai su­ran­da­mi taš­kai Ak­me­nės ra­jo­ne, kur Sab­laus­kiuo­se (ne­to­li Se­no­sios...

2014 METŲ MĖGSTAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Dar vie­ne­ri me­tai kartu nu­si­ne­ša ir kny­gų der­lių, ku­ris 2014-ai­siais iš­ties bu­vo ne­blo­gas. Džiu­gu, kad lei­dė­jai, pui­kiai ži­no­da­mi skai­ty­to­jų sko­nius, šie­met, nors ir di­džiau­sią duok­lę ati­duo­da­mi po­pu­lia­ria­jai li­te­ra­tū­rai, neuž­mir­šo ir rim­to­sios. Neats­lū­go ir ero­ti­nės li­te­ra­tū­ros ban­ga. Tie­sa, ša­lia už­sie­nio au­to­rių mus pa­sie­kė ir lie­tu­vai­čių pa­ra­šy­ti pa­na­šaus po­bū­džio ro­ma­nai. Žo­džiu, šiais me­tais ne­te­ko nuo­bo­džiau­ti ir leng­ves­nių skai­ti­nių mė­gė­jams, ir rim­to­sios li­te­ra­tū­ros...

„Keliai mena visus didžiuosius istorijos įvykius“

Atolankos
2014 m. gruodžio 19 d.
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­no is­to­ri­jos ir ar­cheo­lo­gi­jos ins­ti­tu­to vy­riau­sia­sis moks­lo dar­buo­to­jas, Lie­tu­vos ar­cheo­lo­gi­jos drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­rea­tas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Vy­kin­tas VAIT­KE­VI­ČIUS at­sa­ko į žur­na­lis­to Vy­tau­to Kir­ku­čio klau­si­mus. Pas­ta­ruo­ju me­tu Vy­kin­tas Vait­ke­vi­čius vyk­dė ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­nė­ji­mus Nai­sių kraš­te (Šiau­lių ra­jo­nas).– Kraš­to­vaiz­džio kny­gos skai­ty­mas...

Po šiltojo penktadienio trumpam atvės

Paskutinis
2014 m. gruodžio 19 d.
Šian­dien ša­ly­je ir to­liau vy­raus niū­rus pei­za­žas, daug kur pa­lis. Pūs piet­va­ka­rių kryp­ties vė­jas. Vil­niu­je ir Kau­ne įdie­no­jus vy­raus 1 laips­nio tem­pe­ra­tū­ra, ga­li­mi miš­rūs kri­tu­liai. Šiau­liuo­se oras taip pat šils iki 1 laips­nio, kri­tu­lių ne­nu­ma­to­ma. Pa­jū­ry­je ter­mo­met­rai fik­suos 4–5 laips­nius ši­lu­mos, dan­gu­mi plauks de­be­sys, lis.
Penk­ta­die­nį oras bus kur kas šil­tes­nis, ta­čiau pa­kils piet­va­ka­rių vė­jas. Vi­so­je ša­ly­je nu­ma­to­mas lie­tus. Vil­niu­je nak­tį bus apie 3 laips­nius...

Bendruomenės diena

Mokyklų naujienos
2014 m. gruodžio 19 d.
Vė­liau vi­si bu­vo pa­kvies­ti į šven­ti­nį kon­cer­tą. Bend­ruo­me­nę pa­svei­ki­no folk­lo­ri­nis an­samb­lis „Vie­ver­sė­lis“, teat­ro stu­di­ja do­va­no­jo imp­ro­vi­za­ci­nę kom­po­zi­ci­ją pa­gal Vin­co My­ko­lai­čio Pu­ti­no ei­les „Ši­tas pa­va­sa­ris“, skam­bė­jo gim­na­zi­jos mu­zi­ki­nės inst­ru­men­ti­nės gru­pės „IM­MEL“ dai­nos, šo­kių stu­di­jos šo­kė­jai džiu­gi­no šo­kiu.
Di­rek­to­rė Jū­ra­tė Kaš­čiuš­kie­nė gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės var­du pa­dė­ko­jo mo­ki­niams ir jų tė­ve­liams už 2014 met pa­sie­ki­mus moks­lo, me­no, spor­to...

Šviesos šventė paliko įspūdį

Mokyklų naujienos
2014 m. gruodžio 19 d.
Pir­mo­sios pa­mo­kos pra­džio­je dau­ge­liui gim­na­zis­tų te­ko pa­kel­ti gal­vas nuo są­siu­vi­nių ir va­do­vė­lių, nes pa­mo­kos rim­tį ne­ti­kė­tai su­trik­dė pa­si­gir­dę ka­lė­di­nių gies­mių ai­dai. Pra­vė­rę ka­bi­ne­tų du­ris, šal­kaus­kie­čiai iš­vy­do neįp­ras­tą pro­ce­si­ją – bal­tai ap­si­ren­gu­sią ir žva­kių ka­rū­na pa­si­da­bi­nu­sią Liu­ci­ją, jos pa­ly­do­ves ir žvaigž­dė­mis pa­si­puo­šu­sius vai­ki­nus su smai­lio­mis skry­bė­lė­mis ant gal­vų. Vi­sų ran­ko­se mir­gė­jo žva­ku­čių lieps­ne­lės.
Ši pro­ce­si­ja da­vė ženk­lą, kad Švie­sos šven­tė gim­na­zi­jo­je jau...

Kalėdos

Mokyklų naujienos
2014 m. gruodžio 19 d.

Šiauliuose „įjungė šviesą“

Mokyklų naujienos
2014 m. gruodžio 19 d.
No­mi­na­ci­ją „Už meist­riš­ką mis­tiš­kos emo­ci­jos per­tei­ki­mą“ lai­mė­jo Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jos ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Nau­jų­jų me­di­jų mo­kyk­los“ mo­ki­nės Au­gus­tė Nor­gė­lai­tė, Go­da Kat­ku­tė, Aus­tė­ja Val­čiu­lai­tė, Ka­mi­lė Ta­mu­ty­tė, Ka­ro­li­na Blo­vieš­čiū­tė, Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nė Jus­ti­na Ka­pi­lo­vai­tė, su­kū­ru­sios fil­mą „Snie­guo­lė“.
„Už vi­zua­li­nės iš­raiš­kos es­te­ti­ką“ ap­do­va­no­ta Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nė Bri­gi­ta Grub­liaus­ky­tė, su­kū­ru­si fil­mą „Rau­do­ni...

Didždvario gimnazijoje – verslumo skatinimo modelis

Mokyklų naujienos
2014 m. gruodžio 19 d.
Vers­lo si­mu­lia­ci­jo­je da­ly­va­vo še­šios mo­ki­nių ko­man­dos, kiek­vie­na jų ga­vo vo­ką su skir­tin­gu kie­kiu prie­mo­nių bei pi­ni­gų – tai rep­re­zen­ta­vo skir­tin­gą vals­ty­bės ti­pą: be­si­vys­tan­čios, vi­du­ti­niš­kai iš­si­vys­čiu­sios ar­ba iš­si­vys­čiu­sios ša­lies. Už­duo­tis – iš duo­tų me­džia­gų ga­min­ti pro­duk­tus ir par­duo­ti pre­kes. Tiks­las – už­dirb­ti kuo dau­giau pel­no.
Si­mu­lia­ci­nė ap­lin­ka su­tei­kia ga­li­my­bę mo­ky­tis pra­ktiš­kai, prii­mant rin­kos ana­li­zės, stra­te­gi­jos pla­na­vi­mo ir val­dy­mo...

Bajorus vaišino bajoriškais valgiais (1)

Pirmas puslapis
2014 m. gruodžio 18 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius su­kvie­tė Šiau­lių kraš­to ba­jo­rus į ba­jo­riš­ką puo­tą. Va­ka­rie­nės me­tu skam­bė­jo mu­zi­ka, sve­čiai bu­vo vai­ši­na­mi se­no­vi­niais ba­jo­riš­kais pa­tie­ka­lais.
Šven­ti­nis va­ka­ras pra­si­dė­jo Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus moks­lei­vių vai­di­ni­mu pa­gal Sa­lo­mė­jos Nė­ries ei­liuo­tą „Se­ne­lės pa­sa­ką“. Po jo pa­si­puo­šu­sios ir pa­si­tem­pu­sios bū­si­mo­sios pa­da­vė­jos at­ne­šė na­mi­nės duo­nos gi­ros, pa­ga­min­tos pa­gal se­no­vi­nį re­cep­tą...

Žagarės ambulatorijoje įrengtas keltuvas

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 18 d.
Ža­ga­rės am­bu­la­to­ri­jo­je praė­ju­sią sa­vai­tę įreng­tas kel­tu­vas, ku­ris pa­dės ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems ar­ba sun­kiai vaikš­čio­jan­tiems žmo­nėms pa­siek­ti gy­dy­to­jus. Dėl disk­ri­mi­nuo­jan­čios pa­dė­ties, kai su ve­ži­mė­liu li­go­niai ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į am­bu­la­to­ri­ją, dar 2011 me­tais spren­di­mą bu­vo priė­mu­si Sei­mo kont­ro­lie­riaus tar­ny­ba.
Dau­giau kaip 21 tūks­tan­tį li­tų kai­nuo­jan­tis kel­tu­vas bu­vo įreng­tas praė­ju­sią sa­vai­tę. Pra­šy­mą skir­ti lė­šų jam įreng­ti tuo­me­ti­niam ra­jo­no...

Alavijas su­kro­vė du žie­dy­nus

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 18 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lin­kai­čių fi­lia­le jau daug me­tų au­gan­tis, re­tai žy­din­tis vais­ti­nis alavijas (ali­jo­šius) iš­kart su­kro­vė net du žie­dy­nus.Au­ga­lui ga­li bū­ti apie aš­tuo­ne­rius me­tus, bet žy­di pir­mą kar­tą. Pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės Sta­nis­la­vos Stul­gins­kie­nės, alaviją jai do­va­no­jo ma­ma. Iš pra­džių au­ga­lą lai­kė na­muo­se, ta­čiau vie­tos bu­vo ma­žo­ka, tad at­si­ne­šė į dar­bo­vie­tę.
Lin­kai­čių bib­lio­te­ko­je au­ga ne­ma­žai gė­lių. Kai bu­vo už­da­ro­ma Lin­kai­čių...

Dėl Menų inkubatoriaus – trys keliai (5)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 18 d.
Va­kar pas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me spręs­ta, ką da­ry­ti su Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bo­mis. Svars­to­ma ga­li­my­bė nu­trauk­ti su­tar­tį su ran­go­vu.Me­ro J. Sar­taus­ko tei­gi­mu, va­kar baig­tos de­ry­bos su ran­go­vu UAB „Me­ba“, ta­čiau spren­di­mas dar ne­priim­tas. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis tu­ri vyk­ti svar­bios de­ry­bos su Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ra, pa­de­dant ūkio mi­nist­rui.
„Tu­ri­me de­rė­tis ir ras­ti išei­tį“, – tvir­ti­no...

Pasveikinti vertimo konkurso nugalėtojai

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 18 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ver­ti­mo kon­kur­so, ku­rį or­ga­ni­za­vo Už­sie­nio kal­bų stu­di­jų ka­ted­ra, nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo šven­tė. Ge­riau­si jau­nie­ji ver­tė­jai ap­do­va­no­ti rė­mė­jų, taip pat ir „Šiau­lių kraš­to“, pri­zais.
Ver­ti­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo šven­tę pra­dė­jo Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos akor­deo­nis­tas Man­tas Lu­kaus­kas, ei­les skai­tė Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė No­me­da Bė­čiū­tė. Kon­kur­so da­ly­vius svei­ki­no ŠU...

Policijoje atidaryta koliažo paroda

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 18 d.
Dvy­li­ka Mig­ra­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jų pri­sta­tė dau­giau nei tris­de­šimt sa­vo, neįp­ras­ta tech­ni­ka at­lik­tų dar­bų, kai pa­veiks­las ku­ria­mas pie­šiant ir lip­dant prie pa­grin­do po­pie­riaus skiau­tes. Su­kur­tuose dar­buose at­si­spin­di žais­min­ga nuo­tai­ka, juo­se vaiz­duo­ja­mi pei­za­žai, na­tiur­mor­tai, įvai­rūs gy­vū­nai ir paukš­čiai.
Pa­ro­da vei­kia Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (Auš­ros alė­ja 19, ant­ra­me aukš­te, prie Mig­ra­ci­jos sky­riaus).
„Šiau­lių kraš­to“...

Joniškį neramina neišaiškinti apiplėšimai (2)

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 18 d.
Pir­ma­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­ne lan­kę­si ap­skri­ties po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros, teis­mų at­sto­vai pa­sa­ko­jo, kaip tei­sė­sau­gą ban­do­ma priar­tin­ti prie žmo­nių: ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai ra­jo­nuo­se, sten­gia­ma­si ge­rin­ti pa­rei­gū­nų bend­ra­vi­mo kul­tū­rą, Šiau­lių apy­gar­dos teis­me ne­tru­kus pra­dės dirb­ti sa­va­no­riai, ku­rie pa­dės su­si­gau­dy­ti klien­tams. Vis­tik dar yra ne­ma­žai bė­dų. Jo­niš­ky­je pa­sta­ruo­ju me­tu ak­tua­li­ja tam­pa or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo po­žy­mių tu­rin­čios va­gys­tės...

Vienas metimas palaidojo „Šiaulių“ viltis

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Šios rung­ty­nės ir tur­kams, ir šiau­lie­čiams bu­vo žūt­bū­ti­nės. Pas­ku­ti­nę ma­čo aki­mir­ką neį­ti­kė­ti­nu me­ti­mu iš sa­vos aikš­tės pu­sės per­ga­lę iš­plė­šė tur­kai.
„Šiau­liams“ 12 taš­kų pel­nė Vy­tau­tas Šuls­kis, Jo­nat­han Lee ir Gin­ta­ras Leo­na­vi­čius pri­dė­jo po 11. „Spor­tif“ gre­to­se re­zul­ta­ty­viau­sias bu­vo C. Fiell­sas, pel­nęs 18 taš­kų, E. Buck­ne­ris pri­dė­jo 17, J. Car­te­ris – 14.
Po rung­ty­nių „Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Pet­raus­kas tik skės­čio­jo ran­ko­mis: „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad mes...

Mokiniai rungtyniavo TAG regbio čempionate

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Pa­si­bai­gus po­gru­pių ko­voms, po dvi stip­riau­sias ko­man­das to­liau tę­sė ko­vą dėl me­da­lių, o li­ku­sios ke­tu­rios rung­ty­nia­vo dėl ge­res­nių vie­tų tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je.
Pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos ko­man­da 5:4 nu­ga­lė­jo Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jos reg­bio en­tu­zias­tus, Ra­gai­nės jau­nie­ji reg­bi­nin­kai 6:5 įvei­kė Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos ko­man­dą.
Fi­na­li­nę dvi­ko­vą tarp Ra­gai­nės ir „Ra­sos“ eki­pų po la­bai at­kak­lios ko­vos 6:5 lai­mė­jo Ra­gai­nės at­sto­vai...

Laimėjo turnyre Panevėžyje

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Ug­nius Spai­čys (iki 55 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja) ir po il­gos per­trau­kos rung­ty­niau­ti grį­žęs Lu­kas Vrub­levs­kij (iki 60 kg).
Bron­zos me­da­liai įteik­ti Ar­nui Kas­pa­rui (iki 55 kg) ir Re­dui Mi­la­šaus­kui (iki 90 kg).
Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 130 im­ty­ni­nin­kų.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Krepšinio muziejus pristatytas Seime

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Sei­me bu­vo pri­sta­ty­tas jo­niš­kie­čio Leo­no Ka­ra­liū­no įkur­tas Krep­ši­nio mu­zie­jus, nuo­trau­kų pa­ro­da „Kie­mai, ku­riuo­se my­li­mas krep­ši­nis“ ir iš­leis­tos kny­gos „Krep­ši­nio le­gen­dų mu­zie­jus“ bei „Per anks­ti išė­ju­si...“.Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo pa­čiu­pi­nė­ti 52,5 dy­džio Ar­vy­do Sa­bo­nio spor­ti­nį ba­te­lį bei pa­ly­gin­ti jį su pir­mo­jo ja­po­no, žai­du­sio NBA Ju­to To­ba­se spor­ti­niu ba­te­liu.
Su­si­rin­ku­sie­ji gė­rė­jo­si olim­pi­niais Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus, Vi­ta­li­jos...

Vi­za­žis­tė: „Ma­kia­žas mo­te­rį pa­da­ro to­bu­lą“

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
Ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio me­tu šven­ti­nį do­mi­no kau­kės efek­tą ga­li­ma su­kur­ti ir ma­kia­žu. „Vi­sos mo­te­rys no­ri at­ro­dy­ti na­tū­ra­liai, ta­čiau ma­kia­žas tu­ri pa­dė­ti at­ro­dy­ti to­bu­lai“, – įsi­ti­ki­nu­si vi­za­žis­tė, gro­žio ir so­lia­riu­mo stu­di­jos „Di­va­lis“ meist­rė Li­gi­ta Mi­se­vi­čiū­tė. Šven­čių pro­ga ji siū­lo mo­te­rims ne­bi­jo­ti ryš­kes­nių spal­vų, eks­pe­ri­men­tuo­ti.Se­mi­na­rą su­ren­gu­si ir ke­tu­ris šven­ti­nius ma­kia­žus pri­sta­čiu­si vi­za­žis­tė L. Mi­se­vi­čiū­tė pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi su...

Lie­tu­viš­ki cen­tai pa­vir­to piniginėmis snai­gė­mis

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kai ir dvy­lik­to­kai su eko­no­mi­kos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­ne su­gal­vo­jo sa­vi­tai pa­puoš­ti kla­sę ir Ka­lė­dų eg­lu­tę. Jie iš bal­tų įvai­rių no­mi­na­lų cen­tų su­kli­ja­vo snai­ges.Iš vie­no, dvie­jų ir pen­kių no­mi­na­lų cen­tų mo­ky­to­ja ir mo­ki­niai, iš­kir­pę po­pie­ri­nes for­mas su­kli­ja­vo snai­ges. Vi­enos jų ma­žes­nės – puo­šia kla­sės eg­lu­tę, ki­tos – ge­ro­kai di­des­nės, iš 38 vie­ne­tų cen­tų mo­ne­tų – su­ka­bin­tos ant sie­nos.
Taip pat iš cen­tų pa­ga­min­ta eg­lai­tės ka­rū­na ir pa­puoš­tas puo­das...

Neįprasta Kalėdų eglutė sukurta ligoninės laboratorijoje

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
„Jau su­lau­kiau įvai­rių pa­siū­ly­mų: par­duo­ti eg­lę, su­kur­ti dar vie­ną. Bet ne­su­tin­ku. Ši Ka­lė­dų eg­lė – ne ma­no vie­nos dar­bas. Dau­ge­lio pa­gal­bos rei­kė­jo, kol bu­vo įgy­ven­din­tas su­ma­ny­mas iš juos­tos, ant ku­rios kli­juo­ja­mi brūkš­ni­niai ko­dai, su­suk­ti ro­žy­tes ir iš jų bei eg­lių kan­ko­rė­žių pa­ga­min­ti ori­gi­na­lią, nie­kur ne­ma­ty­tą Ka­lė­dų eg­lu­tę“, – sa­kė mo­te­ris.
Ko­dą nu­li­pi­nus, juos­ta nie­kam ne­be­rei­ka­lin­ga ke­liau­ja į šiukš­lia­dė­žę. Per die­ną la­bo­ran­tės iš­me­ta di­džiu­lius kie­kius gel­to­nos...

Geriausias poilsis – rankdarbiai

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
Ge­vi­lių kai­me (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Van­da Ged­vi­lie­nė tę­sia šei­mos auk­sa­ran­kių tra­di­ci­jas. Jos mo­čiu­tė bu­vo au­dė­ja, ma­ma pui­kiai mez­gė, siu­vi­nė­jo, siu­vo. Po­nia Van­da be jau įpras­tų rank­dar­bių pa­mė­go ir pa­puo­ša­lų kū­ri­mą. „Rank­dar­biai man – ge­riau­sias poil­sis“, – sa­ko mo­te­ris.
Van­da Ged­vi­lie­nė yra ra­my­bę ver­ti­nan­tis, na­mų žmo­gus. To­dėl daž­niau­siai, ra­du­si lais­vo lai­ko, ima­si šir­džiai ma­lo­nių rank­dar­bių.
„No­rą ir po­mė­gį kur­ti, ma­tyt, pa­vel­dė­jau iš sa­vo au­dė­jos mo­čiu­tės ir ma­mos...

Konkursui

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.

Pakruojo policininkus pasveikino vaikai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Vai­kai lin­kė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Ju­rij Sta­nu­le­vič nau­jų idė­jų, sėk­mės, lai­mės, įtei­kė sa­vo pa­ga­min­tą at­vi­ru­ką ir šven­tiš­kai su­pa­kuo­tus kek­siu­kus. J. Sta­nu­le­vič svei­ki­ni­mus pa­ža­dė­jo per­duo­ti Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui, ma­žuo­sius pa­vai­ši­no sal­dai­niais ir pa­siū­lė jiems su­si­pa­žin­ti su kas­die­ni­niu po­li­ci­nin­kų dar­bu.
Per eks­kur­si­ją po ko­mi­sa­ria­tą Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Gi­nas Po­ce­vi­čius vai­kams pa­sa­ko­jo apie pa­rei­gū­nų...

Miesto štangos spaudimo pirmenybėse – daugiau svečių

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Dau­giau­siai nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lų pel­nė ko­man­dų įskai­to­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­ję Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­ti­nin­kai. Jau­nių gru­pė­je tarp iki 53 ki­log­ra­mų sve­rian­čių stip­ruo­lių nu­ga­lė­jo Egi­di­jus Val­čiu­kas, iš­spau­dęs 117,5 ki­log­ra­mo štan­gą. Jis taip pat ta­po stip­riau­siu ab­so­liu­čio­je jau­nių įskai­to­je. Iki 59 ki­log­ra­mų sve­rian­čių jau­nių tar­pe nu­ga­lė­jo Faus­tas Ka­va­liaus­kas, iš­spau­dęs 72,5 ki­log­ra­mo štan­gą. Vy­rų iki 66 ki­log­ra­mų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Al­ber­tas Mo­tie­čius su nau­ju Šiau­lių ra­jo­no re­kor­du – 135,5 ki­log­ra­mo...

Biblioteka dėkojo bičiuliams

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­dė­kos raš­tais ir do­va­nė­lė­mis ap­do­va­no­jo sa­vo bi­čiu­lius – skai­ty­to­jus, rė­mė­jus, pa­gal­bi­nin­kus ir su­ren­gė tra­di­ci­nį pa­dė­kos kon­cer­tą „Ačiū, kad esa­te kar­tu!“.Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė pa­dė­kos raš­tus ir do­va­nė­les įtei­kė il­ga­me­tei skai­ty­to­jai jo­niš­kie­tei Va­le­ri­jai Onai Kai­rai­tie­nei, Al­do­nai Smil­gie­nei. Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jai Da­nu­tei Po­lia­kie­nei dė­ko­ta už kul­tū­ri­nę...

Šildymo sąskaitos: vienus džiugino, kitus gąsdino

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šių­me­čio lapk­ri­čio šil­dy­mo są­skai­tos cen­tra­li­zuo­tai be­si­šil­dan­čių ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams bu­vo di­des­nės nei per­nai. Ši­lu­mos tie­kė­jų tei­gi­mu, tai lė­mė šal­tes­nis šių me­tų lapk­ri­tis.Rad­vi­liš­kie­čiams cent­ra­li­zuo­tą ši­lu­mą tie­kian­čios UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ in­ži­nie­rės rea­li­za­ci­jai Skaid­ros Diš­lės tei­gi­mu, tik at­ro­do, jog šių­me­tis lapk­ri­tis bu­vo ga­na šil­tas – iš tik­rų­jų, jis bu­vo dvi­gu­bai šal­tes­nis nei per­nai.
Vi­du­ti­nė lapk­ri­čio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra šie­met bu­vo plius 2,3...

Vaikai kūrė atvirukus vienišiems ir seniems žmonėms

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės at­si­lie­pė į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pra­šy­mą taip pra­skaid­rin­ti, pra­džiu­gin­ti vie­ni­šų žmo­nių gy­ve­ni­mą. Vie­nat­vė, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, la­bai at­si­lie­pia psi­chi­nei svei­ka­tai.
L. Bal­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog Vals­ty­bi­nis psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras jau ke­le­rius me­tus kvie­čia mo­ki­nius pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos „Ka­lė­di­nis at­vi­ru­kas vie­ni­šam žmo­gui“. „Pa­ma­niau, jog ir ma­žie­ji...

Šaukėnuose giesmės ir dainos skambėjo devintą kartą

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Šau­kė­nuo­se su­reng­tas de­vin­ta­sis vo­ka­li­nės-sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Skris­ki, gies­me­le...“, ku­ria­me šie­met da­ly­va­vo dau­giau kaip 40 so­lis­tų, due­tų, an­samb­lių iš pen­kių sa­vi­val­dy­bių.
Šių me­tų vo­ka­li­nės-sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Skris­ki, gies­me­le...“ da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, chor­ve­dys Al­gis...

Globos namuose netrūksta lankytojų

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Priešš­ven­ti­niu lai­ko­tar­piu Jo­niš­kio švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se „San­ta­ra“ prieš di­džią­sias me­tų šven­tes ne­trūks­ta lan­ky­to­jų. Jie at­vyks­ta su do­va­no­mis bei me­ni­nė­mis pro­gra­mo­mis.
Praė­ju­sią sa­vai­tę se­ne­lių glo­bos na­mų „San­ta­ra“ gy­ven­to­jus ap­lan­kė be­ne iš­ti­ki­miau­si šios įstai­gos bi­čiu­liai – Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­ky­klos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.
Į sa­lę suė­ju­siems se­ne­liams vai­kai kon­cer­ta­vo, sa­vo dai­no­mis bei šo­kiais pri­min­da­mi, kad ar­tė­ja...

Tualeto miestui dar teks palaukti (2)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Jau bu­vo už­si­mo­ta tvar­ky­ti Kur­šė­nų mies­to cent­re esan­tį vie­šą­jį tua­le­tą, bet šis už­mo­jis vėl su­stab­dy­tas. Ant tua­le­to du­rų te­be­ka­bo spy­nos, va­ry­da­mos į ne­vil­tį kai ku­riuos kur­šė­niš­kius ir mies­to sve­čius. Pro­jek­tas tua­le­tui įreng­ti yra, bet jį dar rei­kia ko­re­guo­ti.
Jau ne vie­ni me­tai po­že­mi­nis tua­le­tas, esan­tis mies­to cent­re, Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gat­vė­je, yra už­da­ry­tas. Ne vien kur­šė­niš­kiai vis lau­kia, ka­da bus im­ta­si jį tvar­ky­ti. Tuo la­biau, kad...

Milijonai litų atėjo į kaimus (2)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­nių at­sto­vai Ku­žiuo­se suor­ga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo pa­sie­ki­mai ir žvilgs­nis į atei­tį“ iš­gir­do, kas nu­veik­ta per me­tus, įgy­ven­di­nant in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, pa­si­da­li­no sa­vo pa­tir­ti­mi bei nuo­mo­nė­mis.
Ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kas Po­vi­las Za­vec­kas ap­žvel­gė šių me­tų kvie­ti­mus teik­ti pro­jek­tus, jų įgy­ven­di­ni­mo ak­tua­li­jas.
P. Za­vec­ko tei­gi­mu, šie­met baig­ta itin daug – 35...

Į ligoninę – su dovanomis

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Bū­re­lį mo­ki­nių, ly­di­mų mo­ky­to­jų Ra­mu­tės Zo­rie­nės, Ri­tos Per­mi­nai­tės – Kra­saus­kie­nės bei Ri­mos Ka­rei­vie­nės, li­go­ni­nė­je pa­si­ti­ko Ra­ji­sa Chle­baus­kie­nė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja slau­gai.
Bu­vo pa­puoš­ta eg­lu­tė. Sve­čių su­kel­tas šur­mu­lys pri­ver­tė li­go­nius su­klus­ti, kil­ti iš lo­vų ir atei­ti į ant­ro­jo aukš­to fo­jė. Ats­ku­bė­jo ir me­di­kai.
Mo­ki­niai dek­la­ma­vo ei­les, gro­jo, dai­na­vo. Kiek­vie­nas iš­tar­tas žo­dis, me­lo­di­jos vir­pi­no su­si­rin­ku­sių­jų šir­dis, pri­ver­tė tuo mo­men­tu...

Aplankė mamas ir jų vaikus

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
At­rin­ko­me ke­lias šei­mas. Klu­bo na­rės pir­ko, pa­ka­vo do­va­nė­les vai­ku­čiams, bet neuž­mir­šo ir pa­čių ma­mų, nes juk šven­čių lau­kia vi­si – ir ma­ži, ir di­de­li.
Esa­me la­bai lai­min­gos, kad ga­lė­jo­me pra­džiu­gin­ti vai­kus ir jų ma­mas.

Mokykloje pristatė mokytojo knygą

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
P. Rakš­ti­kas sa­kė, jog ši jo, jau ket­vir­to­ji kny­ga, – še­še­rių me­tų dar­bo vai­sius, ir iš jos pa­skai­tė ke­le­tą kū­ri­nė­lių.
Šiau­lie­tis lei­dė­jas Sta­sys Tu­mė­nas pa­žy­mė­jo, kad į šią kny­gą su­bė­go vi­sos gy­ve­ni­mo de­ta­lės. Au­to­rius fik­suo­ja tik tai, kas jam ar­ti­ma. Ste­bi, kaip kai­my­nas į žve­jy­bą nuei­na, iš jos pa­rei­na bei daug ką ki­ta.
Kny­gos min­tys – tai žo­di­nė Pet­ro Rakš­ti­ko ta­py­ba. Kny­go­je daug jo pa­ties pie­ši­nių.
Kur­šė­niš­kio ra­šy­to­jo Vy­tau­to Kir­ku­čio pa­ste­bė­ji­mu, kny­go­je vis­kas la­bai...

Bendruomenė pirmą sykį papuošė eglę

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šeš­ta­die­nį Val­pai­niuo­se pir­mą sy­kį bend­ruo­me­nė su­kvie­tė į Ka­lė­dų eg­lės įžie­bi­mo šven­tę. Su­reng­ta ir ad­ven­ti­nė po­pie­tė „Skri­do an­ge­lo dai­na, puoš­ta sva­jo­nėm“.Gy­ven­vie­tė­je eg­lė pa­puoš­ta vie­ti­nių žmo­nių ran­ko­mis ir iš­mo­ne. Pas­ta­ty­tas ir Snie­go Se­nis, nors žie­ma snie­go iki šiol gai­li, tik smar­kiais vė­jais, lie­tu­mi gąs­di­na.
Šeš­ta­die­nį, ne­pai­sant smar­kaus vė­jo, lie­taus, Val­pai­niuo­se vy­ra­vo šven­tiš­ka nuo­tai­ka.
Pir­mą kar­tą gy­ven­vie­tė­je įžieb­ta eg­lė, ku­riai pa­puo­ši­mus kū­rė pa­tys val­pai­niš­kiai...

Dienos populiariausi
Pakruojo rajonePakruojo rajoneSportas

Pa­dė­kos įteik­tos trims ka­ra­tė spor­ti­nin­kams (10–11 me­tų) ir jų tre­ne­riams, da­ly­va­vu­siems 7 KO­HAI SKU­DUN pa­sau­lio...

Keturi kampai

Ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio me­tu šven­ti­nį do­mi­no kau­kės efek­tą ga­li­ma su­kur­ti ir ma­kia­žu. „Vi­sos mo­te­rys no­ri...

Atolankos

Jų pa­var­dė Kur­šė­nuo­se ga­li bū­ti si­no­ni­mu žo­džiui „teat­ras“. Re­ži­sie­riai Leon­ti­na ir Pet­ras Vals­kiai be­veik tris...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Nerijus Juška susitikime su šiauliečiais teatrališkai ir šmaikščiai pasakojo apie baleto pasaulio užkulisius. „Būti Narcizu – scenos žmonių...

Žemaitis iš Plungės rajono Gvidas Laukaitis Šiauliuose gyvena nuo rugsėjo vidurio. Jį čia atvedė darbas. Kartu su kolege jis važinėja...

„Į Vokietiją išvykome pakankamai anksti, kad galėtume puikiai išmokti svetimą kalbą ir greitai prisitaikyti naujoje šalyje, tačiau per vėlai...

„Didžiausi rūbų priešai – kandys ir karai. Bet jie nesunaikino šio turto“, – sakė ekscentriškasis iš Rusijos atvykęs mados istorikas...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai