(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Vik­to­ri­ja PO­NO­MA­RIO­VA, stu­den­tė
Gamink ir balsuok
Vik­to­ri­ja PO­NO­MA­RIO­VA, stu­den­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Oro erdvė – įkaitusi (9)

2014 m. lapkričio 21 d.
Pen­kio­li­ka mi­nu­čių – per tiek lai­ko po pa­vo­jaus sig­na­lo tu­ri pa­kil­ti Bal­ti­jos oro erd­vę sau­gan­tys nai­kin­tu­vai. Šie­met į sig­na­lus rea­guo­ta tris kar­tus daž­niau. Dau­gu­mos skry­džių me­tu iden­ti­fi­kuo­ti ir pa­ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­niai or­lai­viai. Es­ti­jos oro erd­vė bu­vo pa­žeis­ta tris kar­tus, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos – nė kar­to. Tre­čia­die­nį po pie­tų ka­na­die­čių CF-18 vėl ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos lėk­tu­vo IL-20.Va­kar žur­na­lis­tams bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė už­fik­suo­ti...

Benamis artėjančios žiemos nesibaimina (3)

2014 m. lapkričio 21 d.
Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Al­vy­das tu­rė­jo dar­bą ir šei­mą, o da­bar yra vie­nas iš Šiau­lių mies­to be­na­mių. Jam te­ko mie­go­ti ir ant snie­go. „Žmo­nės An­tark­ti­do­je iš­gy­ve­na, to­dėl skųs­tis ne­tu­rė­tu­me“, – sa­ko vy­ras. Tuo me­tu Šiau­lių nak­vy­nės na­mai – dar pus­tuš­čiai.Lem­tin­gas lū­žis 54-erių vy­ro gy­ve­ni­me įvy­ko po sky­ry­bų su žmo­na. Ne­no­rė­da­mas ap­krau­ti dvie­jų bro­lių ir se­sers pe­čių, vy­ras ren­ka­si be­na­mio gy­ve­ni­mą. Tu­ri da­žy­to­jo spe­cia­ly­bę. Sa­vo pa­dė­ties ne­su­reikš­mi­na.
Al­vy­das pa­sa­ko­ja, jog...

Jie ateina (54)

2014 m. lapkričio 20 d.
Šiau­liuo­se sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mams kan­di­da­tus jau su­ri­kia­vo par­ti­jos ir du rin­ki­mų ko­mi­te­tai, įsteig­ti vi­suo­me­ni­nių ju­dė­ji­mų. Pre­ten­den­tų į me­rus, ku­rie pir­mą kar­tą bus ren­ka­mi tie­sio­giai vi­sų rin­kė­jų, yra per de­šimt. Tarp kan­di­da­tų į merus – dvi mo­te­rys. Kan­di­da­tų są­ra­šus puo­šia ir pra­mo­gų pasaulio at­sto­vai, ir ži­no­mi krep­ši­nin­kai.
Vi­sos par­ti­jos, tu­rin­čios sa­vo at­sto­vų šios ka­den­ci­jos Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je, yra ap­si­spren­du­sios dėl kan­di­da­tų į me­rus. Jie ves ir par­ti­jų kan­di­da­tų...

Me­ni­nin­kė ir velia, ir kros­nį konstruoja (4)

2014 m. lapkričio 20 d.
Kū­ry­bi­nį ne­ri­mą iš­si­kep­ti ša­ko­tį na­muo­se me­ni­nin­kė Ina Pau­liu­ko­nie­nė įgy­ven­di­no pa­čiu ori­gi­na­liau­siu bū­du – grąž­tu iš­mai­šė ki­bi­rą teš­los, py­ra­gą iš­ke­pė sta­ty­biniu fe­nu da­žams nuim­ti. Šiau­lie­tė sa­vo ran­ko­mis su­si­mon­ta­vo ir pi­cos kros­nį, šią va­sa­rą ren­gė pi­cos va­ka­rė­lius. Vis­kas – dėl drau­gų ir bend­ra­vi­mo ma­lo­nu­mo.„Vi­siems sa­kau, kad da­bar dar­žas il­si­si nuo ma­nęs“, – juo­kia­si I. Pau­li­uko­nie­nė, mos­te­lė­ju­si į žo­lė­mis apau­gu­sį dar­že­lį. Pa­va­sa­rį ja­me tar­po prie­sko­ni­nės žo­le­lės...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

R. Pakso byla - teisė ar politinės intrigos?Pradėsiu nuo pareiškimo – iki šiol niekada nesu balsavęs už Rolandą Paksą bei jo partiją. Taigi...

Kalbančios galvos iš televizijos postringauja apie augantį BVP (bendrąjį vidaus produktą), atsigaunančią ekonomiką, kartais...

Kai lankausi Lietuvos miesteliuose man dažnai sako, o kodėl jūs neparašote apie kaimo žmogaus problemas?
Gerai, o kokia...

Kitų metų biudžetas jau parengtas ir pateiktas Seimui svarstyti ir tvirtinti. O po bus įduotas visai valstybei – pagal jį gyventi...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pinigų klausimas sukėlė nepasitenkinimą

Budintis reporteris
2014 m. lapkričio 21 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar ne­ra­do spren­di­mo, kaip su­da­ry­ti Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) ta­ry­bą. Vi­suo­me­ni­nin­kai į ją ver­žia­si, nes ti­ki­si, jog ta­ry­ba skirs­tys lė­šas NVO pro­jek­tams. „Lė­šų skirs­ty­mą brau­ki­me ir iš­sprę­si­me pro­ble­mą“, – siū­lė po­li­ti­kai.
Po­li­ti­kai ant­rą mė­ne­sį su­ka gal­vas, kaip su­da­ry­ti NVO ta­ry­bą. Pu­sė jos na­rių tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, pu­sė – NVO de­le­guo­ti.
Nuo šių me­tų ba­lan­džio įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių...

Šiaulių regionas sėkmingai įsisavina ES paramą

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 21 d.
Per pa­sta­ruo­sius me­tus Šiau­lių ap­skri­ty­je įvy­ko daug tei­gia­mų po­ky­čių, ku­rie var­gu ar bū­tų įgy­ven­din­ti be Ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos. Per sep­ty­ne­rius me­tus Šiau­lių re­gio­ne fi­nan­suo­ti 262 pro­jek­tai, ku­riems skir­tas di­des­nis nei 307 mi­li­jo­nų li­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas.ES struk­tū­ri­niai fon­dai Šiau­lių re­gio­ne pri­si­de­da ska­ti­nant at­vyks­ta­mą­jį ir vie­tos tu­riz­mą. Pa­gal Ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mas tu­riz­mo...

Europos parama atgaivino Pakruojo seniūniją

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 21 d.
Į mo­der­ni­zuo­tą Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos pa­sta­tą jau ke­lin­tą sa­vai­tę ei­na in­te­re­san­tai – se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tai grį­žo į įpras­tus ka­bi­ne­tus. Praei­vių akis pa­sta­tas trau­kia nau­ju­tė­le išo­rės ap­dai­la, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. Se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas at­nau­jin­tas už Eu­ro­pos Są­jun­gos 2007-2013 me­tų struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą.Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas nuo praė­ju­sio ru­dens vi­siš­kai pa­si­kei­tė. Se­niau ne­bu­vo­jęs Pak­ruo­jy­je žmo­gus ka­žin ar pri­si­min­tų, jog...

Apleistas izoliatorius norėtų tapti patraukliu darbdaviu (3)

Teisėtvarka
2014 m. lapkričio 21 d.
Ša­lies Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, ap­si­lan­kiu­siai Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je bei pra­bi­lu­siai apie ap­gai­lė­ti­nas suim­tų­jų lai­ky­mo ir čia dir­ban­čių pa­rei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, įstai­go­je, kiek fi­nan­si­nės ga­li­my­bės lei­džia, vyk­do­mi pla­ni­niai pa­tal­pų re­mon­to dar­bai, įsi­gy­ja­ma bū­ti­niau­sių prie­mo­nių.Sie­kiant pa­ge­rin­ti Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­ban­čių pa­rei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, lapk­ri­čio mė­ne­sį įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te įreng­tos nau­jos per­si­ren­gi­mo...

Šiandien policijos akiratyje – pėstieji (2)

Teisėtvarka
2014 m. lapkričio 21 d.
Bus at­kreip­tas dė­me­sys į ša­lia mo­kyk­lų ir pa­ke­liui į jas esan­čias pa­vo­jin­gas, in­ten­sy­viu pės­čių­jų eis­mu pa­si­žy­min­čias, pės­čių­jų pe­rė­jas.
Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­siems vai­ruo­to­jams ir pės­tie­siems prin­ci­pin­gai bus tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės.
Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams fik­suo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nau­dos tiek vie­šo­jo, tiek ir ne­vie­šo­jo pa­tru­lia­vi­mo bū­dus.
Po­li­ci­ja įspė­ja, kad pės­čių­jų va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies pe­rė­ji­mas ar­ba ėji­mas...

Joniškietė tenisininkė Estijoje laimėjo bronzą

Sportas
2014 m. lapkričio 21 d.
Lapk­ri­čio 15–16 die­no­mis Es­ti­jo­je, Haap­sa­lu mies­te, vy­ku­sia­me at­vi­ra­ja­me jau­nių, jau­nu­čių ir mi­ni jau­nu­čių tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re da­ly­va­vu­si vie­nin­te­lė Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­nė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė žai­dė dvie­juo­se tur­ny­ruo­se: su vy­res­nė­mis, gi­mu­sio­mis 2000 me­tais, žai­dė­jo­mis ir bend­raam­žė­mis, gi­mu­sio­mis 2004–2005 me­tais.
Bend­raam­žių gru­pė­je jo­niš­kie­tė užė­mė tre­čiąją vie­tą. Ją ap­len­kė dvi es­tės – Kris­ti­na...

Joniškietis išleido poezijos knygą

Afiša
2014 m. lapkričio 21 d.
Nau­jau­sią J. Iva­naus­ko kny­gą Vil­niu­je, Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je, praei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me Vil­niaus jo­niš­kie­čių drau­gi­jos „Si­dab­ra“ ren­gi­ny­je pri­sta­tė ir ei­lė­raš­čių iš jos skai­tė poe­tė Ri­ta Mak­se­ly­tė. Ren­gi­ny­je J. Iva­naus­kas taip pat pri­sta­tė sa­vo nuo­trau­kų pa­ro­dą „Aki­mir­kos poe­to Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio že­mė­je“.
Pir­mo­ji J. Iva­naus­ko poe­zi­jos kny­ga „Ir pa­lai­mą jau­čiu“ iš­leis­ta 1998 me­tais Kau­ne. Sep­ty­nio­se poe­zi­jos kny­go­se gre­ta lie­tu­viš­kų teks­tų iš­spaus­din­ti...

Žagarėje šeimininkauja bebrai (3)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Švė­tės upė­je gy­ve­nan­tys ­beb­rai jau šei­mi­nin­kauja ir Ža­ga­rės mies­te (Jo­niš­kio ra­jo­nas). Ak­ty­vūs gy­vū­nai, ku­rie po­rą me­tų bu­vo din­gę, ak­ty­viai grau­žia ir ver­čia į van­de­nį ga­lin­gus me­džius, o pa­kran­tės gy­ven­to­jų dar­žuo­se ir kie­muo­se pa­lie­ka gi­lius ur­vus.
Šį ru­de­nį Švė­tė­je suak­ty­vė­jo be­brai. Per mies­tą te­kan­čios upės pa­kran­tė­se įsi­kū­rę gy­ven­to­jai jau ne­ri­mau­ja dėl šių van­dens gy­vū­nų veik­los, nes iš­vers­tas ne vie­nas di­de­lis me­dis.
Upės gat­vė­je gy­ve­nan­tis Sta­sys Ma­ka­vec­kas „Šiau­lių kraš­tui“...

Liemenėmis aprengė darželinukus

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Skaist­gi­ry­je (Joniškio r.) sa­vait­ga­lį bu­vo su­reng­ta Sau­gaus eis­mo die­na, au­ko­tos mi­šios už žu­vu­sius ke­liuo­se. Ren­gi­ny­je vai­kų dar­že­lio auk­lė­ti­niai ap­do­va­no­ti švie­są at­spin­din­čio­mis lie­me­nė­mis, kad bū­tų sau­gūs ir ma­to­mi tam­siu pa­ros me­tu.
Eis­mo sau­gu­mo bend­ruo­me­nė­se bai­gia­ma­sis ren­gi­nys Skaist­gi­ry­je vy­ko baž­ny­čio­je, čia ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis au­ko­jo šv. mi­šias už žu­vu­sius ke­liuo­se žmo­nes ir sa­vo pa­moks­le ra­gi­no gy­ven­to­jus bū­ti at­sa­kin­gais eis­mo...

Žemės nuomotojams – nerimo dienos

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės že­mės sa­vi­nin­kai, nuo­mo­jan­tys že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę, plūs­te­lė­jo į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Pak­ruo­jo sky­rių. Ne­ri­mo ve­dami žmo­nės čia va­žiuo­ja iš­siaiš­kin­ti, kiek yra sko­lin­gi mo­kes­čių nuo pa­ja­mų, gau­tų už že­mės nuo­mą. Tuo tar­pu Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja skai­čiuo­ja, kad iš 500 ra­jo­no že­mės sa­vi­nin­kų ma­žiau nei pu­sė yra dek­la­ra­vu­siū­jų pa­ja­mas už iš­nuo­mo­tus plo­tus.Ro­za­li­mie­tė Ja­ni­na Ja­nu­šaus­kie­nė ant­ra­die­nio ry­tą sku­bė­jo į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI)...

Aktyvesnės kontrolierių veiklos nenori trys politikai (4)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Va­kar ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­pa­vy­ko priim­ti spren­di­mo dėl tre­čio eta­to Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bo­je įstei­gi­mo. Tam ne­pri­ta­rė val­dan­čių­jų koa­li­ci­ja.
Steig­ti tre­čią eta­tą pra­šė Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, ne pir­mą mė­ne­sį pa­va­duo­jan­ti dėl li­gos ne­ga­lin­čią dirb­ti Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rę.
Vie­na tar­ny­bo­je li­ku­si dirb­ti spe­cia­lis­tė nu­ro­dė, kad tre­čia­sis eta­tas tar­ny­bo­je rei­ka­lin­gas pa­si­kei­tus Vie­tos...

Šulinį turėtų remontuoti patys (1)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
So­cia­li­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­nan­tys lin­ku­vie­čiai pra­šė pa­dė­ti, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas prie na­mo esan­tis šu­li­nys.
Į bu­tus anks­tes­niais me­tais įves­tas van­den­tie­kis, bet žmo­nės sa­kė iš šu­li­nio te­be­se­mian­tys van­de­nį dar­žams lais­ty­ti, ki­tiems ūki­niams rei­ka­lams. O šu­li­nio dang­tį dang­čiu pa­va­din­ti su­dė­tin­ga: per­si­krei­pęs, ap­lū­žęs, pri­deng­tas pa­lai­kių du­rų da­li­mi ir fa­ne­ros plokš­te, pa­rem­tas pa­ga­liais.
Lin­ku­vie­čiai būgš­ta­vo, kad į to­kį pu­siau at­vi­rą šu­li­nį ga­li įkris­ti...

Prie na­mų – ver­tin­gi gry­bai

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Pak­ruo­jie­tė so­di­nin­kė ir dar­ži­nin­kė Ele­na Gas­pa­ra­vi­čie­nė in­ter­ne­te iš­siaiš­ki­no, jog ne vie­ne­rius me­tus ne­to­li jos so­dy­bos ru­de­nį dygs­tan­čios tam­sios spal­vos gluos­ni­nės krei­va­bu­dės – ver­tin­gi, Eu­ro­po­je pra­mo­ni­niu bū­du au­gi­na­mi gry­bai.Ket­vir­ta­die­nį po­nia Ele­na į re­dak­ci­ją at­ne­šė dvi krei­va­bu­džių „puokš­tes“ – po ke­lio­li­ka iš vie­no pa­grin­do išau­gu­sių gry­bų di­des­nė­mis ir ma­žes­nė­mis ke­pu­rė­lė­mis.
„Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je ne­to­li ma­no na­mų prieš ke­le­tą me­tų bu­vo nu­pjau­tos...

Darželinukus ragino skaityti

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
„Sau­lu­tės“ vai­kų dar­že­lio auk­lė­ti­niai da­ly­va­vo To­le­ran­ci­jos sa­vai­tė­je, ku­rios šū­kis – „Skai­ty­kim! Džiaugs­mą ir pa­guo­dą ge­ra kny­gu­tė pa­sau­liui duo­da“.
Šie­met vi­sa sa­vai­tė bu­vo skir­ta kny­ge­lėms, vai­kų bib­lio­te­kos, kny­gy­no lan­ky­mui.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį bib­lio­te­ki­nin­kės Li­na ir Bi­ru­tė ap­lan­kė ma­žuo­sius bi­čiu­lius, pa­do­va­no­jo kny­gų skir­tu­kų, po žais­liu­ką ir pa­kvie­tė vai­ku­čius tap­ti vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jais.
Bi­ru­tė Šli­vins­kie­nė

Atnešk savąjį angelą

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Sa­ko­ma, kad kiek­vie­nas mū­sų tu­ri sa­vo an­ge­lą sar­gą. Ne­bū­ti­nai an­ge­las tas, ku­ris ple­ve­na spar­nais pa­ki­lęs nuo že­mės. Kar­tais tai ga­li bū­ti žmo­gus, iš­tie­sęs ran­ką rei­kia­mu mo­men­tu sun­kią gy­ve­ni­mo mi­nu­tę.
Ka­lė­dos – an­ge­lų me­tas. Tur­būt neat­si­tik­ti­nai šiuo lai­ko­tar­piu ne vie­nas iš mū­sų dė­ko­ja­me sa­vo an­ge­lui sar­gui, ap­mąs­to­me sa­vo gy­ve­ni­mą, min­ty­se sau ir ap­lin­ki­niams pa­si­ža­da­me bū­ti ge­res­ni ir nuo­šir­des­ni.
Se­na­ja­me Tes­ta­men­te žo­dis „an­ge­las“ var­to­ja­mas...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Nu­ga­lė­to­jais ta­po Ores­tas Venc­kus ir Ug­nius Ši­mo­liū­nas.
Ar­mi­nas Ro­cius ir Ar­tū­ras Dau­pa­ras lai­mė­jo ant­rą­sias vie­tas.
Ar­nui Ka­za­ke­vi­čiui, Po­vi­lui Ku­bi­lic­kui, Sau­liui Slie­kiui, Lu­kui Jur­gai­čiui ir Ne­dui Ud­rė­nui ati­te­ko tre­čio­sios vie­tos.
Šia­me tur­ny­re var­žė­si spor­ti­nin­kai iš Šiau­lių, Tel­šių, Pas­va­lio, Pa­ne­vė­žio ir Pak­ruo­jo mies­tų bei ra­jo­nų.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių AB...

Orai: vyraus lengvas šaltukas ir truputis sniego

Paskutinis
2014 m. lapkričio 21 d.
Penk­ta­die­nį daug kur nu­ma­to­mi kri­tu­liai, pa­si­suks silp­nas piet­ry­čių vė­jas. Vil­niu­je vi­są pa­rą vy­raus gau­sus de­be­suo­tu­mas, nu­ma­to­mi kri­tu­liai. Ter­mo­met­rai fik­suos 0 laips­nių. Kau­ne, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, kris snie­gas, bus apie nu­lį. Die­nos me­tu snie­gą keis lie­tus, oras šils iki 1 laips­nio. Šiau­liuo­se, nak­tį ir ry­te, šal­tu­kas spaus iki -1 laips­nio, nu­ma­to­mas ne­di­de­lis snie­gas. Įdie­no­jus bus apie nu­lį. Pa­jū­ry­je, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 0–1...

Šventė trijų mokyklų studentai

Mokyklų naujienos
2014 m. lapkričio 21 d.
Pir­ma­die­nį nuo pat anks­ty­vo ry­to stu­den­tai bu­di­no šiau­lie­čius – da­li­jo mies­tie­čiams šyp­se­nė­les ir sal­dai­nius įvai­rio­se mies­to vie­to­se.
Vi­dur­die­nį nuo Didž­dva­rio gim­na­zi­jos iki Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ei­se­ną su­ren­gę Šiau­lių uni­ver­si­te­to, Vals­ty­bi­nės ir Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jų stu­den­tai ne­šė sa­vo mo­kyk­lų vė­lia­vas, skan­da­vo šū­kius.
Aikš­tė­je skam­bant him­nui „Gau­dea­mus“ vi­sų mies­to aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų at­sto­vy­bių pre­zi­den­tai pa­kė­lė mo­kyk­lų vė­lia­vas. Stu­den­tus pa­svei­ki­no...

Kas vagia mūsų laiką?

Mokyklų naujienos
2014 m. lapkričio 21 d.
Ren­gi­nio ve­dė­jai D. Au­gus­ti­na­vi­čius (5c), J. Ja­ka­vi­čius (5c), K. Kra­saus­kas (7b), per­si­ren­gę vil­ko, asi­lo ir vil­ke­lio per­so­na­žais iš spek­tak­lio „Vil­kas ir ožiu­kai“, vis sten­gė­si „pa­vog­ti“ mo­ki­nių lai­ką, sten­gė­si, kad vi­si sku­bė­tų ir nie­kur ne­spė­tų.
Mi­nia­tiū­rų kū­rė­jai lai­ko va­gi­mis įvar­di­jo be­pras­mį lai­ko lei­di­mą: žai­džiant kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, be­tiks­lį su­si­ra­ši­nė­ji­mą su drau­gais, nar­šy­mą so­cia­li­niuo­se tink­la­la­piuo­se, tin­gi­nia­vi­mą, ap­si­pir­ki­nė­ji­mą pre­ky­bos...

Su­kur­ta To­le­ran­ci­jos kny­ga

Mokyklų naujienos
2014 m. lapkričio 21 d.
Šios die­nos sim­bo­lis bu­vo kny­ga, to­dėl vi­si pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai bu­vo kvie­čia­mi su­kur­ti To­le­ran­ci­jos kny­gą.
Per kla­sių va­lan­dė­les 1–8 kla­sių mo­ki­niai kar­tu su kla­sių auk­lė­to­jo­mis kū­rė To­le­ran­ci­jos kny­gos la­pus. 1–2 kla­sių mo­ki­niai pie­šė, 3–4 kla­sių mo­ki­niai kū­rė pa­sa­kas ir jas iliust­ra­vo, 5–8 kla­sių mo­ki­niai kū­rė ach­ros­ti­kus, pa­sa­ko­ji­mus ir juos api­pa­vi­da­li­no. Mo­ki­nių dar­bai bu­vo su­seg­ti į gra­žią, di­de­lę To­le­ran­ci­jos kny­gą, ku­ri eks­po­nuo­ja­ma...

24-eri (4)

Budintis reporteris
2014 m. lapkričio 20 d.
Vla­das VE­RTE­LIS
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius
Šian­dien „Šiau­lių kraš­tui“ su­ka­ko 24-eri.
Ry­toj kar­tu su sa­vo skai­ty­to­jais laik­raš­tis pra­dės skai­čiuo­ti 25-uo­sius lei­dy­bos me­tus.
Be­veik ket­vir­tis am­žiaus. Lai­kas, kai su­bręs­ta vie­na žmo­nių kar­ta. Lai­kas, ku­ris po sa­vęs pa­li­ko tūks­tan­čius di­des­nių ar ma­žes­nių įvy­kių, nu­lė­mu­sių ša­lies da­bar­tį ir sa­vo ženk­lais pa­žy­mė­ju­sių kiek­vie­no mū­sų gy­ve­ni­mus.
Sub­ren­do ir „Šiau­lių kraš­tas“.
Džiau­gia­mės sa­vo skai­ty­to­jų...

Ar pa­si­ti­ki­te ke­lio­nių agen­tū­ro­mis? (6)

Budintis reporteris
2014 m. lapkričio 20 d.
Ar pa­si­ti­ki­te ke­lio­nių agen­tū­ro­mis?To­kių ke­lio­nių pri­va­lu­mas – esi lais­vas pa­si­rink­ti sa­vo tvar­ka­raš­tį. Jei­gu pa­ti­ko vie­na­me mies­te, ap­si­sto­ji ja­me il­giau. Jei­gu at­va­žia­vęs ma­tai, kad nė­ra nie­ko įdo­maus, sė­di į au­to­bu­są ar į trau­ki­nį (mes ke­liau­ja­me tik vie­šuo­ju trans­por­tu) ir va­žiuo­ji to­lyn. – Ne­pa­si­ti­kiu, nes po ke­lio­nių agen­tū­ros bank­ro­to jau yra nu­ken­tė­ju­sių ar­ti­mų žmo­nių. Ne­no­rė­tu­me, kad tai pa­si­kar­to­tų, to­dėl su ke­lio­nių agen­tū­ro­mis ven­gia­me bend­rau­ti.
Pa­tys...

Kalėdinės eglės jau surastos (1)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 20 d.
Šiau­liuo­se ki­tą sa­vai­tę bus mon­tuo­ja­mos pen­kios eg­lės, ku­rias įžiebs gruo­džio 5 die­ną. Šiau­lie­čio Ado­mo Ma­čiu­ko kie­me au­gu­si eg­lė taps pa­grin­di­ne mies­to eg­le.Šie­met ka­lė­di­nių eg­lių paieš­kos Sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus dar­buo­to­jai ėmė­si dar rug­sė­jo mė­ne­sį. Skel­bi­mais mies­to gy­ven­to­jai kvies­ti do­va­no­ti mies­tui di­de­les eg­les.
Rei­kė­jo pen­kių eg­lių, ku­rios sto­vės Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je, prie Dai­lės ga­le­ri­jos, Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos, Rė­ky­vo­je prie Kul­tū­ros cent­ro ir...

Vaikai ne visada gauna tinkamo maisto

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 20 d.
Lie­tu­vo­je sa­vo val­gyk­las tu­ri 85 pro­cen­tai mo­kyk­lų ir dar­že­lių, ta­čiau ket­vir­ta­da­lis val­gyk­lų nea­ti­tin­ka vai­kų mai­ti­ni­mui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT). „Šiau­lių mo­kyk­lų ir dar­že­lių val­gyk­lo­se pa­dė­tis ge­res­nė nei res­pub­li­ko­je“, – tvir­ti­no Šiau­lių VMVT vir­ši­nin­kas Arū­nas Tei­šers­kis.Jo­no Mi­liaus, VMVT di­rek­to­riaus, tei­gi­mu, ug­dy­mo įstai­go­se at­lik­ti hi­gie­nos pa­tik­ri­ni­mai pa­ro­dė tai­sy­ti­ną pa­dė­tį – ket­vir­ta­da­ly­je val­gyk­lų...

„Kretingos maistas“ – trejus metus tarp stipriausių Lietuvoje

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 20 d.
„Nuo­la­ti­nis su­si­tel­ki­mas į tiks­lą – teik­ti svei­ką ir ko­ky­biš­ką mais­tą, yra mū­sų dar­bo pa­grin­das“, – tvir­ti­na VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ di­rek­to­rė Ali­sa Nor­ku­vie­nė, ku­rios val­do­ma įmo­nė kas­dien pa­mai­ti­na apie 60 tūks­tan­čių vai­kų bei suau­gu­sių­jų.
Kre­di­to biu­ro „Cre­di­tin­fo“ ver­ti­na­mos ir no­mi­nuo­ja­mos įmo­nės tu­ri ati­tik­ti aukš­tus rei­ka­la­vi­mus. Svar­biau­sias ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus, su­tei­kiant „stip­riau­sių­jų“ ser­ti­fi­ka­tus – įmo­nės mo­ku­mo rei­tin­gas. Pa­sak...

Milijonine afera įtariami tėvas ir sūnus

Teisėtvarka
2014 m. lapkričio 20 d.
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­bo­je baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nu­si­kals­ta­mo bank­ro­to, su­kčia­vi­mo ir ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo. Nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mi lo­gis­ti­kos bend­ro­vės ak­ci­nin­kas ir di­rek­to­riu­mi dir­bęs jo sū­nus.Bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta Šiau­lių apy­lin­kės teis­mui.
Ki­ti du bend­ri­nin­kai, šiuo me­tu at­lie­kan­tys baus­mę Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se, kal­tais pri­pa­žin­ti už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą...

Tarptautiniame turnyre sužibėjo Baltarusijos karatistai (1)

Sportas
2014 m. lapkričio 20 d.
Kau­ne vy­ku­sia­me XI tarp­tau­ti­nia­me šo­to­kan ka­ra­tė tur­ny­re „Tig­ro ke­lias“ ly­gių ne­bu­vo Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kams. Rad­vi­liš­kio ka­ra­tė klu­bo „Ry­tų ko­vo­to­jas“ ka­ra­tis­tai ja­me pel­nė 11 me­da­lių, Šiau­lių klu­bo „Em­pi do“ at­sto­vai – 9, „Sau­lės“ spor­ti­nin­kai – 4.
Di­džiau­sia­me Bal­ti­jos ša­ly­se šo­to­kan ka­ra­tė tur­ny­re, ku­ria­me dėl ap­do­va­no­ji­mų var­žė­si vai­kai, jau­niai ir jau­ni­mas, da­ly­va­vo 27 ko­man­dos iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos...

Dekupažas daiktams suteikia antrą gyvenimą (2)

Keturi kampai
2014 m. lapkričio 20 d.
Jo­niš­kie­tė Ju­ze­fa Šu­kie­nė sa­ko, kad de­ku­pa­žas daik­tams, kar­tais jau ne­be­rei­ka­lin­giems ar nu­si­bo­du­siems, ga­li su­teik­ti ant­rą ar net tre­čią gy­ve­ni­mą. Ši de­ko­ra­vi­mo tech­ni­ka ska­ti­na ma­žin­ti var­to­to­jiš­ku­mą. Mo­te­ris Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zi­e­ju­je su­ren­gė de­ku­pa­žo dar­bų pa­ro­dą, pa­va­di­ntą „Prieš ir po“.
Ju­ze­fos Šu­kie­nės su­reng­to­je pa­ro­do­je – lėkš­tės lėkš­te­lės su, re­gis, lau­kan iš­šok­sian­čio­mis ir į bur­ną įkri­sian­čio­mis vy­nuo­gių ke­kė­mis, že­muo­gė­mis...

Žalia žolė

Keturi kampai
2014 m. lapkričio 20 d.
GėlininkasPrie kiekvieno žiedlapio pagrindo – po dvi žalsvas nektarines. Iš čia ir kilęs graikiškas augalo pavadinimas – Zigadenus. Žiedlapiai balti, gelsvi ar žalsvo atspalvio.
Daugelis Zigadenus rūšių yra dekoratyvios ir mielai gėlininkų auginamos. Gražiausia – Z.elegans (kartais sutinkama pasenusiu Anticlea pavadinimu). Augalas vešlus, žiedynai net iki 100 centimetrų aukščio.
Lapai su pilkšvoku apnašu, iki 30 centimetrų ilgio bei 1,5 centimetro skersmens, auga kuokštais (yra po žeme esančių svogūnėlių tęsinys – panašiai kaip porų). Žydi...

„Artis“ ansamblyje – 10 metų draugystės

Afiša
2014 m. lapkričio 20 d.
Į sce­ną pir­mie­ji už­li­po ju­bi­lia­tai – an­samb­lio „Ar­tis“ ko­lek­ty­vas, ku­riam va­do­vau­ja ko­lek­ty­vo sie­la Bro­nis­la­va Kup­rie­nė. An­samb­ly­je dai­nuo­ja 15 žmo­nių. Trys ko­lek­ty­vo na­rės dai­nuo­ja nuo pat an­samb­lio su­si­kū­ri­mo.
Il­ga­me­tę drau­gys­tę an­samb­lio na­riai puo­se­lė­ja su Klai­pė­dos art­ri­to drau­gi­ja. Jie at­va­žia­vo su vie­nin­te­liu Lie­tu­vo­je Eu­ro­pos šo­kių sen­jo­rų ko­lek­ty­vu „Klai­pė­dos Zun­da“. Šiau­lie­čiams pa­si­ro­dė pir­mą kar­tą ir bu­vo su­tik­ti gau­siais...

Kuršėniškiai susitiko Vilniuje

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Vil­niu­je, Mo­ky­to­jų na­muo­se, ant­ra­die­nį su­si­ti­ko sos­ti­nė­je gy­ve­nan­tys bei iš mies­to prie Ven­tos at­va­žia­vę kur­šė­niš­kiai. Už­si­mez­gė po­kal­bis apie kū­ry­bą ir kai ku­riuos Kur­šė­nams ak­tua­lius rei­ka­lus.
Su­si­ti­ki­me pa­si­džiaug­ta, kad iš Kur­šė­nų ki­lu­sių kraš­tie­čių veik­la ryš­ki įvai­rio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se.
Kur­šė­niš­kis Vy­tau­tas Kir­ku­tis pa­žy­mė­jo, kad 2003 me­tų lapk­ri­čio 20-ąją su­reng­ta suei­ga, skir­ta trims teat­ra­lams, Ka­zi­mie­rai Ky­man­tai­tei, An­ta­nui Gab­rė­nui ir Ba­liui Lu­ko­šiui...

Ambasados patarėja aplankė tėvų žemę

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Rad­vi­liš­ky­je ap­si­lan­kiu­si JAV am­ba­sa­dos am­ba­sa­do­rės pa­ta­rė­ja kul­tū­rai, švie­ti­mui ir ži­niask­lai­dai Ri­ma Ja­nu­le­vi­čiū­tė-Vyd­man­tas su­si­ti­ko su Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos moks­lei­viais, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jais, do­mė­jo­si sa­vo tė­vų, se­ne­lių, ku­rių šak­nys – Rad­vi­liš­kio kraš­te, is­to­ri­ja.Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je vieš­nia tei­ra­vo­si mo­ki­nių apie jų pa­si­rink­tą gy­ve­ni­mo tiks­lą, no­rus da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nių mai­nų pro­gra­mo­se, su­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie ga­li­my­bes...

Žeimeliečiai minėjo Latvijos nepriklausomybės dieną

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Ant­ra­die­nį į evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čią rin­ko­si Žei­me­lio se­niū­ni­jos lat­vių re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės na­riai, sve­čiai, Žei­me­lio gim­na­zis­tai, kraš­to­ty­ri­nin­kai bei Žei­me­lio že­mės ūkio mo­kyk­los at­sto­vai.
Po pa­mal­dų ei­se­na pa­su­ko link pa­sto­ra­to, kur šią va­sa­rą bu­vo įreng­ta lat­vių kul­tū­ros pa­triar­cho G. F. Sten­de­rio įam­ži­ni­mo vie­ta. Čia prie ąžuo­liu­ko, skir­to G. F. Sten­de­riui, – žei­me­lie­čio liau­dies meist­ro Jo­no Ži­bū­dos ran­ko­mis įreng­tas at­mi­ni­mo au­ku­ras ir suo­le­lis. Sve­čiui...

Apskrities neįgaliųjų ansambliai dainavo Joniškyje

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­ja į tra­di­ci­nę šven­tę „Neils­tan­čių šir­džių švie­sa“ pa­kvie­tė ap­skri­ties neį­ga­lių­jų drau­gi­jų ko­lek­ty­vus.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro sce­no­je skam­bė­jo dai­nos apie mei­lę, tė­viš­kę, jau­nys­tės, va­sa­ros, gra­žių die­nų il­ge­sį. Į pa­si­ro­dy­mus bu­vo įpin­ta poe­zi­jos po­smų.
Dai­nas at­li­ko de­vy­ni ko­lek­ty­vai iš ke­tu­rių Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nų. Iš Šiau­lių ra­jo­no pa­si­ro­dė neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­lek­ty­vas „Sva­ja“ ir jos Meš­kui­čių pa­da­li­nio an­samb­lis „Vil­tis“, Šiau­lių mies­to neį­ga­lių­jų...

Autobusų stotelėje – neįskaitomi užrašai

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris, pik­tin­da­ma­si, kad Jo­niš­ky­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je Ža­ga­rės gat­vė­je neįs­kai­to­mas marš­ru­tų gra­fi­kas. Skai­čiai taip nu­blu­kę, kad nie­ko ne­be­si­ma­to, o re­tai va­ži­nė­jan­tiems ši in­for­ma­ci­ja la­bai svar­bi.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją už­su­ku­si mo­te­ris (re­dak­ci­jai pa­var­dė ži­no­ma – aut. pa­st.) pa­sa­ko­jo at­va­žia­vu­si į Jo­niš­kį pas gy­dy­to­jus. Po ap­žiū­ros ji sku­bė­jo grįž­ti na­mo. Ta­čiau nuė­ju­si į Ža­ga­rės gat­vė­je esan­čią au­to­bu­sų...

Kaimo rūpesčius sprendžia kartu

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Gi­lai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė pri­si­mi­nė lai­ką, kai kai­mo gy­ve­ni­mu rū­pin­tis ėmė drau­ge. Nuei­tas dar ne­di­de­lis veik­los eta­pas, bet pa­da­ry­ta daug.
At­vy­ku­siuo­sius praė­ju­sio­ šeš­ta­die­nio va­ka­rą į Gi­lai­čių kul­tū­ros cent­rą pa­mi­nė­ti kai­mo bend­ruo­me­nės de­šim­ties me­tų su­kak­ties jo fo­jė pa­si­ti­ko nuo­trau­kų pa­ro­dą. Port­re­tai. Be­si­šyp­san­tys vei­dai.
Vi­si šie žmo­nės gy­ve­na Gi­lai­čiuo­se. Vi­sų įdo­mes­niu gy­ve­ni­mu jau de­šimt me­tų rū­pi­na­si ak­ty­vie­ji kai­mo žmo­nės.
Dar pa­ly­gin­ti...

Akcija pripažinta rekordu (1)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Iš ran­kų į ran­kas bu­vo per­duo­da­mos 650 kny­gų, ku­rias įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos, mo­kyk­los pa­do­va­no­jo mies­to bib­lio­te­kai. Ri­kiuo­tė­je sto­vė­jo 1798 žmo­nės.
Ak­ci­jos „Im­kit ma­ne ir skai­ty­kit“ me­tu pir­mo­ji bu­vo per­duo­da­ma kny­ga – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio „Me­tai“.
Ak­ci­jos su­ma­ny­to­ja – Ro­ma Alb­ri­kie­nė, L. Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Surengė pilietiškumo pamoką

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Į su­si­ti­ki­mą rin­kosi rau­dė­niš­kiai – nuo mo­ki­nu­ko iki trem­ties siau­bą me­nan­čio ir iš­gy­ve­nu­sio se­no­lio.
Per su­si­ti­ki­mo va­lan­dą sve­čiai su­ren­gė įtai­gią ir įdo­mią pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką mo­ki­niams, pri­si­mi­ni­mų ta­kais ­ve­dė vy­res­niuo­sius klau­sy­to­jus.

Liaudies šokių festivalis (2)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos cho­reog­ra­fų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko ba­let­meis­te­rio Vla­di­mi­ro Uso­vo, pir­mą­ją vie­tą jau­nu­čių gru­pė­je pa­sky­rė Šiau­lių pro­gim­na­zi­jos šo­kių an­samb­liui „Šėl­ti­nis“ (va­do­vai – Vio­le­ta ir Ro­mual­das Lau­ga­liai), jau­nių ir jau­nuo­lių – Šiau­lių dai­nų pro­gim­na­zi­jos šo­kių stu­di­jai „Šer­mukš­nė­lė“ (vad. Ind­rė Cho­tia­šo­vie­nė).
Nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta ir Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro šo­kių stu­di­jos „Die­me­dė­lis“ jau­nuo­lių gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja Lo­re­ta...

Iš sutaupytų pašalpų pinigų sutvarkytas kelias

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Kelmės rajono Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je su­tvar­ky­ti 8 ki­lo­met­rai kai­mo žvyr­ke­lių. Išp­jau­ti grio­viai, kad van­duo ne­telk­šo­tų ant ke­lio ir jo ne­ga­din­tų. Pa­da­ry­tos nuo­va­žos. Lė­šų ke­liui su­tvar­kyti se­niū­ni­ja ga­vo iš su­tau­py­tų so­cia­li­nių pa­šal­pų fon­do.Praė­ju­sią sa­vai­tę Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je, ke­ly­je Ku­ke­čiai – Šed­vy­džiai, dar­ba­vo­si UAB „Ime­ga“ tech­ni­ka. Šią sa­vai­tę še­ši ki­lo­met­rai žvyr­ke­lio pa­si­kei­tę. Ke­lias pa­pla­tė­jo. Ne­li­ko duo­bių. Ša­lia jo iš­pjau­ti grio­viai ir įreng­tos nuo­va­žos. Su­dė­tos van­dens...

Kražiškio parodoje – Užventis ir jo žmonės

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
30-yje, dau­giau­sia šie­met da­ry­tų, nuo­trau­kų – Už­ven­ty­je vy­ku­sių ren­gi­nių aki­mir­kos: teat­rų fes­ti­va­lis „Vai­di­na­me drau­gams“, ba­le­to pri­ma­ri­jaus Pet­ro Skir­man­to kny­gos pri­sta­ty­mas, šven­tė „Ven­ta, Ven­ta, tu – že­mai­čiui šven­ta“, kū­ry­bi­niai ple­ne­rai ir pa­na­šiai. Vi­sas nuo­trau­kas pa­ro­dos au­to­rius pa­do­va­no­jo Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rui.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga J. Lips­kis su­lau­kė ne­ma­žai svei­ki­ni­mų. Ko­le­ga fo­tog­ra­fas Va­len­ti­nas Lu­ko­nas iš Kel­mės pa­si­džiau­gė po­no...

Tenisininkai tapo prizininkais Latvijoje

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
2003 me­tais gi­musių bei jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je K. Kuz­ne­co­va iš pra­džių nu­ga­lė­jo vi­sas var­žo­ves po­gru­py­je ir įgi­jo tei­sę var­žy­tis dėl me­da­lių fi­na­le. Čia pel­nė tris per­ga­les ir lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.
Į ją pre­ten­da­vo dar vie­na Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vė Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, ku­ri iš pra­džių var­žė­si ki­ta­me po­gru­py­je ir, kaip K. Kuz­ne­co­va, nu­ga­lė­jo vi­sas var­žo­ves, pa­te­ko į fi­na­lą. Čia G. Stro­doms­ky­tė pel­nė taip pat tris per­ga­les, ta­čiau tu­rė­da­ma tiek pat taš­kų kaip K. Kuz­ne­co­va...

Sveikatos duomenys – apie 80 konkurso dalyvių

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 20 d.
Dau­giau kaip 80 da­ly­vių at­li­ko po pen­kis "Eu­ro­fit" tes­tus. Bu­vo tik­ri­na­ma plaš­ta­kų jė­ga, lanks­tu­mas, lie­me­nį len­kiant į šo­nus, pil­vo rau­me­nų iš­tver­mė, at­lie­kant at­si­len­ki­mo pra­ti­mą, pu­siaus­vy­ros ly­gis, sto­vint ant vie­nos ko­jos, pe­čių juos­tos jė­ga, ky­bant ant sker­si­nio su­lenk­to­mis ran­ko­mis.
Su­muo­ti re­zul­ta­tai ke­tu­rio­li­ko­je am­žiaus gru­pių, pra­de­dant nuo 9 me­tų iki pa­ties vy­riau­sio 65 me­tų da­ly­vio.
Iki 13 me­tų moks­lei­vių gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais ta­po...

Dienos populiariausi


Sportas

Lapk­ri­čio 15–16 die­no­mis Es­ti­jo­je, Haap­sa­lu mies­te, vy­ku­sia­me at­vi­ra­ja­me jau­nių, jau­nu­čių ir mi­ni jau­nu­čių...

Keturi kampai

Kū­ry­bi­nį ne­ri­mą iš­si­kep­ti ša­ko­tį na­muo­se me­ni­nin­kė Ina Pau­liu­ko­nie­nė įgy­ven­di­no pa­čiu ori­gi­na­liau­siu bū­du – grąž­tu...

Centas prie cento

Vers­lo die­nos šven­tė­je „Vers­lo bu­rė­mis“ ap­do­va­no­ta de­šimt sėk­min­gai sa­vo vers­le be­si­su­kan­čių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Trisdešimt metų batsiuviu Šiauliuose dirbantis Alvydas Gailius save vadina šiaučiumi. Vyras pripažįsta – jam tinka liaudiškas posakis...

Šiaulietis dailininkas, pedagogas Bronius Rudys, netrukus švęsiantis 60-ąjį gimtadienį, jį pasitiks net trimis parodomis...

Neseniai išleistas Kelmės rajono Butkiškės kaimo literato, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario Stasio Ramanausko romanas „Visi pirštus...

Pakruojietė Rasa Kukutienė prieš dešimtmetį turėjo dvi karves, kurios šeimos biudžetui nešdavo pelną. Kai Rasa susirado darbą, karvių teko...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai