(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-10-15

2014-09-29

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Gamink ir BALSUOK
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Partizanų ryšininkė Pelytė (5)

2014 m. spalio 18 d.
Ak­ty­vi Są­jū­džio da­ly­vė Ma­ri­ja Rim­kie­nė jau­nys­tė­je už tai, kad bu­vo par­ti­za­nų ry­ši­nin­kė, sla­py­var­džiu Pe­ly­tė, Sta­li­no re­ži­mo nu­teis­ta ir aš­tuo­ne­rius me­tus ka­lin­ta Si­bi­ro ir Ka­zachs­ta­no la­ge­riuo­se. M. Rim­kie­nė sa­vo iš­leis­tą au­to­biog­ra­fi­nę kny­gą „Pe­ly­tė“ ir 250 pe­ly­čių ko­lek­ci­ją ne kar­tą yra pri­sta­čiu­si jau­na­jai kar­tai mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se. „Jau­ni­mas tu­ri ži­no­ti, ką pa­ty­rė trem­ti­niai ir po­li­ti­niai ka­li­niai“, – pa­brė­žia mo­te­ris. „Šiau­lių kraš­tui“ M. Rim­kie­nė...

Kultūrinį kontekstą dizaineris kuria keliuose (2)

2014 m. spalio 18 d.
Kompozicija su paukščiais Ramučių sankryžoje, poilsio aikštelės šalia kelio Panevėžys – Šiauliai meninis, architektūrinis projektas „Mokas“, „Akmenų kelias“ Bubių kelyje, ruošiama atidaryti aikštelė prie Bijotės ežero, šalia greitkelio „besiganančios“ avys, karvutės ir daugelis kitų dažnam vairuotojui žinomi. Tik mažai kas žino, jog visų jų autorius – šiaulietis dizaineris, Šiaulių universiteto Dizaino katedros dėstytojas Darius LINKEVIČIUS. Būtent jis yra pradininkas, kad Lietuvos keliai ir greitkeliai taptų lyg nuolatine paroda tūkstančiams žiūrovų.– Keliams, rodos, vien...

Ne­re­gių pa­mo­ka regintiems val­di­nin­kams (1)

2014 m. spalio 17 d.
Tarptautinę baltosios lazdelės dieną Joniškio rajono aklųjų ir silpnaregių draugijos nariai Savivaldybės tarnautojams surengė pamoką, pasiūlę užrištomis akimis užlipti laiptais ir nusigauti iki savo kabineto.Akcijos tikslas – praktiškai parodyti, ką jaučia neregiai, kaip orientuojasi aplinkoje, ir įtikinti, kad didžiajai daugumai jų ir silpnaregių reikalingas asmeninis asistentas.
Aklųjų ir silpnaregių draugijos nariai pasibeldžia į rajono mero pavaduotojo Gintaro Gadliausko, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjos Laimos Klemienės ir šio...

Ka­ro kir­vis dar gu­li Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je (20)

2014 m. spalio 17 d.
Dėl Šiaulių miesto centrinės aikštės sutvarkymo užvirė audringa diskusija, kurią sukvietė neseniai įsikūręs „Laisvųjų piliečių“ judėjimas. Specialistai akcentavo, kad valdžia turi aiškiai žinoti, ko nori, ir daryti sprendimus, nes jie vėluoja jau du dešimtmečius. Ir ne nuo architektų priklauso, ar aikštė taps gyvybinga. Tačiau į istorikų, architektų iškeltus klausimus nebuvo kam atsakyti.
Vienas iš diskusijos rengėjų Vidmantas Japertas „Šiaulių kraštui“ sakė: „Padiskutuosime ir gal galima bus užkasti karo kirvį.“ Bet paaiškėjo, kad per anksti apie tai galvoti...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Žur­na­lis­tas
Šis klau­si­mas ne re­to­ri­nis. Po to, kai Anykš­čių ra­jo­no vie­nas iš se­niū­nų so­cia­li­nia­me tink­le su...

Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina...

Šiaulių miesto tarybos nariai skaičiuoja balsus, ar galėtų pareikšti nepasitikėjimą miesto merui Justinui Sartauskui. Socialdemokratų...

Valdžia mestelėjo dosnumo. Net nelaukdama Naujųjų, nuo spalio pakėlė minimalią algą iki 1035 litų. Nuo Naujųjų nežino, ar dar kels, bet...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Ar jau nu­kir­tai sa­vą­jį PU­TI­NĄ? (16)

Budintis reporteris
2014 m. spalio 18 d.
Žur­na­lis­tas
Šis klau­si­mas ne re­to­ri­nis. Po to, kai Anykš­čių ra­jo­no vie­nas iš se­niū­nų so­cia­li­nia­me tink­le su ge­ra hu­mo­ro do­ze pa­skel­bė „PU­TI­NŲ SO­DI­NI­MO“ ak­ci­ją, ki­lo vos ne ša­lies mas­to skan­da­liu­kas: ne so­din­ti, o kirs­ti tą bjau­ry­bę rei­kia.
To­dėl, so­dų, so­dy­bų sa­vi­nin­kai, ap­si­dai­ry­ki­te, ar skly­pe­liuo­se neiš­si­ke­ro­jo koks pu­ti­no krū­mas. Ne­del­siant iš­kirst ir šak­nis iš­kast.
Sa­vuo­sius du pu­ti­nus, ku­rių vie­ną ga­vau kaip so­vie­ti­nį pa­li­ki­mą, o ant­rą ap­kvai­tęs dar ne...

Po mūšio rekonstrukcijos – priekaištai organizatoriams (10)

Budintis reporteris
2014 m. spalio 18 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį prie Rad­vi­liš­ky­je esan­čio vė­ji­nio ma­lū­no vy­ku­si lie­tu­vių ka­riuo­me­nės mū­šio prieš ber­mon­ti­nin­kus re­konst­ruk­ci­ja su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų. Kai ku­rių rad­vi­liš­kie­čių nuo­mo­ne, re­konst­ruk­ci­jo­je ne­tu­rė­jo bū­ti itin žiau­rių vaiz­dų, ga­lė­ju­sių tu­rė­ti nei­gia­mos įta­kos ne­pil­na­me­čiams.„Ren­gi­ny­je tarp di­de­lio bū­rio suau­gu­sių­jų bu­vo ne­ma­žai ne­pil­na­me­čių ir ne­tgi ma­ža­me­čių, atė­ju­sių kar­tu su tė­vais. Puo­tos me­tu įneš­ta ne­va nu­kirs­ta be­lais­vio gal­va ar vie­šai pa­de­monst­ruo­tas ko­ri­mas...

Europos scenaristai į Lietuvą atvyko vystyti savo trumpų istorijų

Budintis reporteris
2014 m. spalio 18 d.
Šiais me­tais, dirb­tu­vių or­ga­ni­za­to­riai IN SCRIPT pro­gra­mą pa­pil­dė nau­jo­vė­mis, to­dėl da­ly­viai ne tik kon­cent­ra­vo­si į sa­vo sce­na­ri­jų to­bu­li­ni­mą, bet ir ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su fil­mų pri­sta­ty­mo gud­ry­bė­mis ir jų rea­li­za­ci­jos ga­li­my­bė­mis. Bend­ra­dar­biau­jant su „Vil­niaus ki­no šor­tais“, dirb­tu­vių da­ly­viai pri­si­jun­gė prie idė­jų pri­sta­ty­mo fo­ru­mo „Bal­tic Pit­ching Fo­rum“ ir ga­lė­jo įver­tin­ti tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Vil­niaus ki­no Šor­tai“ fil­mus. Pers­pek­ty­viau­sia...

Vėluoja paminklo Jonui Murkai statyba

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 18 d.
Šiau­liuo­se ki­tą sa­vai­tę, spa­lio 24 die­ną, bus mi­ni­mos žy­maus tar­pu­ka­rio pe­da­go­go, vi­suo­me­ni­nin­ko Jo­no Mur­kos 125-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Jo at­mi­ni­mui įam­žin­ti ku­ria­mas pa­mink­las, bet mi­nė­ji­mo da­tai pa­mink­las dar neiš­kils.
„Ne­pa­vyks pa­mink­lo pa­sta­ty­ti mi­nė­ji­mo ren­gi­niams, nes skulp­to­riui iš­ki­lo te­chni­nių kliū­čių, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ mi­nė­ji­mo or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­rys Vac­lo­vas Ving­ras, me­ro pa­ta­rė­jas. – Bet iki me­tų ga­lo bus pa­sta­ty­tas...

Teat­ras pa­svei­ki­no ak­to­rę Ni­jo­lę Mi­ron­či­kai­tę-Ti­mins­kie­nę (1)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 18 d.
Ni­jo­lė Mi­ron­či­kai­tė į teat­ro tru­pę pa­te­ko kon­kur­so ke­liu. Ji yra bai­gu­si Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės kon­ser­va­to­ri­jos Teat­ri­nį fa­kul­te­tą ir vie­nus me­tus ten dir­bo dės­ty­to­ja.
Per il­gus kū­ry­bi­nės veik­los me­tus ar­tis­tė su­kū­rė apie 100 vaid­me­nų. Ne­ma­žai jų pa­žy­mė­ti pre­mi­jo­mis, ap­do­va­no­ji­mais, dip­lo­mais, tei­gia­mai įver­tin­ti kri­ti­kų. Ryš­kiau­si vaid­me­nys: Ger­da V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no „Val­do­ve“, Mar­ti­ri­ja F. G. Lor­kos „Ber­nar­dos Al­bos na­muo­se“, Že­mai­tė V...

Vandalai padegė Teodoro Grothuso ąžuolą (4)

Teisėtvarka
2014 m. spalio 18 d.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­re Ge­du­čiuo­se (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) van­da­lai pa­de­gė pir­mo­jo Lie­tu­vos moks­li­nin­ko, fi­zi­ko­che­mi­ko Teo­do­ro Grot­hu­so at­mi­ni­mą sau­gan­tį šim­ta­me­tį ąžuo­lą.Apie de­gan­tį T.Grot­hu­so ąžuo­lą bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu bu­vo pra­neš­ta prieš 19 va­lan­dą. Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų eki­pa­žas di­džiu­lį iš vi­daus ru­se­nan­tį me­dį ge­si­no be­veik tris va­lan­das. Te­ko iš­pjau­ti maž­daug kvad­ra­ti­nio met­ro dy­džio ka­mie­no da­lį, kad bū­tų ga­li­ma už­ge­sin­ti ir iš­kas­ti lauk...

Brakonieriaus gaudytojai pagerbti aplinkos ministro padėka

Teisėtvarka
2014 m. spalio 18 d.
Kel­mės ra­jo­no agen­tū­ro­je ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams Gied­riui Jan­čaus­kui bei Jo­nui Bra­ce­vi­čiui įteik­tos ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko pa­dė­kos. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­dė­jo de­mas­kuo­ti ir at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti me­džio­to­ją, nu­šo­vu­sį ma­žy­lio be­si­lau­kian­čią brie­džio pa­te­lę.Abiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas ne tik įteik­tos mi­nist­ro pa­dė­kos, bet ir pa­dė­ko­ta Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vo ir vi­sų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų var­du.
Šių me­tų...

Iškilmingai sutiktos „Gintros-Universiteto“ futbolininkės

Sportas
2014 m. spalio 18 d.
Va­kar vi­dur­die­nį Šiau­lių cent­ri­nia­me fut­bo­lo sta­dio­ne iš­kil­min­gai su­tik­tos Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ fut­bo­li­nin­kės, Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ho­je nu­ga­lė­ju­sios „Spar­tą“ ir pa­te­ku­sios į UE­FA Čem­pio­nų ly­gos aš­tunt­fi­na­lį.
Pa­si­tik­ti iš Če­ki­jos au­to­bu­su grįž­tan­čios fut­bo­lo ko­man­dos at­vy­ko „Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai, me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus at­sto­vai, Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Les­nic­kas...

„Vairo-Klevo“ regbininkai tapo čempionais

Sportas
2014 m. spalio 18 d.
Nors se­zo­no pra­džia „vai­rie­čiams“ ne­bu­vo la­bai sėk­min­ga, ta­čiau pa­sku­ti­nius tris tu­rus jie bu­vo ne­nu­ga­li­mi. La­biau­siai prie per­ga­lės pri­si­dė­jo pui­kiai vi­so­se rung­ty­nė­se žai­dę Be­nas Ba­ga­raus­kas, Sai­mo­nas Vens­la­vi­čius ir Eis­man­tas Val­čiu­kas. Pas­ta­ra­sis spor­ti­nin­kas bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu „Vai­ro“ ko­man­dos žai­dė­ju.
Be mi­nė­tų žai­dė­jų, ge­rai ko­vė­si ir auk­so me­da­liais pa­si­puo­šė Rim­vy­das Be­nai­tis, Lu­kas Cvi­kas, Eva Od­mi­ny­tė, Ar­nas Blan­ka...

Vie­nas dvi­ra­čiu ap­link Bal­ti­jos jū­rą

Gyvenimo spalvos
2014 m. spalio 18 d.
42 die­nos ke­ly­je, iš jų 33 min­ta dvi­ra­čiu, vi­du­ti­niš­kai 165 km kas­dien, kad nu­va­žiuo­tų 5467 ki­lo­met­rus ap­link Bal­ti­jos jū­rą. Šiau­lie­tis dvi­ra­čių mė­gė­jas Vy­tau­tas Juo­da­gal­vis pa­si­ry­žo vie­nas nu­va­žiuo­ti be­veik 15 me­tų min­ty­se pla­nuo­tą sva­jo­nių marš­ru­tą.Ke­lio­nės pla­na­vi­mas pra­si­dė­jo be­veik prieš 15 me­tų. Vy­tau­tas nuo­bo­džia­vo sė­dė­da­mas mo­kyk­los kla­sė­je, kol akys už­kliu­vo už Eu­ro­pos že­mė­la­pio. Ta­da vai­ki­nui Eu­ro­pa at­ro­dė ne­pap­ras­tai di­de­lė, o Va­ka­ruo­se esan­tys...

Pensija atvėrė kelionių, mokslo ir bendravimo laiką (1)

Gyvenimo spalvos
2014 m. spalio 18 d.
Šiau­lie­tė Ele­na Ja­ru­šie­nė var­di­ja ša­lis, ku­rias ap­lan­kė išė­ju­si į pen­si­ją: Če­ki­ja, Veng­ri­ja, Slo­va­ki­ja, Ang­li­ja ir ki­tos. Pen­kio­li­ka me­tų ge­rų emo­ci­jų, ži­nių pa­si­se­mia Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to pa­skai­to­se, lan­ko­si teat­re, su­si­ti­ki­muo­se su ša­lies švie­suo­me­ne, bib­lio­te­ko­se. „O kiek dar tu­riu sva­jo­nių!“ – nu­si­šyp­so po­nia Ele­na.Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas pra­de­da še­šio­lik­tą­jį veik­los se­zo­ną. Pas­kai­tų klau­sy­tis eis ir šiau­lie­tė Ele­na Ja­ru­šie­nė. Ji prieš še­šio­li­ka me­tų per­skai­tė...

Seserų išmonė – parapijos vėliavoje

Gyvenimo spalvos
2014 m. spalio 18 d.
Kelmės rajone, Junkilų kaime, gyvenančios seserys mokytoja Valerija Adomaitienė ir kultūros darbuotoja Onutė Stankienė neseniai sukūrė Užvenčio parapijos vėliavą. Tai ne vienintelė jų sukurta vėliava. Pirmoji buvo jų giminės.Šiemet, prieš Šilinės atlaidus, Užvenčio jaunimas rengėsi žygiui į Šiluvą. Daug dėmesio jaunimui rodantis Užvenčio parapijos klebonas Donatas Klimašauskas pastebėjo, jog parapija neturi vėliavos. Iš kitų vietovių traukiančios eisenos paprastai neša savo parapijos vėliavą.
Tuomet ir prisiminta, jog Junkiluose gyvena puiki dailininkė Onutė Stankienė. Užvenčio kultūros...

Neregiams reikia sveikųjų supratimo

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Spa­lio 15-ąją – Bal­to­sios laz­de­lės die­ną, ra­jo­no silp­na­re­giai ir ne­re­giai pa­mi­nė­jo ir sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos 50 me­tų su­kak­tį. Kaip jau­čia­si ne­re­gys, tą­dien ga­lė­jo pa­jus­ti vi­si ren­gi­nio sve­čiai – jie kon­fe­ren­ci­jų sa­lę tu­rė­jo pa­siek­ti už­si­dė­ję juo­dus ne­per­ma­to­mus aki­nius.Į ren­gi­nį at­vy­ku­sius sve­čius prie įė­ji­mo pa­si­ti­ko Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los klu­bo „To­le­ran­ci­ja“ na­riai. Kiek­vie­nam sve­čiui jie ant akių už­dė­da­vo juo­dus aki­nius ir ne­re­giu ta­pu­sia­jam...

Laurus pelnė melžėjų konkurso naujokė

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Si­dab­ra­vo že­mės ūkio bend­ro­vė­je su­reng­tas mel­žė­jų kon­kur­sas šie­met iš­si­sky­rė da­ly­vių gau­sa. Var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vę du vy­rai ne­pa­jė­gė ap­lenk­ti mel­žė­jų mo­te­rų, ta­čiau vi­sus da­ly­vius ap­len­kė kon­kur­so nau­jo­kė – že­mės ūkio bend­ro­vės „Drau­gas“ mel­žė­ja Kris­ti­na Plun­gai­tė.Si­dab­ra­vo že­mės ūkio bend­ro­vės Do­tiš­kių fer­mo­je su­reng­to­se mel­žė­jų var­žy­tu­vė­se šie­met da­ly­va­vo 11 mel­žė­jų. Kaip ir praė­ju­siais me­tais, šie­met į mo­te­rų gre­tas įsi­lie­jo ir du vy­rai – bro­liai dvy­niai iš Šiau­lė­nų se­niū­ni­jos Jo­nas ir Pet­ras Balt­ru­šai­čiai...

Edu­ka­ci­nė pa­mo­kė­lė pra­di­nu­kams

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Edu­ka­ci­nę pa­mo­kė­lę „Se­nų­jų ama­tų pa­slap­tys“ ve­dė Pa­kir­ši­nio et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro gra­žia­dar­bės Pau­li­na Ma­li­naus­kie­nė ir Džiu­li­ja Džiau­gie­nė. Vai­kai su­si­pa­ži­no su se­no­vės ama­tais: mez­gi­mu, py­ni­mu, siu­vi­nė­ji­mu, nė­ri­mu.
Ket­vir­to­kai iš­mo­ko iš odos skiau­te­lių pa­si­ga­min­ti skir­tu­ką kny­gai „Pe­lė­džiu­kas“. Gra­žia­dar­bės P. Ma­li­naus­kie­nės pa­de­da­mi iš vil­nos su­si­vė­lė po ru­tu­liu­ką, iš po­pie­riaus kar­pė eg­lu­tes.
Mo­ki­nu­kai li­ko pa­ten­kin­ti, kad ga­lė­jo nors trum­pam...

Pakrikštijo gimnazijos pirmokus

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Nau­jo­kams te­ko įveik­ti įvai­rius iš­ban­dy­mus.
Pir­ma­sis iš­ban­dy­mas – gim­na­zi­jos laip­tai ir mankš­ta sta­dio­ne. Griež­ti pri­žiū­rė­to­jai rū­pi­no­si, kad pra­ti­mai bū­tų at­lie­ka­mi tin­ka­mai ir są­ži­nin­gai. Ne­pak­lus­nių­jų lau­kė „čes­na­ki­nis du­šas“ – pui­ki prie­mo­nė per­ša­li­mo li­goms įveik­ti.
Mei­lę gim­na­zi­jai nau­jo­kai iš­reiš­kė mo­kyk­los ap­ka­bi­ni­mu ir šū­kiu „Aš my­liu Liz­dei­ką!“
Po to vi­sas bū­rys mo­ki­nių sė­do į au­to­bu­sus, nes lau­kė ne­trum­pa ke­lio­nė į pra­smin­gą krikš­ty­nų vie­tą – Ker­na­vę, kur stūk­so...

„Patrepsėlis“ šoko festivalyje Joniškyje

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Į šį fes­ti­va­lį rad­vi­liš­kie­čius pa­kvie­tė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Jie­va­ras“.
Jo­niš­kie­čiams ir fes­ti­va­lio sve­čiams „Pat­rep­sė­lio“ šo­kė­jai at­li­ko ke­tu­ris šo­kius: „Di­ri­žab­lį“, „Mei­lu­tę“, „Alek­sand­rą“ ir „Grans­ve­rą“. Fes­ti­va­lio da­ly­viai ir žiū­ro­vai rad­vi­liš­kie­čių pa­si­ro­dy­mą su­ti­ko gau­siais plo­ji­mais.
Be „Pat­rep­sė­lio“ bei šei­mi­nin­kų, „Jie­va­ro“ fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dė liau­diš­kų šo­kių mėgėjai­ iš Tau­ra­gės, Sma­li­nin­kų (Jur­bar­ko ra­jo­nas), Kre­tin­gos, Skaist­gi­rio (Jo­niš­kio...

Plečiasi labdaros organizacijų ryšiai

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kę ly­dė­jo gru­pe­lė lab­da­rą Rad­vi­liš­kio kraš­to žmo­nėms tei­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų iš Hi­lers­tor­po, Nas­tos, Bo­ro bei Karlsk­ro­nos.
Šve­dus do­mi­no, kaip ir kam tei­kia­ma pa­ra­ma, ko­kios pa­ra­mos rei­kia la­biau­siai. Po­kal­biuo­se su šve­dais bu­vo ta­ria­ma­si ir dėl glau­des­nių ry­šių, ga­li­my­bės kuo la­biau ska­tin­ti rė­mi­mą, plės­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp įvai­rių Šve­di­jos pa­ra­mos da­vė­jų. Bu­vo do­mė­ta­si, kuo ga­li pa­dė­ti lab­da­rą tei­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms Švedijos ir...

Tradicinė rudens šventė

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Su­si­rin­ku­siems į šven­tę tė­ve­liams ir se­ne­liams vai­ku­čiai dek­la­ma­vo ei­lė­raš­tu­kus apie ru­de­nį bei ru­dens gė­ry­bes, dai­na­vo, šo­ko su ma­my­tė­mis, bro­liais bei se­sė­mis.
Po šven­ti­nio pa­si­ro­dy­mo vi­si sku­bė­jo ap­žiū­rė­ti Pa­lo­nų dau­gia­funk­cio cent­ro or­ga­ni­zuo­tos pa­ro­dos „Ru­dens mo­zai­ka“.
„Mū­sų kraš­to“ inf.

SPORTAS

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Ša­lies jau­nu­čių lais­vų­jų im­ty­nių spor­to žai­dy­nė­se ant ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los at­siim­ti si­dab­ro me­da­lio li­po ir rad­vi­liš­kie­tis To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius.Ra­jo­nui žai­dy­nė­se at­sto­va­vo trys im­ty­ni­nin­kai – To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius, Teo­do­ras Pal­šys ir Do­vy­das Bau­ža. Tei­sę da­ly­vau­ti Vil­niu­je vy­ku­sio­se fi­na­li­nė­se žai­dy­nių pel­nė spor­ti­nin­kai, užė­mę pir­mą­sias-ant­rą­sias vie­tas zo­ni­nė­se var­žy­bo­se. Rad­vi­liš­kie­čiai zo­no­je ko­vo­jo su Šiau­lių ir Šiau­lių ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio, Ku­piš­kio ir Kel­mės...

Ministrai ir mokslininkai diskutavo apie vaikų sveikatą (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Kel­mė­je su­reng­ta tra­di­ci­nė, jau pen­kio­lik­to­ji, moks­li­nė pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Ka­dan­gi šie me­tai pa­skelb­ti Vai­kų svei­ka­tos me­tais, kon­fe­ren­ci­jo­je „Vai­kų svei­ka­ta – ša­lies svei­ka­tos po­li­ti­kos prio­ri­te­tas“ skai­ty­ti pra­ne­ši­mai apie tai, kas le­mia vis blo­gė­jan­čią Lie­tu­vos vai­kų svei­ka­tą ir ką da­ry­ti, kad užaug­tų nau­ja svei­ka kar­ta.Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ne tik moks­li­nin­kų, bet ir po­li­ti­kų, Pre­zi­den­tū­ros, Pa­sau­li­nės svei­ka­tos...

Profesiniu rengimu turėtų rūpintis ir verslininkai

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Rajono Tarybos Švietimo komiteto posėdyje pasiūlyta sudaryti darbo grupę ir išsiaiškinti profesinio rengimo situaciją rajone. Dalis profesijų rengiama Kelmėje, dalis Tytuvėnų skyriuje, Budraičiuose. Politikai baiminasi, kad profesinis rengimas ateityje bus perduotas savivaldybėms. Sukelti visų Tytuvėnų ir Kelmės moksleivių į vieną vietą neįmanoma, nes mokymo bazė yra skirtingose vietose. O faktiškai dviejų mokyklų išlaikymas gali brangiai kainuoti. Profesinio rengimo centro direktorius Sigytas Šlickus ramina, jog apie pokyčius ministerija kol kas nekalba...

Prie solidarumo bėgimo akcijos prisijungė ir kelmiškiai gimnazistai

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ri­mas Biels­kis dė­ko­jo gim­na­zis­tams, ku­rie iki bai­gia­mo­jo ren­gi­nio daug bė­gio­jo ir ieš­ko­jo ga­lin­čių­jų pa­rem­ti Lie­tu­vos vai­kų glo­bos na­mus, šei­my­nų vai­kus bei vai­kus, ku­rie lan­kys mo­kyk­lą Zam­bi­jo­je, Mi­ku­tos kai­me.
„Šian­dien ug­dy­si­me stip­rų kū­ną, kar­tu dar la­biau su­stip­rės ir mū­sų sie­la. Ge­bė­ji­mas da­lin­tis tuo, ką tu­ri, su ki­tais yra di­džiu­lė gar­bė. Mū­sų su­rink­tos lė­šos pa­si­tar­naus kil­niam tiks­lui“, – sa­kė R. Biels­kis...

Panemunės keliu

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Die­na pa­si­tai­kė gra­ži, sau­lė­ta, tad ir nuo­tai­ka bu­vo pa­ki­li. Pra­va­žia­vus Ty­tu­vė­nus, Ra­sei­nius, po ge­ros va­lan­dos pa­sie­kė­me ir Ne­mu­no upę. Taip pra­si­dė­jo mū­sų pa­žin­tis su Pa­ne­mu­nės is­to­ri­nė­mis vie­to­mis.
Ap­lan­ky­ti bu­vo ką: Pa­ne­mu­nės pi­lis, Rau­do­nės, An­ta­no ir Jo­no Juš­kų et­ni­nės kul­tū­ros, Ve­liuo­nos kraš­to is­to­ri­jos mu­zie­jus, pi­lia­kal­nių pa­mink­lus, ki­tas lan­ky­ti­nas vie­tas. Už­li­pus į bokš­tų vir­šū­nes, at­si­ver­da­vo nuo­sta­bus ru­de­ni­nių šal­nų pa­kas­tų la­pų...

Kražiai įamžinti rezidentų iš Vokietijos kūryboje

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­re re­zi­duo­jan­tys kom­po­zi­to­riai pri­sta­tė sa­vo bai­gia­mą­jį mul­ti­me­di­jos kom­po­zi­ci­jos pro­jek­tą.Vaiz­dą, elekt­ro­ni­ką ir kom­po­zi­ci­ją kū­rė Car­los And­res Ri­co ir Mat­ti Pak­ka­nen. At­li­kė­jai: Jus­ti­nas Ma­čys (flei­ta), Ie­va Lauč­kai­tė (smui­kas), Ak­vi­lė Ka­li­nai­tė (me­co­sop­ra­nas).Ren­gi­nį su­da­rė 3 da­lys. Pir­mo­ji ir tre­čio­ji vy­ko lau­ke, kur ant Kra­žių ko­le­gi­jos sie­nų bu­vo ro­do­mos vaiz­do pro­jek­ci­jos, o lan­guo­se įsi­žie­bus švie­soms...

Seminaras Pašilėnuose

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Pa­ši­lė­niš­kiai pa­ten­kin­ti, kad se­mi­na­ras vy­ko kai­me, ne­rei­kė­jo gy­ven­to­jams to­li va­žiuo­ti, no­rint su­ži­no­ti že­mės ūkio nau­jie­nas. Se­mi­na­re kal­bė­ta apie ūkio veik­los nau­dą ir ak­tua­li­jas, apie mo­kes­čius ir jų ap­skai­tą, dar­bų sau­gą, apie įvai­rias pa­ra­mas žem­dir­biams, apie 2014 -2020 me­tų per­spek­ty­vas.
Kon­sul­tan­tai kvie­tė iš­ki­lus bet ko­kiems su že­mės ūkiu su­si­ju­siems klau­si­mams ne­bi­jo­ti kreip­tis pa­gal­bos į jų biu­rą.
Iš se­mi­na­ro ūki­nin­kai išė­jo ne­ši­ni da­li­na­mą­ja mo­ko­mą­ja me­džia­gą...

Į bulviakasį sugužėjo Pakražančio seniūnijos bendruomenės

Krašto žinios
2014 m. spalio 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­re į bul­via­ka­sį su­gu­žė­jo se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės.„Ei, kai­my­ne, eikš į tal­ką“ – kvie­tė šven­tės pa­va­di­ni­mas. Bul­ves kas­ti vie­nam ne­priim­ta nei se­niau, nei da­bar.
Penk­ta­die­nio va­ka­ras Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­re bu­vo pil­nas bul­via­ka­sio tal­ki­nin­kų.
Į šven­tę „Ei, kai­my­ne, eikš į tal­ką“ žmo­nės bu­vo kvie­čia­mi atei­ti ne šven­tiš­kai ap­si­ren­gę, bet pa­si­ruo­šę kas­ti bul­ves. Kas to ne­pa­da­rė, or­ga­ni­za­to­rių bu­vo ap­da­ly­tas bent dar­bi­nė­mis...

Orai: atsėlina šaltis

Paskutinis
2014 m. spalio 18 d.
Šian­dien pūs stip­rus va­ka­rų vė­jas, nu­ma­to­mi kri­tu­liai. Vil­niu­je įdie­no­jus vy­raus ne­di­de­lis de­be­suo­tu­mas, lis. Tem­pe­ra­tū­ra sieks 14 laips­nių ši­lu­mos. Kau­ne skė­tis taip pat pra­vers, oras su­šils iki 13–14 laips­nių. Šiau­liuo­se die­na bus lie­tin­ga, ter­mo­met­rai fik­suos 12 laips­nių ši­lu­mos. Pa­jū­ry­je lis gau­siau­siai, tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 12–13 laips­nių.
Ant­ra­die­nį de­be­suo­tu­mas iš­liks, vie­to­mis krap­nos lie­tus. Ši­lu­ma bus šiek tiek ma­žes­nė. Vil­niu­je vi­są pa­rą vy­raus...

Darbo vietų daugėja, bet atlyginimų šuolio nėra

Budintis reporteris
2014 m. spalio 17 d.
Spalio mėnesį Šiaulių mieste ir visoje apskrityje užfiksuota gerokai daugiau laisvų darbo vietų negu rugsėjį. Nors regiono darbdaviai sako sunkiai randantys reikiamų darbuotojų, darbo užmokesčio kelti neskuba – apskritis užima tik aštuntą vietą pagal darbo užmokesčio dydį tarp kitų.Šiaulių darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas sako, kad kitos išeities nėra – atlyginimus reikės kelti.– Spalio mėnesį nedarbas Šiauliuose sumažėjo iki 5,3 procento. Ar padaugėjo naujų darbo vietų?– Rugsėjo mėnesį Šiauliuose buvo užregistruota 1160 laisvų darbo vietų, o spalio pradžioje – 1580...

PVM lengvatos šiluma ir šaltukas (1)

Budintis reporteris
2014 m. spalio 17 d.
Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina.
Dabar – viskas atvirkščiai. Socialdemokratai užsimojo naikinti lengvatą šildymui, kurios net dešinieji neišdrįso paliesti. Liberalai priešinasi ir teigia, kad tai – mokesčių naštos kėlimas.
Kaip gi čia yra, ar partijos spalvas pakeitė, ar buvimas pozicijoje įpareigoja daryti nepopuliarius, bet būtinus sprendimus? Ar visa kalba tik apie biudžeto milijonus sukasi, ir jokios gilios minties lengvatos naikinime...

RUDENS GĖRYBĖS

Budintis reporteris
2014 m. spalio 17 d.

Rezidentai po praktikos nori likti (1)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 17 d.
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje šiuo metu praktiką atlieka 13 rezidentų – gydytojų, kurie netrukus gaus licencijas ir galės savarankiškai dirbti. Jaunus medikus nustebino moderni ligoninė, vyresniųjų medikų profesinė globa. Dalis nori likti dirbti Šiauliuose.„Daug stengėmės, kad būtų užmegzti geri santykiai su abiem šalies medicinos universitetais, kad būtume pripažinti kaip mokymo bazė ir mūsų įstaigoje gydytojai galėtų praktikuotis“, – sakė ligoninės Medicinos reikalų direktorė Vaiva Makštutienė.
Šeštakursiai medicinos studentai praktikuojasi pagal sudarytą planą...

Sup­jaus­ty­tų au­to­mo­bi­lių by­lo­je – 11 įta­ria­mų­jų

Teisėtvarka
2014 m. spalio 17 d.
Kelmės rajono apylinkės teismas mėnesiui leido suimti vieną iš įtariamųjų automobilių pjaustymo byloje Egidijų Žymantą. Be jo, yra dar 10 įtariamųjų. Policijos tyrimas pradėtas šių metų sausio pabaigoje, kai viename Liolių seniūnijos atokiame kaime buvo rastas kalnas supjaustytų automobilių kėbulų.Sausio 29-ąją Kelmės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjai viename atokiame Liolių seniūnijos kaime rado didžiulį kalną supjaustytų automobilių kėbulų.
Į kaimą jie atvyko turėdami išankstinės informacijos. Pasak Kelmės rajono policijos komisariato Kriminalinių tyrimų skyriaus...

Sodyboje rasta puskilometris žvejybinių tinklų (1)

Teisėtvarka
2014 m. spalio 17 d.
Pareigūnai turėjo informacijos, kad sodybos 56 metų šeimininkas gali verstis neteisėta veikla. Dalis tinklų apžiūros metu aptikta šalia rūkyklos paslėpti plastikinėje statinėje. Daugiau tinklų rasta ūkio pastate bei garaže.
Už mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimą, o tai yra už draudžiamų žvejybos įrankių laikymą žebriškiui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, namų valdoje rasti draudžiami žvejybos įrankiai paimti.
Už neteisėtą žvejybos įrankių laikymą vyrui gresia bauda nuo 500 iki 1000 litų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.
„Šiaulių krašto“ inf...

Policija ir visuomenė kūrė saugų miestą

Teisėtvarka
2014 m. spalio 17 d.
Šventės metu Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai pasidalijo gerąja patirtimi, filmuota medžiaga apie bendradarbiavimą su policijos rėmėjais ir jaunaisiais policijos rėmėjais.
Renginio metu buvo eksponuojami policijos automobiliai, įvairi įranga, ekspozicija iš Šiaulių apskrities policijos muziejaus, jaunieji policijos rėmėjai įteikė vaikams atšvaitus, informacines skrajutes, balionus.
Pareigūnai vykusio renginio metu kartu su policijos rėmėjais žymėjo daiktus, komanda „Juodieji vilkai“ pademonstravo...

„Gintra-Universitetas“ iškovojo istorinę pergalę

Sportas
2014 m. spalio 17 d.
Lietuvos čempionės išvykoje, kaip ir namuose, sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0). Įvartį 37 rungtynių minutę šiauliečių ekipai pelnė Rasa Imanalijeva. 59 minutę tikslų smūgį varžovių gretose atliko Petra Berdholdova.
Palaužti varžoves pavyko po dramatiškai susiklosčiusios baudinių serijos. Įveikdama čekes, „Gintra-Universitetas“ pateko tarp 16 pajėgiausių Europos moterų futbolo klubų.
„Merginos kovojo pasiaukojamai. Atidavė visas jėgas ir žaidė susikoncentravusios. Įvykdėme tai, kas atrodė neįmanoma,– emocingai po rungtynių kalbėjo šiauliečių vyriausiasis treneris...

Komanda sieks patekti tarp keturių geriausių

Sportas
2014 m. spalio 17 d.
Trečiojoje pagal pajėgumą šalyje Regionų krepšinio lygoje, startuojančioje kitą savaitgalį, vėl rungtyniaus Kuršėnų „Granultos-Grafų baldų“ komanda. Palyginti su praėjusiu sezonu, dabar ji gerokai pakitusi. Apie komandą, jos siekius kalbamės su jos naujuoju vyriausiuoju treneriu Mariumi JANKAIČIU.– Komanda dabar treniruojasi gerokai pasikeitusi. Kas iš jos, praėjusiame čempionate užėmusios šeštąją vietą, senbuvių žais šį sezoną?– Komandoje ir šį sezoną žais Gintaras Kukanauskas, Mantas Damkus, Mindaugas Kumpis, Edvinas Grikštas, Mantas Jankaitis, Nerijus...

Radiopelengacininkai iš Lenkijos grįžo su medaliais

Sportas
2014 m. spalio 17 d.
Lietuvai atstovavo keturi Šiaulių jaunųjų technikų centro sportininkai: Rolandas Volbikas (V16 grupė), Miglė Šarpilo, Gabrielė Paknytė ir Austėja Micevičiūtė (V12), trys Šiaulių radiopelengacijos sporto klubo „Pelengas“ atstovai: Kęstutis Ruzgis V21), Viktoras Bartkus (V50), Algimantas Dapkus (V70) ir du Šiaulių rajono „Lapių medžioklės“ sporto klubo atstovai: Egidijus Navickas (V50) ir Algirdas Skudrickas (V40).
Pirmąją varžybų dieną sportininkai startavo 144 MHz klasikos rungtyje. Geriausiai pasirodė R. Volbikas ir M. Šarpilo, kurie iškovojo...

Akademijos krepšininkai rungtyniavo su kariškiais

Sportas
2014 m. spalio 17 d.
Ištraukus burtus paaiškėjo, kad savo jėgas krepšinio aikštelėje pirmosios išbandys ORT ir KOPAB komandos. Pastaroji po nesunkios kovos nugalėjo priešininkus rezultatu 29:2. Antrosios rungtynės tarp CAN ir ASKA komandų buvo nuožmesnės – nuo pirmųjų minučių virė atkakli kova. Neišvengta ir šmaikščių provokacijų – kanadiečių komanda grumtynėms su ASKA krepšininkais į pagalbą pasitelkė ir rungtynes stebėjusias merginas, iš kurių viena pelnė taškų. Po įnirtingos kovos ASKA išplėšė pergalę rezultatu 39:25.
Rungtynėse dėl 3–4 vietos susitiko CAN ir ORT komandos. Dvikova vyko taškas į tašką, tačiau...

Norvegų menininkas prie paveikslų kviečia medituoti

Kultūra
2014 m. spalio 17 d.
Šiaulių dailės galerijoje veikia Norvegijos menininko Larso Strando tapybos paroda „Už horizonto“. Prie minimalistinių kūrinių, sudarytų iš įvairių atspalvių linijų, autorius kviečia stabtelėti, neskubėti, įsijausti, atsipalaiduoti ir pamedituoti. Monotoniškais dryžiais nutapytas drobes autorius kviečia pažinti kaip nepažįstamą žmogų.Atidarymo metu Šiaulių dailės galerijos parodų kuratorius menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis atkreipė dėmesį, jog norvegų menininko paroda labai tinka rudeniui dėl spalvų.
„Paveikslai moko įžvelgti pustonius ir sufleruoja paprastą dalyką – tam...

Žvyrkeliams prognozuojama katastrofa

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Stačiūnų gyventojai viešu laišku prašo tvarkyti žvyrkelį į šį bažnytkaimį – pagalbos žmonės šaukiasi nebe pirmus metus. Trupinius žvyrkelių priežiūrai tegaunantys kelininkai ragina saugoti bent tokius kelius – daugiau pinigų jiems tvarkyti nebus. O jei pavasaris bus kaip pernykštis – rajono žvyrkeliams prognozuoja katastrofą.„Esame Stačiūnų kaimo gyventojai, kiekvieną dieną važiuojame į darbus, pas gydytojus, vaikus į mokyklą vežame. Ir dar milijonai reikalų veja mus kiekvieną dieną į rajono centrą važiuoti kelio atkarpa Stačiūnai – Pavėzgiai.
Jūs visi puikiai...

Naujasis dekanas naujovių kol kas neplanuoja (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Spalio 8-ąją sukako mėnuo nuo pirmųjų šv. mišių Pakruojo bažnyčioje, kurias aukojo Pakruojo dekanatui vadovauti paskirtas buvęs Šiaulių katedros klebonas kunigas Remigijus ČEKAVIČIUS. Naujojo dekano interviu „Pakruojo kraštui“ apie numatomą veiklą ir save.– Daugiau kaip mėnuo vadovaujate Pakruojo dekanatui. Ar jau spėjote susipažinti su dekanato parapijomis?– Pakruojo dekanatas ir parapija man nėra svetimi, nes tai pažinti leido mano ankstesnės pareigos Šiaulių vyskupijoje. Žinoma, pradžioje teks viską geriau pažinti, priimti, susidėlioti...

Viešaisiais darbais auklėjami veltėdžiai ir girtuokliai (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

„Pakruojo krašto“ skaitytoja piktinasi, kad yra šelpiami veltėdžiai ir girtuokliai. Jos žodžiais, nuo ryto iki pietų vienas „pašalpinis vos šiltas krapštė“ Pakruojo centre skelbimų lentą, o po pietų dingo. Darbo dienai baigiantis lenta tebebuvo apaugusi senais skelbimais, o prie jos – pašalpiniui duotas maišas šiukšlėms. Skaitytoja klausia: "Kiek galima iš mokesčių mokėtojų kišenės leisti klestėti veltėdžiams?"
Pakruojietės klausimą peradresavome Pakruojo seniūnui Sauliui Margiui.
„Čia sudėtingas klausimas, – sako seniūnas. –...

Lietuvė, gyvendama užsienyje, galės gauti gydymo paslaugas

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Neseniai į Vokietiją (Berlyną) gyventi persikėlusi šiaulietė Roma Deiva R. džiaugiasi, kad galės gauti reikiamas gydymo paslaugas pas vokiečių medikus, o už suteiktas paslaugas jai bus kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Prieš išvykstant gyventi į svečią šalį, iki tol Lietuvoje dirbusiai bei mokesčius mokėjusiai moteriai reikėjo sutvarkyti galybę formalumų, o šiuo atveju jai padėjo Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK).Ši moteris į Šiaulių TLK administraciją kreipėsi jau persikėlusi gyventi į Berlyną. Ji paprašė išduoti specialią pažymą, kuri...

Visuomenei pristatyta socialinių įstaigų veikla

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Penktadienį Pakruojo kultūros centre šurmuliavo rankdarbių ir skanumynų mugė, skambėjo dainos, eilės – vyko rajono socialinių įstaigų prisistatymo visuomenei renginys „Gyvenimo švelnus prisilietimas“.Rajone veikiančių socialinių įstaigų – Pakruojo bei Lygumų vaikų dienos, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių, Pakruojo nestacionarių ir Linkuvos socialinių paslaugų centrų, Pamūšio (Klovainių seniūnija) Šv. Antano Paduviečio parapinių vaikų bei Linkuvos socialinių globos namų, Pamūšio „Gerovės namų“, viešosios įstaigos „Retenė“ – globotiniai, lankytojai bei darbuotojai savo veiklą pristatė nuotraukų, kuriose užfiksuotos...

Meistrų ir verslininkų pulke – naujas vardas

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Pakruojo kultūros namuose neseniai veikusioje keturių rajono tautodailininkų jubiliatų parodoje dalis salės buvo skirta jauniausiam rajone verslininkui Gražvidui Jokantui. Vaikinas ėmėsi originalios veiklos – suvenyrų iš žvėrių ragų gamybos.Dvidešimt vienerių Gražvido rankose stirnų, elnių ragai tampa išvaizdžiomis žvakidėmis, rašikliais, skustuvų, kamščiatraukių rankenėlėmis ar kitais daiktais, ne tik traukiančiais akį originalumu, bet ir praktiškais.
Vaikinas ragus pjausto, šlifuoja neseniai savo rankomis įsirengtoje dirbtuvėje. Joje – krūvos ragų: daugiausiai elnių, bet yra ir...

Nepamirštama mūsų Mokytoja Monika

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Spalio 12-ąją sukako lygumietės, nenuilstančios aktyvistės, pedagogės Monikos Kelevišienės mirties pirmosios metinės. Atlydėjo tiksintis laikas Ją į devintą dešimtį, bet likimas žiaurus, tarsi piktas žynys, tiesė ranką prie spragsinčios žvakės.
Tą dieną – šeštadienį būrys artimiausių bendražygių iš Lygumų ir Pakruojo vyko į Vilnių pabūti kartu su artimaisiais, pasimelsti Šv. Juozapo Pilaitės bažnyčioje už Monikos vėlę, pabūti prie kuklaus akmenėliais įrėminto kapo, ant kurio puikuojasi iš namų atvežta Jos rankomis sodinta ir puoselėta kanadinė eglutė, Jos vadinta „mano picėja“. Dvarykščių...

Žvejams laimėti trukdė per mažos lydekos (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Sekmadienį prie Laičių II (Paežerių) tvenkinio rinkosi žvejai su valtimis ir spiningais – čia vyko spiningautojų iš valčių varžybos. Tokios varžybos rajone organizuotos trečią kartą.Savo sėkmę panoro išbandyti 21 žvejys iš įvairių rajono vietovių. Varžybos prasidėjo ankstyvą rytą ir tęsėsi iki vidudienio.
Kaip „Pakruojo kraštui“ pasakojo vienas iš jų organizatorių, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyriaus specialistas Mykolas Arcimavičius, ta diena buvo sėkminga visiems varžybų dalyviams: žuvys, ypač lydekos ir ešeriai, kibo itin gerai...

Po langais pražydo alyvos (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Vieno, jaunesnio, krūmo šakų viršūnėse išsiskleidė keletas smulkių kekių. Kito, senesnio ir aukštesnio, krūmo šakų pražydo daugiau. Daugiabutyje bei aplinkiniuose namuose gyvenantys pakruojiečiai sakė spalio viduryje žydinčias alyvas matantys pirmą kartą.
Šiaulių universiteto Botanikos sodo dendrologas Vaidas Juknevičius informavo, jog alyvų bioritmas galėjo sutrikti dėl kelių priežasčių.
„Galbūt pavasarį dalis alyvų pumpurų nušalo ir nepražydo. Per vasarą krūmai sukrovė naujus, kurie dabar ir žydi. Kitas variantas – po rudeninių šalnų prasidėjo saulėtos dienos ir daugiabučių nuo vėjo...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2014 m. spalio 17 d.
Šios komandos krepšininkai finalinėse varžybose nugalėjo varžovus – „Pakruojo ūkininkų kredito unijos“ žaidėjus – rezultatu 90:86.
Turnyre dėl šviesaus atminimo krepšininko E. Kuko vardo taurės kovojo septynios – „Alytuko“, SC, „LPD-TEAM“, „Senelių prieglaudos“, Pakruojo-Kanrugės-Davros“, „Dolomito“ ir „Pakruojo ūkininkų kredito unijos“ – ekipos.
Iš sekmadienį Švenčionyse vykusio atviro moksleivių GRAPPLING imtynių čempionato Pakruojo sporto klubo „SKORPIONAS-BJJ“ imtynininkai grįžo su keturiais aukso ir vienu sidabro medaliais...

Šiaurės Lietuvos lygumų dailininkas

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės Lietuvos kilusių ir čia kūrusių dailininkų parodų ciklas.75-erių metų jubiliejų gruodžio pradžioje švęsiantis R. Čarna gimė netoli Rozalimo (Pakruojo r.), beveik pusę amžiaus gyvena Kaune. Grafiką kūrybai įkvepia Lietuvos gamta, ypač gimtojo krašto bekraštės lygumos, kupinos ilgesio.
Su ŠU Dailės galerijos direktoriumi Kornelijumi Užuotu vykome į Kauną parsivežti parodai R. Čarnos darbų. Dar pakeliui sulaukėme menininko skambučio: „Sustokite prie...

Gi­jos

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Rudenį būna kelios dienos, kai kiekvienas, net ir toliau išvykęs, pašaukiamas grįžti. Į savo namus, į savo buvusių namų vietą, į savo kaimą ar miestelį, pavaikščioti senais takais, pasisveikinti su kaimo senoliais, pastovėti po dangų remiančiais medžiais.
Galų gale – aplankyti kapines, kuriose ilsisi artimiausi žmonės. Kelios dienos – Ilgės, Vėlinės, Mirusiųjų atminimo diena. Truputį liūdna, jeigu tik mirusieji teprikviečia mus į gimtąsias vietas, į atminties lankas, į kažkur toli palikusią praeitį. Tačiau gerai, kad dar jų kvietimą girdime, kad visai nesutrūkinėjo gijos su...

Krašto pa­sa­ko­ji­mų svar­ba

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Pastaruoju metu pasirodančių knygų jūroje tikslinga išskirti leidinių grupę, kurią galima įvardyti kaip priešpriešą populiariajai lektūrai. Nesiimu šiandien spręsti, ar tai yra bandymas atsverti kosmopolitines mūsų dienų tendencijas, „pasaulio“ siaurėjimą ir panašiai. Tiesiog konstatuoju faktą, kad pasirodo knygos, kurios mažai reklamuojamos, nes nėra komercinės, sunkiau pasiekiančios skaitytoją, nes leidžiamos dažniausiai už savo ar kokio geranorio rėmėjo lėšas 100–200 egzempliorių tiražu.
Toks menkas tiražas negarantuoja knygos sklaidos, neaišku, ar ji...

Apie kraš­tie­čius – įra­šy­tus ir pa­mirš­tus (1)

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Profesorius
Leidybos idėjų centras Kaune parengė ir išleido stambią enciklopedinio pobūdžio knygą „Kraštiečiai. Šiauliai. Rinktinės biografijos“. Šioje 944 puslapių knygoje yra 986 dabarties asmenybių ir 219 praeities asmenybių biografijos. Įvade pažymima, kad čia pristatoma „verslo, kultūros, meno, politikos, mokslo, medicinos, švietimo, sporto ir kitose srityse nusipelniusių, iš Šiaulių kilusių, kurį laiką gyvenusių ir dabar Šiauliuose besidarbuojančių žmonių“. Tas pats sakytina ir apie jau mirusiuosius, palikusius ryškių pėdsakų Šiauliuose ir Lietuvoje...

Nepamirškime „Raštų“ serijos

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Šį kartą noriu atkreipti dėmesį į jau baigtą leisti Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės (1886-1958) „Raštų“ seriją. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė – dramaturgė, prozininkė, poetė, literatūros kritikė, publicistė, meno veikėja. Ji gimė 1886 metų kovo 13 dieną Joniškyje, bežemio bajoro šeimoje. Mokėsi privačiai Gargžduose, Šiauliuose, Palangoje, Peterburge, Rygoje, studijavo Krokuvos universitete.
1909 m. susituokė su kompozitoriumi ir dailininku Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. 1911 m. mirus M. K. Čiurlioniui, su dukra Danute apsigyveno Kaune. Mirė 1958...

„Poeziją vertinu dėl įstabiosios galimybės išgryninti mintis“

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Gerbiamas Vladai, priminkite mūsų skaitytojams, kas Jus sieja su Šiaulių kraštu. Juk ne tik keleri darbo metai, ne tik dalyvavimas renginiuose, bet ir bendravimas su čia gyvenančiais ar iš čia kilusiais kūrėjais...
- Taip, penkerius metus mane buvo pagavęs toks „bermudiškas“ trikampis: Šeduva (gyvenau Raudondvaryje), Radviliškis (dirbau geležinkelio stoties informaciniame-technologiniame centre) ir Šiauliai (jaučiau nenumaldomą jų kultūrinio gyvenimo trauką). Menu apsilankymus Vilniuje pas „Lietuvos geležinkelių“ generalinį direktorių Algirdą...

Ir už my­lios gir­di­si straz­das

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Eugenija Šiaulių krašto poezijos skaitytojui jau žinoma. Su kitais kūrėjais ji 1991 metais įkūrė Šiaulių literatų klubą „Verdenė“, jam iki šiol tebevadovauja. Ji – Lietuvos rašančių mokytojų draugijos „Spindulys“ tarybos narė.
„Strazdas per mylią“ – ketvirtoji autorės knyga. Pirmoji „Tikiu ir klausiu“ išleista 1994 metais, „Be atsako“ – 1998-aisiais, vaikams skirta „Raidės pokštininkės“ – 2000 metais.
Nuo trečiosios iki ketvirtosios knygos – keturiolika metų. Visa laiko mylia iki to giedančio strazdo – poezijos. Kas trukdė? Kodėl tokia tylos atkarpa...

"Fo­tog­ra­fi­ja man – už­slėp­tų jaus­mų šif­ruo­tė“ (1)

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Žydrūnai, fotografuoji nuo šeštos klasės – 1995 metų. Jau du dešimtmečius. Kas tau yra fotografija? Galimybė išreikšti save, pažinti pasaulį, atverti akis kitiems ir parodyti tai, ko jie nepamato?
- Fotografija man – tai atsipalaidavimas, išraiškos priemonė. Manau, fotografija – tai patirto jausmo perteikimas žiūrovams. Užslėptų jausmų šifruotė. O ar tai pavyksta man? Manau, taip. Malonu matyti, kai sustoja prie mano nuotraukos ir analizuoja, bando iššifruoti pateiktą vaizdą.
- Dažnai šiauliečiai ir Šiaulių rajono gyventojai Tave mato su fotoaparatu...

Poezija kaip skrendančios mintys

Atolankos
2014 m. spalio 17 d.
Pasak leidėjo, autoriaus siekį kalbėti kuo paprastesne kalba, artima daugumai greta vaikščiojančių žmonių, natūralią gyvenimo tėkmę, išsiliejančią eilėmis, patvirtina eilėraščių išdėstymas rinkinyje – nėra atskirų skyrių išskyrimo, jų pavadinimai sukomponuoti abėcėlės tvarka. Tai dar labiau sustiprina J. V. Vaitkevičiaus gyvenimo filosofiją, kurios ašis – natūraliai „išskridusios mintys“.
Naujoji J. V. Vaitkevičiaus poezijos knyga turėtų sudominti tuos, kurie pavargę nuo gyvenimo rutinos, amžino skubėjimo, kurie pasiilgę kartais romantiško, kartais sentimentalaus, bet širdin...

Miško šventė atkeliavo į mokyklą

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 17 d.
Kad mokyklos pradinukai ir mikrorajono darželių paruošiamųjų grupių vaikučiai galėtų patekti į mišką, šventės vyriausias vedėjas Girinis (Matas Cironka) liepė visiems prisiekti, kad miške bus saugūs ir netrikdys žiemos miegui besiruošiančio miško. Saugaus elgesio taisykles priminė Kuršėnų policijos nuovados vyr. specialistės Aušra Sirtautienė ir Irma Šatkauskienė.
Prie miško vartų buvo tikrinamos keliautojų žinios apie mišką. Tada laukė orientavimosi miške užduotis.
Miške įvairias užduočių stoteles parengė jaunųjų miško bičiulių ir saugaus eismo būrelių nariai, kuriems vadovauja Inga Grinienė ir...

Ru­de­nė­jan­čiu ke­liu į Už­ven­tį – pas literatūros klasikus

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 17 d.
Mirus tėvui, rašytoja persikėlė į Šiaulius, tačiau ne kartą atvažiuodavo į savo „brangiąją šalelę“ – Užventį. Užventyje 1892-1893 m. gyveno ir Žymantų šeima. Namas tebestovi. Gatvė pavadinta Žemaitės vardu.
Netradicinę pamoką mokiniai pratęsė Ušnėnuose – Povilo Višinskio gimtinėje. Jo kaimynystėje kurį laiką gyveno Žemaitė. Sodyba neišliko. Yra tik atminimo akmuo. Ušnėnuose yra lankęsi J. Jablonskis, js redagavo rašytojos tekstus, švietėjas daktaras P. Avižonis, „Lietuviškos gramatikos“ autorius, G. Petkevičaitė-Bitė. Čia Žemaitė parašė pirmąjį savo kūrinį “ Rudens vakaras“. Ilgais...

Tė­vų klu­be – dis­ku­si­jos apie pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mą

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 17 d.
Po trumpo gimnazijos profesijos patarėjos Sigitos Stonkienės pristatymo apie globalaus pasaulio darbo rinkos vystymosi tendencijas, ateities profesijas, prie arbatos puodelių kalbėta apie problemas, kurių kyla renkantis profesiją.
Pripažinta, kad vienas iš svarbiausių sėkmingos karjeros faktorių yra savęs ir savo talentų, gebėjimų pažinimas ir kad šioje srityje, siekiant padėti vaikui juos atskleisti, būtinas tėvų, mokytojų, karjeros specialistų bendradarbiavimas.
Diskusijos dalyvės priėjo išvados, kad įgyti specialybę svarbu, bet ne mažiau svarbu nuo...

Pakrikštyti penktokai

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 17 d.
Iš pradžių kiekviena penkta klasė išradingai prisistatė, atliko įvairias užduotis. Po to 5a, 5b, 5c klasių mokiniai užrašė savo norus ant ryškiaspalvių balionų ir paleido juos į padangę. Penktokai tiki, kad jų svajonės išsipildys. Sėkmės ir laimės jiems linkėjo klasių vadovės Andžela Valaikienė, Edita Žitkevičienė, Aušra Ramanauskienė.
Renginio pabaigoje penktokai prisiekė gerai mokytis, gerbti visus mokytojus, mylėti savo klasės vadovę, laikytis mokinio elgesio taisyklių. Aštuntokai įteikė mažiesiems bičiuliams krikšto pažymėjimus, kuriuose nurodyta, kad nuo 2014 m. spalio 10 d...

Dienos populiariausi

Ar jau nu­kir­tai sa­vą­jį PU­TI­NĄ? (16)

2014 m. spalio 18 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Va­kar vi­dur­die­nį Šiau­lių cent­ri­nia­me fut­bo­lo sta­dio­ne iš­kil­min­gai su­tik­tos Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“...

Centas prie cento

Vienintelis Lietuvoje daržoves draudęs Girnikų kaimo (Užvenčio seniūnija, Kelmės rajonas) ūkininkas Algimantas Vaupšas šiemet turi pasikliauti...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

42 die­nos ke­ly­je, iš jų 33 min­ta dvi­ra­čiu, vi­du­ti­niš­kai 165 km kas­dien, kad nu­va­žiuo­tų 5467 ki­lo­met­rus ap­link...

Kompozicija su paukščiais Ramučių sankryžoje, poilsio aikštelės šalia kelio Panevėžys – Šiauliai meninis, architektūrinis projektas „Mokas“...

Šiau­lie­tė Ele­na Ja­ru­šie­nė var­di­ja ša­lis, ku­rias ap­lan­kė išė­ju­si į pen­si­ją: Če­ki­ja, Veng­ri­ja, Slo­va­ki­ja, Ang­li­ja ir...

Kelmės rajone, Junkilų kaime, gyvenančios seserys mokytoja Valerija Adomaitienė ir kultūros darbuotoja Onutė Stankienė neseniai sukūrė Užvenčio...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai